Chronika

27.5.1880

załožeńska zgromaźina Maśice Serbskeje, dolnoserbskego wótźělenja Maćice Serbskeje, w Chóśebuzu ako serbskego knigłowego towaristwa

28.10.1880

załoženje wuběrka, kótaryž ma pódpěrowaś serbskich studěrujucych, aby se brachoju na maminorěcnych fararjach a ceptarjach wótpomagało

1893-1906

pódpěrowanje wót studentow organizěrowanych spiwnych swěźenjow, kótarež se lětnje w Chóśebuskem wokrejsu wótměwaju

1904–1908

procowanje filologiskeje sekcije Maśice Serbskeje wó dalšne wuwiśe dolnoserbskeje rěcy

29.9.1905

swěźeń k 25-lětnemu jubileumoju Maśice Serbskeje w Chóśebuzu

13.10.1912

załoženje Domowiny we Wórjejcach; Maśica pśistupijo w oktobrje 1913 Zwězkoju serbskich towaristwow (na rozdźěl k Maćicy Serbskej)

1921

pśiwześe nowych statutow a zapisanje do towaristwowego registra
1928Maśica dostanjo ako towaristwo prědny raz rumnosći, a to w filiali Serbskeje ludoweje banki w Chóśebuzu (na Žandojskej 45). Bankowy direktor dr. Jan Cyž pśewzejo katalogizaciju biblioteki.

10.8.1930

wóswěsśenje 50-lětnego wobstaśa Maśice Serbskeje we Wětošowje („Serbski ludowy a drastwiny swěźeń”)

30.8.1930

W peticiji na šulske zastojnstwo w Frankobroźe nad Wódru pomina Maśica mj. dr., nałožowaś serbsku rěc ako wuwucowańsku rěc wót prědnego lětnika.

1933/36

Maśica Serbska wjeźo wótněnta ako „wědomnostne towaristwo serbskich pśijaśelow knigłow“ swójo kulturne źěło dalej

měrc 1937

zakaz Domowiny a wšyknych jej pśisłušajucych towaristwow, teke Maśice; konfiscěrowanje jeje biblioteki

15.8.1945

pšosba Maśice na sowjetsku komandanturu w Chóśebuzu wó dowolnosć, aby směła swójo źěło dalej wjasć; na pismo se njewótgronijo

13.5.1993

nowozałoženje Maśice Serbskeje w Chóśebuzu ako dolnoserbske wótźělenje serbskego wědomnostnego towaristwa Maćica Serbska

1994 & 2001Kolokwiji stawizniskeje sekcije Maćice gromaźe z Maśicu w Chóśebuzu na temu „Serbska Dolna Łužyca – problemy a perspektiwy“ (1994) a „Pšawa za Dolnych Serbow a jich zwopšawdnjenje w Bramborskej“ (2001)
2010W ediciji „Serbske drogotki“ Serbskego muzeja w Chóśebuzu wujdu knigły „Maśica Serbska – 130 Jahre Bestrebungen zum Erhalt der niedersorbischen Sprache und Kultur“.
2010 & 2018Wustajeńcy k historiji Maśice Serbskeje (w Chóśebuzu)