Impresum

DOMOWINA
Zwjazk Lužiskich Serbow z.t./
Zwězk Łužyskich Serbow z.t./
Bund Lausitzer Sorben e.V.

Haus der Sorben / Serbski dom
Postplatz 2 / Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen / Budyšin

Telefon: 03591-550102
Fax: 03591-42408
E-Mail:  info@domowina.de

 

Deklaracija wo škiće datow

 

 

Redakcija www.domowina.de

Za wobsahi swojich stronow su župy a towarstwa zamołwite.

Layout, wuhotowanje a fota su z awtorskim prawom škitane, runje tak redakcionelne přinoški. Dalše wužiwanje a rozmnoženje stej jenož za priwatne zaměry dowolenej. Změny njejsu dowolene. Smědźa so jenož z přizwolenjom wobhospodarjerja zjawnje wužiwać. Z toho wuwzate su nowinske wozjewjenja Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t. Jich wobsah smě kóždy bjez wosebiteje dowolnosće dale wužiwać.
Pokiwy a namjety nastupajo wudospołnjenje a korektury wobsaha našeje strony posrědkujeće prošu na adresu judit.solcina@domowina.de

Pokiwy k wužiwanju eksternych linkow
Wotpowědnje § 5 wotr. 1 Zakonja wo telesłužbach (Teledienstegesetz - TDG) je Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. za "swójske wobsahi" jako poskićowarka wobsaha (Content provider) zamołwita. Z pokazkami na dalše žórła (Querverweise) rozšěrjamy spektrum swojeho poskitka. Z tym Wam Domowina "cuze wobsahi" spřistupnja. Za nje je Domowina jeničce zamołwita, hdyž wo nich (potajkim tež wo móžnym njezakonskim resp. chłostajomnym wobsahu) wě a je-li jej technisce móžno, zo jich wužiwanju zadźěwa (§ 5 wotr. 2 TDG).
Při zapřijeću linkow je Domowina wězo cuze wobsahi na to pruwowała, hač móže jej z nich ciwilnoprawniska abo chłostanskoprawniska zamołwitosć nastać. Tola pokazki na dalše žórła su dynamiskeho razu. Zakoń wo telesłužbach pak Domowinu njezawjazuje, zo by cuze wobsahi pospochi na změny pruwowała. Zhoni-li Domowina wo tym, zo konkretny poskitk, na kotryž pokazuje, ciwilno- abo chłostanskoprawnisku zamołwitosć wuskutkuje, potom pokazku na tutón wobsah wotstroni, je-li to technisce móžne a zastupujomne.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah online-poskitka
Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. njegarantuje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Naroki rukowanja hladajo na awtora, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž běchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedosponych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene, jeli so awtorej njemóže dopokazać wina na zakładźe zaměrneho a hrubje zwjeršneho jednanja.
Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. Domowina sej wuraznje wobchowa prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.

2. Pokazki a dalše žórła w interneće
W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony ("linki"), kotrež su zwonka zamołwitosće awtora, by zawjazk rukowanja jenož potom nastał, hdyž awtor wobsah znaje, ma-li technisku móžnosć a je-li to technisce přicpěwajomne, zo jich wužiwanju w padźe njezakonskeho wobsaha zadźěwa. Awtor tuž wuraznje deklaruje, zo běchu pokazki na druhe žórła za čas wozjewjenja strony bjez ilegalnych wobsahow. Awtor nima žadynžkuli wliw na tuchwilne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi jako dalše žórło podatych stronow. Z tuteje přičiny so tule wuraznje distancuje wot wobsaha wšitkich jako dalše žórło podatych internetowych stronow, kotrež buchu po wozjewjenju swójskeje strony změnjene. Tute zwěsćenje płaći za wšitke we wobłuku swójskeho internetoweho poskitka podatych linkow a pokazkow kaž tež za cuze zapisy w hóstnej knize, diskusijnym forumje a dopisowarskich lisćinach, kotrež bě awtor zarjadował. Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škodu, kotraž z wužiwanja abo njewužiwanja po tutym puću podatych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićer strony, na kotruž so jako dalše žórło skedźbnja, nic pak tón, kotryž z linkom na wěste wozjewjenje jeničce skedźbnja.

3. Awtorske prawa a prawo woznamjenjenja
Awtor so prócuje, zo by we wšitkich publikacijach awtorske prawa za wužiwane grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty wobkedźbował resp. swójske grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty abo grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty bjez licency wužiwał.
Za wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowanje postajenja wotpowědneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mějićela. Jeničce z pomjenowanja njehodźi so wotwodźeć, zo njeje marka z prawom třećeho škitana! Copyright za wozjewjene a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, videosekwencow a tekstow w dalšich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njejstej bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolenej.

4. Škit datow
Je-li w internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich a słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy), je tole ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Wužiwanje wšitkich poskićenych posłužbow je - dalokož technisce móžne a přicpěwajomne - tež bjez podaća tajkich datow resp. w anonymizowanej formje abo z pseudonymom dowolene.

5. Prawniska hódnota tutoho wuzamknjenja rukowanja
Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.

Hinweise zum Umgang mit externen Links

Gemäß § 5 Abs. 1 Teledienstgesetz (TDG) ist die Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. für die "eigenen Inhalte" als Inhaltsanbieter (Content provider) verantwortlich. Durch sogenannte Querverweise ("Links") erweitern wir unser Angebotsspektrum. Dadurch stellt die Domowina Ihnen "fremde Inhalte" anderer Anbieter bereit. Für diese fremden Inhalte ist die Domowina nur dann verantwortlich, wenn es von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern (§ 5 Abs. 2 TDG). 

Die Domowina hat bei der ersten Verknüpfung selbstverständlich die fremden Inhalte überprüft, ob durch sie mögliche zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst werden. Allerdings handelt es sich bei diesen Querverweisen um dynamische Verweise. Die Domowina ist nach dem TDG nicht verpflichtet, die fremden Inhalte ständig auf Veränderungen zu überprüfen. Sowie die Domowina allerdings Kenntnis erhält, dass ein konkretes Angebot, auf das es verweist, zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeiten auslöst, wird es den Verweis auf diesen Inhalt aufheben, sofern es ihm technisch möglich und zumutbar ist. 

Hinweise zu Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Die Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Domowina behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

C 2004, Geschäftsstelle der Domowina