Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

Wupisanje dźěłoweho městna

ZARI – Syć za serbsku rěč a regionalnu identitu” pyta ručež móžno
 

motiwatorku/ motiwatora za serbsku rěč,

Motiwator/ka ma team ZARI we wšelakich regionach kaž tež při přihotach intensiwnych rěčnych poskitkow podpěrować a prezencu we wuzwolenych regionach zesylnić. Jedne ćežišćo su při tym rěčne poskitki za staršich, kotrychž dźěći serbšćinu w pěstowarni abo w šuli wuknu.

Što su dźěłowe wobłuki?

 • podpěrować při přihotach intensiwnych rěčnych poskitkow
 • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
 • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)

Što wot sobudźěłaćerja/-ki wočakujemy?

 • wysokošulske wotzamknjenje a / abo wotzamknjene wukubłanje z wotpowědnym powołanskim nazhonjenjom
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • komunikatiwne kmanosće; zwólniwosć, zamołwitosć přewzać; samostatne wašnje dźěłanja
 • so rady nowym wužadanjam stajeć a pozitiwne žiwjenske nastajenje měć
 • jězbnu dowolnosć

Što poskićimy?

 • tydźenski dźěłowy wobjim wučinja najprjedy 20 hodźinow
 • městno je wobmjezowane hač do 31.12.2024 (podlěšenje je předwidźane)
 • wosobinske wuwiće podpěrujemy
 • mzdu płaćimy po TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG 9)
 • dźěłowe městno je Budyšin

Wy sće zajimowany/-a?

 • požadajće so prošu hač do 31.05.24 pola hłowneje jednaćelki Domowiny

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
projekt ZARI
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2 - 02625 Budyšin
zari@domowina.de

- na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy

- z prašenjemi wobroćće so na Juliana Nyču (tel./mobil: 03591/3163852 abo Julian.nyca@domowina.de)


 

Wupisanje dźěłoweho městna

Pytamy hnydom jako zastup za staršiski čas

młodźinsku referentku /
młodźinskeho referenta (m/ž/d)

w zarjedźe Domowiny w Budyšinje.

Waše nadawki

 • organizowanje a přewjedźenje projektow za młodźinu/z młodźinu
 • dalše skrućenje a wutwarjenje syće mjez młodźinskimi klubami w serbskim sydlenskim rumje wokrjesow Budyšin a Zhorjelc
 • podpěra při přewjedźenju serbskich nałožkow k skrućenju serbskeje identity a wužiwanja serbskeje rěče
 • koordinacija poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy po SGB VIII
 • sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

Wuměnjenja a wočakowanja

 • pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć
 • jězbna dowolnosć

Dźěłowy čas wučinja tydźensce hač do 40 hodźinow.

Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so ze swojimi dospołnymi podłožkami hač do

1. meje 2024 pola:

Domowina z. t.

Judit Šołćina, jednaćelka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

projektowu managerku /
projektowego managera (m/w/d)

aby se team za projektowe źěło serbskich towaristwow zmócnił.

Waše nadawki

 • pśewześe nadawkow realizacije wjelikich projektow pó cełej Łužycy na zakłaźe kooperaciskich dogronow
 • pódpěra serbskich towaristwow pśi planowanju projektow a nastajanju kostowych a financnych planow ako tek spěchowańskich pšosbow
 • terminowe wótgłosowanje lětnych projektowych planow ze zajmowanymi partnarjami ze zaměrom, koordiněrowaś serbske projektowe źěło a zwězaś resurse z pomocu nowych medijow
 • planowanje a pśewjeźenje lětnego dalejkubłanja k serbskim kulturnym projektam za towaristwa

Wuměnjenja a wócakowanja

 • master of arts abo bachelor of arts z pśidatnymi certifikatami (na pśikład projektowy abo kulturny management, zawodne zlicowaŕstwo, sorabistika)
 • wjelgin dobre komunikaciske zamóžnosći, zwólniwosć zasajźenja a fleksibelnosć
 • znajobnosći k spěchowanskim programam za kulturne projekty
 • wobkněženje serbšćiny a nimšćiny
 • wobšyrne znajobosći towaristwowego, zastojnskego a pśizwóleńskego pšawa
 • nazgónjenja pśi nawjedowanju projektowych kupkow abo sobuźěłaśerjow
 • zwězanosć ze serbskim towaristwowym žywjenim
 • jězdna dowólnosć

Pśistajenje jo nachylnje wobgranicowane až do kóńca 2025. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 40 góźinow, mjenjej jo pó dogronjenju móžne.

