Hornjoserbska rěčna komisija (HRK)

Hornjoserbska rěčna komisija (HRK) je wot Maćicy Serbskeje powołany a awtorizowany gremij za kodifikaciju spisowneje hornjoserbšćiny. Wona zaběra so ze wšěmi zjawami spisowneje rěče, hdźež je potrjeba za regulowanje a normowanje. Čerpajo z wuslědkow rěčespytnych slědźenjow a wobkedźbujo rěčnu praksu wudźěła wona obligatoriske prawidła a doporučenja za praktiske wužiwanje spisowneje hornjoserbšćiny. Zdobom ma wona hladajo na změny w rěčnej praksy na to dźiwać, zo so dotalne postajenja přepruwuja a w datym padźe nowym wobstejnosćam přiměrja. Z tym chce HRK k skrućenju a dalewuwiwanju spisownorěčneho standarda přinošować.
Jeje nadawki wobjimuja rozrisanje ortoepiskich, prawopisnych, interpunkciskich, morfologiskich, leksikaliskich a syntaktiskich prašenjow.
Wobzamknjenja rěčneje komisije publikuja so w formje wosebitych přiručkow abo jednotliwych přinoškow w nowinach a časopisach a wotbłyšćuja so w słownikach, terminologijach a gramatikach, kotrež su so do wudaća w HRK přepruwowali.
Dźěławosć HRK je wusměrjena na praktiske nałožowanje spisowneje rěče. Tuž słušeja do rěčneje komisije nimo fachowcow na polu serbskeho rěčespyta (wědomostnicy Serbskeho instituta w Budyšinje a Instituta za sorabistiku w Lipsku) tež sobudźěłaćerjo tajkich serbskich zarjadnišćow, w kotrychž hraje nałožowanje a rozšěrjenje hornjoserbskeje spisownej rěče centralnu rólu: serbskich kubłanskich institucijow (šule a Rěčny centrum WITAJ) a serbskich medijow (knižny wobłuk LND, nowiny a časopisy, rozhłós).

Dźěławosć Hornjoserbskeje rěčneje komisije spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.