Rozpšawa Maśice Serbskeje 2013/2014 na głownej zgromaźinje Maśice Serbskeje w Chóśebuzu, 13. junija 2014

Jaden wjerašk našogo źěła w zachadnem lěśe jo był głowna zgromaźina Maśice Serbskeje,

7. junija 2013, w Chóśebuzu. Až jo pśišło 10 cłonkow a 10 gósći, mj. dr. pśedsedaŕ Domowiny a rěd dalšnych młodych pód 40 lětami, jo nas ako organizatorow wjelgin wjaseliło. Słyšali smy pśednosk našogo cłonka Měta Nowaka, wjednika WITAJ-centruma w měsće, k temje „Móžo šula rewitalizěrowaś dolnoserbšćinu?“, ku kótaremuž jo se teke wjele diskutěrowało. Pó tym jo pśedsedaŕ Maśice pśed pśibytnymi rozpšawjał k zachadnym a planowanym projektam.

10. septembra 2013 jo woglědało cełkowne pśedsedarstwo Maćice/Maśice do dolnoserbskeje redakcije RBB w Chóśebuzu, aby se zeznało ze źěłabnosću dalšneje serbskeje institucije w Dolnej Łužycy. Witałej stej nas z boka RBB zagronity za dolnoserbsku telewiziju Łužyca, kněz Helmut Henneberg, a wjednica Serbskego programa radija, kněni Marion Stenselowa. W rozgronje jo se mj. dr. na to pokazało, až kwalificěrowany dorost z dobrymi znaśami w dolnoserbskej rěcy felujo.

Dalšny wjerašk jo był centralne cesne zarědowanje našogo wědomnostnego towaristwa k pśepódaśeju wšyknych w lěśe 2013 wupisanych mytow za fachowe źěła k serbskej tematice, a to 27. nowembra w Chóśebuzu. Dej se wuzwignuś,až su pśišli wšykne mytowarje z Dolneje Łužyce. Togodla jo głowne pśigótowańske źěło lažało w rukach Maśice. Pó póstrowjenju z boka pśedsedarja Jana Malinka stej dr. Christiana Piniekowa a dr. Pětš Šurman pśednjasłej lawdacije za myta Arnošta Muki (za Měta Nowaka) a Bogumiła Šwjele (za wuknicu Dolnoserbskego gymnaziuma, Francisku Neugebauerojc). Prědny raz smy teke pśepódali pśipóznawańske myto za wobeju mytowu (za Anne Sprengerojc resp. za Carolin Harpojc a Tobiasa Broskego). Źěk za sobuźěło w pósuźowańskej komisiji za myto Bogumiła Šwjele słuša Marje Elikowskej-Winklerowej, Antje Kellowej a pśedsedarjoju Maśice. Musymy pak pśiwdaś, až wabjenje za zarědowanje njejo było optimalne, což pótrjefijo wupominanje, to teke ako ceło towaristwowe  zarědowanje woglědaś.

Dolnoserbska rěcna komisija (DSRK)

Smy naraźili a pomjenowali noweju cłonkowu, dr. Piniekowu ako wjednicu ABC a dr.Tomčíka z Instituta za sorabistiku na Lipsčańskej iniwersiśe). Wósebny źěk słuša Mětoju Pernakoju a dr. Ani Pohončowej, kenž stej dwa lětźasetka zwěrnje w DSRK statkowałej. (glěd. teke wobšyrnu rozpšawu powědarja dr. Fabiana Kaulfürsta)

Serbske pomniki

Z boka źěłoweje kupki Serbske pomniki města Chóśebuz, źož pśedsedaŕ Maśice južo lěta dłujko sobu źěła, su pśigótowanja za cesne wóswěśenje pultowego kamjenja (Pultstein) za fararja Wylema Nowego na pódpołnocnem kjarchobje w Chóśebuzu wótzamknjone. Kamjeń južo lažy. Cesne zarědowanje se pśigótujo.

Mimo togo statkujo južo zasej někotare lěta źěłowa kupka Znankstwa serbskeje rěcy, kultury a žywjeńskich wašnjow w Dolnej Łužycy, kótaruž nawjedujotej Maśicarja Sylka Polencojc-Laubensteinowa a dr. Pětš Šurman. Smy w pšašanju pśipóznaśa cesnego rowa (Ehrengrab) za Benjamina Běgarja, slědnego serbskego fararja a Maśicarja we Wětošowje, a za tam statkujucego serbskego mólarja Wylema Šybarja wjeliki kšac dalej pśišli. Měsćańska rada jo mjaztym na kóńcu 2013 wótpowědne wustawki k tomu wobzamknuła, kenž płaśe wót zachopjeńka togo lěta (Neue Vetschauer Nachrichten, 16.11.2013, nr. 11). To njenamaka doněnta žedne pśirownanje w našych stronach, na pś. teke nic w Chóśebuzu. Pozitiwne rozsuźenje za wobej wósobje z boka nowowóleneje měsćańskeje rady Wětošowa wótcakujomy w septembrje togo lěta.  

Na kóńcu rozpšawy cu se wuźěkowaś pla wšyknych, kenž su źěłabnosć Maśice Serbskeje w Dolnej Łužycy sobu njasli. Stej to wósebnje Antje Kellowa ako cłonk pśedsedarstwa Maśice a dr. Christiana Piniekowa ako cłonk cełkownego pśedsedarstwa Maćice Serbskeje ze sedłom w Budyšynje, bóžko njejo wóna se w měrcu togo lěta zasej wóliś dała. Mimo togo słuša źěk tym, kenž zaśichim ako Maśicarje źěłaju, tak na pś. z fachowymi pśinoskami w serbskich a nimskich publikacijach (glěd. na pś. dr. Doris Teichmannowu: Wjelika historija a jaden Wětošojski wósrjejź njeje. Johannes Bocatius 1569–1621, Budyšyn 2013).  

 

dr. Pětš Šurman

pśedsedaŕ Maśice Serbskeje

13. junija 2014