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowe městno jo we Łužycy.

Smy Waš zajim buźili? Gaž jo, procujśo se ze swójimi dopołnymi pódłožkami až do 8. apryla pla:

Domowina z. t.
Judit Šołćina, jadnaŕka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de

Zur Stellenausschreibung in deutscher Sprache


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

sekretaŕku/wěcywobźěłaŕku
(m/ž/d)

w zastojnstwje Domowiny w Chóśebuzu.

Nadawki

 • organizacija a koordinacija běrowowych wótběgow
 • wobźěłanje posta a dalšnych běrowowych a pisnych nadawkow
 • planowanje financow a wótlicenje financnych pódłožkow regionalnego běrowa w Chóśebuzu
 • koordinacija a pśigótowanje pósejźenjow gremijow

Wuměnjenja

 • wótzamknjone pśekupowaŕske wukubłanje
 • wustne a pisne wobkněženje dolnoserbšćiny
 • pówołańske nazgónjenja w běrowowem źěle
 • samostatna a dokradna źěłowa wašnja
 • wobkněženje computerowych programow MS Office

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 40 góźinow, mjenjej jo pó dogronjenju móžne. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu.

Smy waš zajm wubuźili? Pótom póžedajśo se pšosym ze swojimi pódłožkami.

Pśi pšašanjach zatelefoněrujśo pšosym abo napišćo nam mejlku.

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Judit Šołćina
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
sekretariat@domowina.de   

 

Stellenausschreibung

Wir suchen eine/n

Projektmanagerin /
Projektmanager

zur Verstärkung des Teams für Projektarbeit der sorbischen Vereine.

Aufgabenbereiche

 • Unterstützung bei den Aufgaben zur Realisierung von Projekten in der Ober- und Niederlausitz auf Grundlage von Kooperationsverträgen
 • Unterstützung der sorbischen Vereine bei der Planung von Projekten, z. B. bei der Aufstellung von Kostenplänen sowie Förderanträgen
 • Terminabsprache bzgl. der jährlichen Projektpläne mit interessierten Partnern mit dem Ziel, die sorbische Projetarbeit zu koordinieren und die Ressourcen mit Hilfe von neuen Medien zu verbinden
 • Planung und Durchführung einer jährlichen Weiterbildung zu sorbischer Projektarbeit für Vereine

Voraussetzungen

 • Master of Arts oder Bachelor of Arts mit zusätzlichen Zertifikaten (z. B. Projektmanagement, Kulturmanagement, Betriebswirtschaft, Sorabistik)
 • sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Einsatzbereitschaft, Flexibilität
 • Kenntnisse zu Förderprogrammen für Kulturprojekte
 • Beherrschung der sorbischen und deutschen Sprache
 • umfangreiche Kenntnisse des Vereins-, Verwaltungs- und Zuwendungsrechts
 • Erfahrungen bei der Anleitung von Projektgruppen und Mitarbeitern
 • Verbundenheit mit dem sorbischen Vereinsleben
 • PKW-Führerschein

Die Anstellung ist bis Ende des Jahres 2025 befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, weniger ist nach Absprache möglich.

Das Gehalt wird nach Tarif TV-L gezahlt. Der Arbeitsort ist in der Lausitz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 8. April 2024:

Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Judith Scholze/Šołćina, Geschäftsführerin
Postplatz 2
02625 Bautzen

sekretariat@domowina.de

-------------------------------------

Dalše dźěłowe wupisanje: asistenca za wjednistwo mjeńšinoweho sekretariata (m/ w / t)