Rozpšawa Dolnoserbskeje rěcneje komisije za 2014

Dolnoserbska rěcna komisija jo se 2014 tśi razy zmakała (19.2., 20.5., 11.11.). Pla wob­ra­do­wa­njow jo głownje šło wó pisanje cuzych słow resp. wó móžnosći adaptěrowanja cuzych słow do dol­no­serbskego rěc­ne­go systema. Teke pisanje z wjelikim resp. małym zachopnym pis­mi­kom jo było tema wobradowanjow. Wětšy źěl diskutěrowanych pša­ša­njow jo se tśeśemu razoju pśe­po­wě­dał a z takim wobzamknuł.

Wuźěłała jo se internetowa prezentacija wuslědkow DSRK, kótaraž ma zjaw­nosći pśistupnjaś aktualny staw ortografiskeje normy. Pśi tej góź­bje jo nastała online-wersija knigłow Manfreda Starosty »Nieder­sor­bi­sche Orthographie und Interpunktion. Regeln.« (2. nakład, 1982), do kó­­ta­­rychž su se nowe póstajenja zaźěłali. Bok jo se w komisiji dis­ku­tě­ro­wał a jo wót 18.2.2015 w se­śi pśistupny (how).

dr. Fabian Kaulfürst, powědaŕ