2023/2024

Rozpšawa Maśice Serbskeje

Pśi góźbje 30-lětnego jubileuma pó nowozałoženju Maśice Serskeje njejo se wótměła w lěśe 2023 žedna głowna a wólbna zgromaźina w Dolnej Łužycy, což jo měło wšake pśicyny. To nachwatajomy lětosa 19. apryla w Chóśebuzu. Tam pśepódajomy teke myto Bogumiła Šwjele za mjaztym 6. wupisanje. Dobyśaŕka Lucie Loichenojc, kótaraž jo wuknica Dolnoserbskego gymnaziuma, buźo k swójskej tematice „Nowy Casnik: Cora – Źinsa – Witśe” referěrowaś. 

Co smy wugbali:

W lětosnej publikaciji w Małem rěźe Serbskego instituta (II. Kwartal) k našej jubilejnej konferency w nowembru 2022 změjomy pěś pśinoskow w dolnoserbskej rěcy.

Pśedsedaŕ Maśice jo sobu pisał na knigłach k cerkwi w Dešnje a statkowanju fararja Bogumiła Šwjele (Die Alte Wendische Kirche und ihr Pfarrer Gotthold Schwela/Bogumił Šwjela, hrsg. von Katharina Köhler, Katja Atanasov und Alfred Roggan, Cottbus 2022). To stej spěchowałej resp. financěrowałej Bramborska krajna centrala za politiske kubłanje a Towaristwo k spěchowanju serbskeje rěcy w cerkwi Dolneje Łužyce. Toś to towaristwo nawjedujo dr. Hartmut Leipner, kenž jo rownocasnje cłonk pśedsedaŕstwa Maśice Serbskeje. Gromaźe z dalšnymi cłonkami togo towaristwa a teke našeje Maśice smy w septembrje cesćili B. Šwjelu ku góźbje jogo 150. narodnego dnja w Dešnje. Cłonk cełkownego pśedsedaŕstwa MS, dr. Anet Brězanec z Budyšyna, jo źaržała cesny pśednosk.

Pśedsedaŕ Maśice Serbskeje, dr. Pětš Šurman, jo se na naraźenju Maćice w oktobrje 2023 z mytom Domowiny pócesćił. Wón słuša k załožarjam Maćice Serbskeje w oktobrje 1990 w Budyšynje, z lěta 1991 do 2004 jo statkował w pśedsedaŕstwje jeje stawizniskeje sekcije. Pó pśeśěgnjenju do swójeje domownje wugbajo z lěta 2006 funkciju pśedsedarja Maśice Serbskeje w Chóśebuzu, wót 2008 jo rownocasnje cłonk cełkownego pśedsedaŕstwa Maćice/Maśice Serbskeje.

Cłonki Maśice su se na literarnem wuběźowanju Domowinskeje župy Dolna Łužyca pód motom „Pśijaśele – Pismiki – Prominentne” wobźělili, kenž jo se pósćiło statkowanju Mata Kosyka, Miny Witkojc a Bogumiła Šwjele. Cesne zarědowanje jo se wótměło w februarje togo lěta w Chóśebuzu. 

K pšašanju dorosta: Rowno smy pśedpołožyli ako pśedsedaŕstwo Maśice wabjeński flyer, źož informěrujomy a se wě wabijomy za pśistup do našogo towaristwa. Smy w slědnem casu z wšakimi luźimi powědali, kenž by měli potencielny zajm, našomu towaristwoju pśistupiś. K tomu teke naše zarědowanja pśinosuju, źož takich luźi mimo našych cłonkow pśepšosujomy. Jadno take zarědowanje jo Maśica organizěrowała w nazymje 2023 na Dolnoserbskem gymnaziumje (DSG) – zgromadne wobradowanje cełkownego pśedsedaŕstwa w jadnej dolnoserbskej instituciji ako raz kužde lěto. Pó rozgronje z amtěrujucym wjednikom gymnaziuma jo signalizěrował, až co Maśicy pśistupiś. To snaź groni: Dejmy z takimi statkami wěcej w zjawnosći za pśistup wabiś.

Pśedsedaŕ Maśice nanejmjenjej raz wob lěto mj. dr. wó wuznamje a wšakich aktiwitow Maśice w zachadnosći a pśibytnosći informěrujo, gaž źaržy pśednoski pśed wuknicami a wuknikami DSG. Pśez direktny kontakt k wucabnicam teje dolnoserbskeje institucije dobydnjomy južo z lěta 2009 (1. wupisanje mytow Maćice/Maśice) kuždy raz gymnaziasty/gymnaziastki, kenž se wó myśe Bogumiła Swjele procuju.  

Rowno wobradujomy, kótaru dolnoserbsku instituciju lětosa póbitujomy za woglěd cełkownego pśedsedaŕstwa Maćice w Chóśebuzu resp. Dolnej Łužycy. Jadnajomy aktualnje dla termina 18.11.24, a to ze Źěłarnistwom za serbske kubłańske wuwijanje (ABC), kenž ma rowno lěto nowu wjednicu.

 

dr. Pětš Šurman

pśedsedaŕ Maśice Serbskeje, 9.3.2024