Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

Wupisanje dźěłoweho městna

Domowina jako nošerka projekta “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč - ZARI”  natwari tuchwilu team, kotryž serbšćinu rewitalizuje.

Tež kultura hraje wažnu rolu při namakanju a skrućenju identity. Tohodla chce projekt ZARI natwarić syć za serbsku ludowu kulturu, wuměłstwo a towarstwowy angažement.

W nim maja kulturni posrědnicy lokalne cyłki podpěrać, a wutworić syć mjez lajkami a profijemi. Dźěłać budźe so fachowje wusměrjene w sćěhowacych wobłukach: muzeje a domizniske stwy; hudźba a reje; literatura, dźiwadło a film; ludowe a tworjace wuměłstwo, drasta a sport.

Poskićamy Wam po móžnosći wot 01.01.2024 w tutym nowym teamje jako

kulturny/-a posrědnik/ -ca

sobu dźěłać.

Što su dźěłowe wobłuki?

 • přidźěło při zestajenju regionalnych kótwišćow kultury
 • natwar syće mjez čestnohamtsce skutkowacymi towarstwami, jednotliwcami a kulturnymi zarjadnišćemi
 • planowanje a přewjedźenje dalekubłanjow a poradźowanjow
 • podpěra serbskich towarstwow při planowanju a přewjedźenju projektow/ wosebje spěchowanje dorosta
 • wudaće informaciskich materialow, brošurkow, přiručkow
 • zhromadne dźěło a podpěra kulturneho a kreatiwneho hospodarstwa

Što wot sobudźěłaćerja/-ki wočakujemy?

 • wysokošulske wotzamknjenje abo přirunujomne powołanske kompetency, po móžnosći na polu kulturneho managementa
 • znajomosće wo spěchowanskich programach na polu kultury
 • znajomosće stawiznow a kultury Serbow
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny; resp. zwólniwosć serbsku rěč nawuknyć
 • komunikatiwne kmanosće, zwólniwosć zamołwitosć přewzać, samostatne wašnje dźěłanja

Što poskićimy?

 • tydźenski dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźinow, po wotrěčenju je tež mjenje móžno
 • městno je wobmjezowane hač do 31.12.2026
 • wosobinske wuwiće podpěrujemy
 • mzdu płaćimy po TV-L

Wy sće zajimowany/-a?

 • požadajće so prošu hač do 18.12.2023 pola hłowneje jednaćelki Domowiny

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin

sekretariat@domowina.de

 • na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy
 • z prašenjemi wobroćće so na Dianu Pawlikowu (tel./mobil: 03591/3163850 abo diana.pawlikowa@domowina.de)
   

Wupisanje dźěłoweho městna: Nawoda mjeńšinoweho sekretariata / Stellenausschreibung Leitung des Minderheitensekretariats

Im Minderheitensekretariat ist ab dem 1. Januar 2024 die Stelle der Leiterin / des Leiters zu besetzen.

Gesucht wird eine selbstständige, kommunikative und engagierte Persönlichkeit, die über die Fähigkeit zur inhaltlichen und organisatorischen Koordination verfügt und die Interessen der vier nationalen Minderheiten zusammenzuführen vermag.

Aufgabenprofil:

 • Vertretung und Ansprechpartner für die autochthonen, nationalen Minderheiten in Deutschland
 • Koordination, Planung und Vermittlung der Minderheitenpolitik aus Sicht der Minderheiten auf Bundesebene
 • Ausarbeitung von Stellungnahmen und Positionierung zu minderheitenrelevanten Themen
 • Beratung, Wissensvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit zu minderheitenspezifischen Themen
 • Kontaktpflege zu politischen Netzwerken, Organisationen und Institutionen
 • Management und Organisation von Veranstaltungen und kleineren Projekten in Berlin

Wir setzen voraus:

 • ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise im Bereich der Politik-, Sozial- oder Rechtswissenschaft
 • Kenntnisse über gesetzliche Grundlagen des Minderheiten-, Arbeits- und Verwaltungsrechts
 • Kenntnis und Erfahrung mit der Arbeit von politischen Gremien und Nicht-Regierungs-Organisationen
 • Wissen über die Geschichte und Kultur sowie aktuelle Situation der nationalen Minderheiten in Deutschland
 • Kenntnis und Erfahrung im Bereich des Zuwendungsrechts des Bundes
 • konzeptionelle, kommunikative und organisatorische Fähigkeiten mit Erfahrung in Personalführung und Budgetverantwortung
 • verhandlungssichere Verwendung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
 • Beherrschung von mindestens einer in Deutschland anerkannten Minderheitensprache ist von Vorteil
 • Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit

Freuen Sie sich auf ein engagiertes und kreatives Team sowie auf einen Minderheitenrat, der Ihre Initiative und Expertise zu schätzen weiß. Wir bieten flexible Arbeitszeiten. Arbeitsort ist das Minderheitensekretariat in Berlin. Die Arbeitszeit beträgt bis zu 40 Wochenstunden.
Das Gehalt wird nach Tarif TV-L gezahlt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 29.11.2023 an sekretariat@domowina.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Judit Šołćina/Scholze zur Verfügung.

Kontakt: DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow | Zwězk Łužyskich Serbow | Bund Lausitzer Sorben
Póstowe naměsto 2 | Postplatz, 02625 Budyšin | Bautzen, tel. : 03591 – 550 102, judit.solcina@domowina.de

(Žórło: mjeńšinowy sekretariat, 09.11.2023)


Wupisanje dźěłoweho městna


W projekće “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč” w nošerstwje Domowiny ma so tak spěšnje kaž móžno městno

projektoweho sobudźěłaćerja resp. projektowej sobudźěłaćerki (m/ž/d)

wobsadźić.

Što su dźěłowe wobłuki?
- běžne přepruwowanje finančneho plana w zwisku z wudawkami a dochodami, wjedźenje finančnych přehladow, lisćinow za inwentar, nakupy a nadawki
- finančne přidźěło za rozprawnistwo
- samostatne nadawki w zwisku z projektom
- dokumentacija zarjadowanjow
- sobudźěło w projekće z teamom a podpěra w projektowym managemenće
- podpěra při zjawnostnym dźěle

Što wot sobudźěłaćerja/-ki wočakujemy?
- wotzamknjene překupske wukubłanje abo přirunujomna kwalifikacija z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
- wobknježenje kompjuterowych programow MS Office a dalšich digitalnych posłužbow
- ertne a pisomne wobknježenje serbskeje a němskeje rěče
- nazhonjenja na polu projektoweho managementa a wobhospodarjenja budgetow
- samostatne wašnje dźěłanja a zwólniwosć w teamje dźěłać

Što poskićimy?
- dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno
- městno je najprjedy wobmjezowane hač do 31.12.2026
- spěchowanje swójskich kompetencow přez dalekubłanske naprawy podpěrujemy
- mzdu płaćimy po TV-L
- dźěłowe městno je w Budyšinje

Wy sće zajimowany/-a?
- jeli haj, požadajće so prošu pola hłowneje jednaćelki Domowiny
Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina
Póstowe naměsto 2 - 02625 Budyšin
sekretariat@domowina.de

- na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy
- při prašenjach wobroćće so na Dianu Pawlikowu (tel./mobil: 03591/3163850 abo diana.pawlikowa@domowina.de)