Rozpšawa Maśice Serbskeje 2015/2016

Wjerašk našogo źěła w zachadnem lěśe jo był głowna zgromaźina Maśice Serbskeje, 29. maja 2015, w Chóśebuzu. Wobźěliło jo se 10 cłonkow a 3 gósći, mjazy nimi jo był teke jaden cłonk z Górneje Łužyce. Smy mógali witaś našogo nowego cłonka dr. Hartmuta Leipnera, nowego pśedsedarja Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi w Dolnej Łužycy. Z tym mamy aktualnje 25 zapisanych cłonkow w Maśicy Serbskej. Pśednosował jo Beno Pětška, něgajšny cłonk cełkownego pśedsedarstwa Maćice, k temje „Ako górnoserbski ceptaŕ w Dolnej Łužycy a mójo wuměłske statkowanje w Kole serbskich twórjacych wuměłcow“. W diskusiji jo se wupokazało, až referent kulturnohistoriske wulichowańki teke za źiśi pišo, kenž by se dejali pśez rěcny centrum WITAJ publicěrowaś.

Pó głownej zgromaźinje jo se pśizamknuło swětosne wóswěśenje nowego dwójorěcnego kamjenja za Fryca Fobowa na kjarchobje w Turjeju, což jo lažało w zagronitości tamnjejšeje Domowinskeje kupki Turjej/Šejnejda. Dr. Christiana Piniekowa, cłonk pśedsedarstwa Maśice, a Měto Pernak, něgajšny pśedsedaŕ Maśice, stej pśi rowje cesne słowa wósebnje k jogo literarnem twórjenju źaržałej.

16. apryla stej dr. Alfred Roggan a pśedsedaŕ Maśice na akademiji Maćice Serbskeje w Budyšynje pśednosowałej w nimskej a dolnoserbskej rěcy k temje „Znankstwa serbskeje žywjenskeje kultury w Dolnej Łužycy". 17. junija stej wobej k samsnej tematice powědałej w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. Tam stej pokazałej na skóro dopisane knigły pód titlom „Der Landkreis Spree-Neiße und seine sorbische/wendische Kulturgeschichte“. Mjaztym su knigły w ediciji muzeuma Serbske drogotki ako dwójny zešywk wujšli.

16. septembra jo woglědało cełkowne pśedsedarstwo Maćice/Maśice
do Dešańskego muzeja pód gołym njebjom z mjenim „Stary lud”, aby se zeznało – pó južo dłujkolětnej tradiciji – ze źěłabnosću dalšneje serbskeje institucije w Dolnej Łužycy. Pśez wustajeńcu jo nas wjadł kněz Kusch, kenž jo dopokazał swóju fachowu kompetencu a zapalonosć za take žurne źěło.
9. oktobra jo dr. Aneta Brězanec, cłonk cełkownego pśedsedarstwa Maćice, powědała w Dešańskem muzeumje k dnjownikoju Bogumiła Šwjele, kenž jo był mjazy 1913 a 1942 faraŕ w tej wósaźe. Wobźělenje jo było wjelgin bogate. Wjele jo se diskutěrowało, na pś. teke wót luźa, kenž jo faraŕ Šwjela hyšći wósobinski znał. Organizacija zarědowanja jo lažała w rukach Dolnoserbskeje rěcneje šule w Chóśebuzu, kótaraž se radlubje na pomoc wědomnostnikow/wědomostnicow Serbskego instituta w Budyšynje a se wě w Chóśebuzu zepěra. Spócetnje jo Maśica Serbska planowała z referentku w Serbskem domje w měsće diskusiju k temje „Co se chowa w Serbskem kulturnym archiwje w Budyšynje wó Dolnu Łužycu?” K tomu pak njejo dojšło.

Zamóžnosć, take zarědowanje zaměrnje pśigótowaś a wósebnje daloko a šyroko za to wabiś, aby wjele luźi pśišło, jo bóžko wogranicowana.
W lěśu zachadnego lěta jo wótběžał cas, aby mógali kandidaty swójo źěło k wupisanym Maćičnym mytam wótedaś. Za myto Bogumił Šwjela jo se jadno fachowe źěło wuknice Dolnoserbskego gymnaziuma zapodało. Cłonki pósuźowańskeje komisije Antje Kellowa, cłonk pśedsedarstwa dolnołužyskeje Maśice, Karl Fisher a pśedsedaŕ Maśice, su źěło k temje „Widerstand gegen die Diskriminierung der sorbischen Minderheit im nationalsozialistischen Deutschland am Beispiel der Sorbin Pawlina Krawcowa” za mytowanje naraźili. Na głownej zgromaźinje Maśice Serbskeje, dnja 20. maja 2016 w Chóśebuzu, dej se myto w cesnej atmosferje pśepódaś.
Z boka źěłoweje kupki Serbske pomniki města Chóśebuz se na wobnowjenju rowa Matejsa Klosa na kjarchobje w Strobicach źěła. Cil jo mjazy drugim cesna tofla za jogo syna Fryco, kenž jo był prědny direktor filiale Serbskeje ludoweje banki w Chóśebuzu. Ako partnaŕ stoj nam k pomocy domowniske towaristwo w Strobicach. Lětosa comy projekt wuspěšnje wótzamknuś.

Na kóńcu rozpšawy cu se wuźěkowaś pla wšyknych, kenž su źěłabnosć Maśice Serbskeje w Dolnej Łužycy pódpěrowali. Stej to wósebnje cłonka našogo pśedsedarstwa dr. Christiana Piniekowa, wjednica Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz, a Antje Kellowa, ceptarka serbšćiny na Dolnoserbskem gymnaziumje. Mimo togo słuša źěk tym, kenž zaśichim ako Maśicarje źěłaju, tak na pś. pśez fachowe pśinoski w serbskich a nimskich publikacijach kaž teke pśednoski. How deje se wósebnje wuzwignuś dr. Doris Teichmanowa, Pětš Janaš a Měto Pernak.

Naslědku słuša wjeliki źěk doněntejšnemu pśedsedarjoju cełeje Maćice, Janoju Malinkoju, kenž wěcej njekandiděrujo. Wón jo źěło našeje Maśice w Dolnej Łužycy w slědnych wósym lětach stawnje podpěrował.

dr. Pětš Šurman, pśedsedaŕ
Budyšyn, 5. měrca 2016