#ZARI#100.000 rěčnikow w lěće 2100#

Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč so w lěće 2022 přizwoli a so w nošerstwje Domowiny zwoprawdźi. Syć je jedne z projektow, kiž spěchuje so w ramiku programa “Serbska rěč a kultura w strukturnej změny” za projekty w Swobodnym staće Sakska, přez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwjazkoweho ministerstwa za Nutřkowne a domiznu na zakładźe rozsuda Zwjazkoweho sejma.

Nowu fazu aktiwneje rěčneje politiki je Domowina z projektom “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč“ (skrótka ZARI - za rěč a identitu) zahajiła. Nimo zdźerženja hornjoserbšćiny steji nětko tež rěčna rewitalizacija  w srjedźišću.

100 000 aktiwnych serbsce rěčacych w lěće 2100 a 50 000 Łužičanow z pasiwnymi  znajomosćemi serbšćiny w lěće 2050, to je wizija projekta ZARI.  Chcemy regionalnu identitu skrućić, rěčne rumy wobchować a wutworić, indiwiduelne poskitki a poradźowanja wutworić. Wšelakore module dołhodobneho  projekta (nazyma 2022 do 2038) maja k tomu słužić:

 • Pjeć rěčnych motiwatorow skutkuje na městnje we wšelakorych regionach
 • syć regionalnych kótwišćow identity, kultury a wuměłstwa wutworić
 • dźěłarnički z regionalnymi akterami přewjesć
 • 30 biografiskich interviewow
 • analyza akceptancy dwurěčnosće
 • rěčnu agenturu załožić (po poručenju projekta SMiLE https://folklife.si.edu/smile 2019 a po přikładźe tamnych europskich mjeńšin
 • rěčnu imersiju za dorosćenych poskićeć
 • kompetencne městno za muzeje a domizniske stwy natwarić
 • akciski plan nastajić
 • studiju etnolinguistiskeje witality přewjesć

W teamje dźěłaja tuchwilu:

Diana Pawlikowa, projektowa managerka
Póstowe naměsto 3 (stwa 312) – 02625 Budyšin
tel. 03591 3163850
diana.pawlikowa@domowina.de

Nancy Kurjatowa, projektowa asistenca
Póstowe naměsto 3 (stwa 312a) – 02625 Budyšin
tel. 03591 3163854
nancy.kurjatowa@domowina.de

dr. Cordula Ratajczakowa, wědomostna sobudźěłaćerka
Póstowe naměsto 3 (stwa 314) – 02625 Budyšin
tel. 03591 3163851
cordula.ratajczakowa@domowina.de

prof. dr. Nicole Dołowy-Rybinska
wědomostna sobudźěłaćerka
Póstowe naměsto 3 (stwa 312a), 02625 Budyšin
tel. 03591 3163851
nicole.dolowy-rybinska@domowina.de

Julian Nyča
wědomostny sobudźěłaćer za rěčne resursy
Póstowe naměsto 3,  02625 Budyšin
stwa 313
tel.: 03591/316 3852
julian.nyca@domowina.de 

Sonja Hrjehorjowa
nawodnica regionalneho managementa
tel.: +49 (0)3571 418028
e-mail: sonja.hrjehorjowa@domowina.de

Jadwiga Bryckec
datowa managerka/ kulturna posrědnica
Póstowe naměsto 3 | Postplatz 3 | 02625 Budyšin | Bautzen
stwa 313 | Zimmer 313
tel.: 03591/3163853
e-mail: jadwiga.bryckec@domowina.de 

 


motiwatorojo za tworjenje rěčnych rumow

Motiwatorojo wozrodźa a podpěruja serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Woni skutkuja w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jich nadawki su:

 • poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje
 • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
 • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)
   

Naši motiwatorojo su: 

Juliana Kaulfürstowa
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny wokoło Slepoho a Wochoz
Měrowa dróha 68 (na farje)
02959 Slepo
tel.: 035773-169990
juliana.kaulfuerstowa@domowina.de


Lucian Kaulfürst
motiwator za serbsku rěč za kónčiny Malešecy, Kubšicy, Bukecy

Serbski projektowy běrow Malešecy                                                        
Knježi dwór/ Gutshof 7
02694 Přiwćicy / Preititz
tel.: 035932-120131
mobil: 0173 4537977
e-mail: Lucian.kaulfuerst@domowina.de


Marija Šołćic
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny Kulow, Wojerecy a Halštrowska hola
Drježdźanska dróha 18 – 02977 Wojerecy
tel. 03571 601613
marija.solcic@domowina.de


Raphaela Wićazowa
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny Wulka Dubrawa, Radwor, Rakecy, Njeswačidło, Bóšicy a Hodźij

Dwórnišćo 2, 02627 Radwor
tel.: 0174 3010202,
035935/169970
raphaela.wicazowa@domowina.de


Frank Knobloch
motiwator za serbsku rěč za kónčiny Łaz, Sprjewiny doł  a Delni Wujězd
Pólna dróha 1 – 02943 Hamor
tel.035728 80540
mobil 0171 4138016
frank.knobloch@domowina.de