Rozprawa dźěławosće sekcije stawizny 2011/2012

Wot lońšeje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje je stawizniska sekcija přewjedła tři zjawne zarjadowanja. Wusahowacy podawk mjez nimi bě dwudnjowska konferenca składnostnje 200. narodnin Jana Kiliana, kotraž wotmě so 23. a 24. septembra 2011 tu na žurli Serbskeho muzeja a kotraž bě wot wjacorych dalšich zarjadowanjow wobrubjena. Konferenca bě zhromadny projekt Serbskeho instituta a Maćicy Serbskeje. Přihotowała a přewjedła je so wona wot třoch wosobow, kotřiž w instituće dźěłaja a so zdobom w Maćicy angažuja. Běchu to dr. Ines Kellerowa, předsydka sekcije ludowěda/muzejownistwo, Trudla Malinkowa, předsydka stawizniskeje sekcije, a dr. Edmund Pjech, městopředsyda stawizniskeje sekcije. Z wobdźělnistwom na konferency, z jeje wotběhom a jeje wuslědkami móžemy we hłownym spokojom być. Přednjesene referaty maja so klětu jako wosebity Spis Serbskeho instituta wudać – a to dwurěčnje, w němčinje a jendźelšćinje.

Wot lońšeje nazymy do lětušeho nalěća přeprošuje stawizniska sekcija zaso na tři přednoški w rjedźe Maćičneje akademije. Tutón rjad smy nazymu 2009 załožili ze zaměrom, serbskej a składnostnje tež němskej zjawnosći předstajić zajimawe temy ze serbskich stawiznow. Předwidźane su stajnje tři přednoški w jednej sezonje, potajkim w nazymje, w zymje a w nalěću. Tak mějachmy dotal sćěhowacej přednoškaj:

- 24. nowembra 2011 porěča młody stawiznar a tuchwilny doktorand Serbskeho instituta Friedrich Pollack wo temje „Kamjenc po serbsku. Über Kamenz, Lessing und die Sorben“.

- 2. februara 2012 přednošowaše młoda cyrkwinska stawiznarka Lubina Malinkowa na temu: „Friedrich Caspar von Gersdorf (1699–1751) a jeho zasłužby wo serbske duchownstwo, šulstwo a pismowstwo“.

- Jako přichodny je planowany za 19. apryla přednošk Budyskeho pomnikoškitarja Arnda Matthesa wo temje „Umgebindebauweise. Gibt es eine sorbische Volksarchitektur?“. Na njón hižo tu wšěch Maćicarjow wutrobnje přeprošuju.

Rjad Maćičneje akademije je so po mojim měnjenju w zjawnosći derje přiwzał. Jako wěsty problem wopokaza so rěč přednoškow. To so runje při zašłymaj přednoškomaj pokaza: Friedrich

Pollack přednošowaše w němskej rěči a wopyt z něhdźe 45 wobdźělnikami bě jara dobry. Při sćěhowacym přednošku Lubiny Malinkoweje smy wažnosć na to kładli, zo by přednošk w serbskej rěči był, zo njebychmy ze swojimi zarjadowanjemi cyle do němčiny přešli. Wuslědk toho pak bě, zo běchu němscy zajimcy wuzamknjeni a zo njebě wopyt z něhdźe 25 serbskimi wobdźělnikami dosć spokojacy. Při wšěm chcemy tež w přichodźe na to dźiwać, po móžnosći dale přednoški tež w serbskej rěči poskićeć. Wutrobnje dźakować chcu so na tutym městnje Malinkec a Lukašec mandźelskimaj, kotřiž nas z Maćičnej akademiju zwólniwje do swojeho hosćenca „Wjelbika“ přiwzachu a nas w nim přeco přećelnje hospoduja.

Pokazać hišće na to chcu, zo so sobustawy stawizniskeje sekcije tež zwonka oficialnych Maćičnych zarjadowanjow wo šěrjenje wědy wo serbskich stawiznach prócuja z tym, zo před serbskim kaž němskim publikumom na wsach a w towarstwach přednošuja a w nowinach a časopisach stawizniske přinoški publikuja. Spektrum tuteje přednošowanskeje a publikacijskeje dźěławosće je jara šěroki a so z wulkim angažemantom wukonja. Za to wšěm wutrobny dźak!

Stawiznisku sekciju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Jako sekcija smy so wot lońšje hłowneje zhromadźizny MS jónu zešli, zo bychmy rjad Maćičneje akademije zestajili. Dalše zhromadźizny njeběchu trěbne, dokelž so drobne přihotowanske dźěła w mjezsobnym zwisku dorěčachu. Naš hižo w rozprawach zašłych lět mjenowany problem, zo ma sekcija mało sobustawow, dale wobsteji. Rady bychmy dalšich, wosebje młódšich čłonow kaž tež serbskich stawiznarjow a wučerjow stawiznow, mjez nami witali.

Na kóncu hišće krótki wuhlad na přichodne předewzaća:

Přichodny wjeršk w dźěle našeje sekcije budźe konferenca k 100-lětnym stawiznam Domowiny, kotraž so 29. septembra w Serbskim domje w Budyšinje přewjedźe. Budźe to zaso zhromadny projekt Serbskeho instituta a Maćicy Serbskeje, kotruž zaso hižo prjedy mjenowana wupruwowana trójka ze stawizniskeje a ludowědno/muzejowniskeje sekcije přihotuje. Dale planujemy tež za přichodne lěto zaso tři přednoški Maćičneje akademije. Štóž ma nastupajo temy abo referentow namjety abo přeća, njech mi to prošu zdźěli.

Trudla Malinkowa, předsydka