Rozprawa dźěławosće sekcije stawizny 2009/2010

Wot lońšeje hłowneje zhromadźizny sem je stawizniska sekcija wjacore zarjadowanja přewjedła.

Najwjetše z nich a z najwjace přihotowanskej prócu zwjazane bě zarjadowanje k 20lětnej róčnicy přewróta w Serbach. Tute wotmě so pod temu „Nalěćo w nazymje. Serbja a lěto 1989“ dnja 13. nowembra we wulkej žurli w Dźiwadle na Hrodźe w Budyšinje. Stawiznar dr. Timo Meškank z Lipska přednošowaše wo přewrótowych podawkach w Serbach. Předstajichmy někotre filmowe wurězki ze serbskich zarjadowanjow za čas přewróta, kotrež bě nawjerćał njeboh Mato Šołta z Budyšina. Přednošk so wobrubi z hudźbu Jura Mětška. Zarjadowanje wotmě so we wobłuku rjada „Herbsthoffnung 89 / Nadźija nazymy 89“, kotrež wšelake institucije města Budyšina přihotowachu. W přihotowanskim kruhu tutoho rjadu kładźeše so wažnosć na to, zo je naše serbske zarjadowanje tež němskim zajimcam přistupne. Tohodla prócowachmy so wo simultany přełožk do němčiny, kotryž přewza dr. Anja Pohončowa, a dokelž maja dobru přełožowansku připrawu, wotnajachmy wulku žurlu w Dźiwadle na hrodźe. Zličichmy blisko 70 wopytowarjow, běchu to hłownje Serbja a mjez nimi jednotliwi Němcy. W serbskich a trochu tež w němskich medijach bě Maćica z tutym zarjadownajom prezentna. Cyłkownje móžemy prajić: Je derje, zo smy serbske zarjadowanje k přewrótej přewjedli, dosahało pak by, hdyž bychmy je w mjeńšim wobłuku přewjedli a ryzy na serbski publikum wusměrili. Tajke kaž bě, je nimale mocy našeje sekcije přežadało. W tym zwisku dźakuju so předsydstwu MS a mnohim dalšim, kiž su nas při tutym zarjadowanju podpěrali.

Dale je naša sekcija dała nastork a je přihotowała wopominanje njeboh předsydy MS dr. Měrćina Völkela składnostnje jeho 75. narodnin dnja 16. nowembra 2009. Při jeho poslednim wotpočinku na kěrchowje w Chrósćicach měješe Beno Budar wopominansku narěč. Po tym běchu

zarjadowarjo z předsydstwom MS do Völkelec hospodliweho domu w Róžeńće na kofej přeprošeni. Myslu, zo bě to zarjadowanje cyle w zmysle našeho njezapomniteho njeboh předsydy.

Skónčnje móžu hišće wo tym rozprawjeć, zo smy naše loni na tutym městnje přednjesene předewzaće, załožić přednoškowy rjad „Maćična akademija“ zwoprawdźili. Po dlěšim pytanju smy

 

 

 

 

 

 

tež přihódnu rumnosć za to namakali w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Wutrobny dźak słuša Malinkec mandźelskimaj, zo naše zarjadowanje zwólniwje přiwzaštaj. Wob lěto planujemy tři zarjadowanja: w nazymje, zymje a w nalěću. „Maćična akademija“ so zahaji 8. oktobra 2009 z přednoškom młodeje wědomostnicy Lubiny Malinkoweje składnostnje jeje wuznamjenjenja ze stipendijom Gregora Mättiga na temu „Serbska cyrkej w Lubiju“. Druhi přednošk měješe dnja 7. januara 2010 dr. Měrćin Wałda wo prašenju „Kelko je katolskich Serbow?“. Wobě zarjadowani

běštej jara derje wopytanej a žněještej tež wobšěrny echo w serbskich medijach. Na 3. „Maćičnu akademiju“ chcu Was tu wutrobnje přeprosyć. Štwórtk, 22. apryla, přednošuje teologa dr. Hans-Jürgen Sievers z Lipska na temu „Oskar Pank – serbski duchowny, spowědny wótc Bismarcka a superintendent w Lipsku“. Budźe to prěnje zarjadowanje, kiž přewjedźemy w němskej rěči a nadźijamy so tež tu bohateho wopyta. Z „Maćičnej akademiju“ chcemy tež w přichodźe pokročować. Štóž ma přeća, namjety abo pokiwy nastupajo temy a referentow, njech mi to prošu zdźěli.

Stawiznisku sekciju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Wot lońšje hłowneje zhromadźizny MS sem so jako sekcija njejsmy zešli. To ma pak so nětko zaso w nalěću stać, hdźež chcemy sej swoje přichodne předewzaća dorěčeć.

W swojej lońšej rozprawje běch na to pokazała, zo ma naša sekcija mało sobustawow. Bohužel smy loni hišće jednu čłonku přez wustup zhubili. Bychmy trjebali dalšich, wosebje młódšich čłonow.

 

Trudla Malinkowa,

předsydka