Hłowna zhromadźizna

Z wustawkow Domowiny:

Art. 7 Hłowna zhromadźizna Domowiny

(1)   Najwyši organ Domowiny je hłowna zhromadźizna, kotraž so kóžde druhe lěto schadźuje. Zwjazkowe předsydstwo zwoła hłownu zhromadźiznu znajmjeńša 3 měsacy do toho a namjetuje dnjowy porjad.

(2)   Delegaća hłowneje zhromadźizny su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a dalši čłonojo sobustawskich towarstwow. Kluč delegatow postaji zwjazkowe předsydstwo. Pisomne přeprošenja hłowneje zhromadźizny z nachwilnym dnjowym porjadom rozdźěla so přez sobustawske towarstwa delegatam znajmjeńša tři tydźenje do toho.

(3)   Čłonojo Serbskeju radow při krajnymaj sejmomaj Braniborskeje a Sakskeje kaž tež serbscy čłonojo rady Załožby za serbski lud maja prawo, so z poradźowacym hłosom na hłownej zhromadźiznje wobdźělić.

(4)   Hłowna zhromadźizna srjedź wólbneje doby ma nadawk, dwulětnu dźěławosć bilancować a dźěłowe směrnicy za přichodnej dwě lěće konkretizować. Wosebje ma wona:

-        přijimać a schwalić rozprawu zwjazkoweho předsydstwa wo skutkowanju Domowiny a wo połoženju serbskeho ludu,

-        přijimać a schwalić dwulětnu financnu rozprawu,

-        přijimać rozprawu rewizijneho wuběrka,

-        přijimać rozprawu změrcowskeho wuběrka,

-        diskutować a rozsudźić zasadne strategiske prašenja narodneho dźěła,

-        schwalić wólbny porjad, kiž njeje z wobstatkom tutych wustawkow

-        wobzamknyć program Domowiny,

-        wobzamknyć změny wustawkow,

-        přijimać doskónčnje towarstwa do Domowiny.

(5)   Kóžde štwórte lěto je hłowna zhromadźizna zdobom wólbna zhromadźizna. Wona ma k hłownej zhromadźiznje slědowace přidatne nadawki:

-        wuwjazać dotalne zwjazkowe předsydstwo,

-        wolić předsydu a městopředsydow Domowiny, wobkedźbować ma so při tym, zo staj tu Delnja a Hornja Łužica zastupjenej,

-        wolić dalšich čłonow zwjazkoweho předsydstwa Domowiny,

-        wobzamknyć dźěłowe směrnicy za dobu mjez wólbnymaj zhromadźiznomaj,

-        wolić rewizijny wuběrk,

-        wolić změrcowski wuběrk.

(6)   Wo wobzamknjenjach hłowneje zhromadźizny zhotowi so protokol, kotryž mataj nawoda zhromadźizny a protokolant podpisać.

(7)   Hłowna zhromadźizna je zjawna.

(8)   Wurjadnu hłownu zhromadźiznu zwoła zwjazkowe předsydstwo abo předsyda na požadanje znajmjeńša třećiny sobustawskich towarstwow. Wona ma so w běhu třoch měsacow přewjesć.