Hłowna zhromadźizna

Z wustawkow Domowiny:

Art. 7
Hłowna zhromadźizna Domowiny

(1) Najwyši organ Domowiny je hłowna zhromadźizna, kotraž so kóžde druhe lěto schadźuje. Zwjazkowe předsydstwo zwoła hłownu zhromadźiznu znajmjeńša 3 měsacy do toho a namjetuje dnjowy porjad.

(2) Delegaća hłowneje zhromadźizny su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a dalši čłonojo sobustawskich towarstwow. Kluč delegatow postaji zwjazkowe předsydstwo. Pisomne přeprošenja hłowneje zhromadźizny z nachwilnym dnjowym porjadom rozdźěla so delegatam znajmjeńša tři tydźenje do toho.

...


(5) Hłowna zhromadźizna srjedź wólbneje doby ma nadawk, dwulětnu dźěławosć bilancować a dźěłowe směrnicy za přichodnej dwě lěće konkretizować.
Wosebje ma wona:

 • přijimać a schwalić rozprawu zwjazkoweho předsydstwa wo skutkowanju Domowiny za polěpšenje połoženja serbskeho ludu a zwoprawdźenju nadawkow dźěłowych směrnicow,
 • přijimać a schwalić dwulětnu financnu rozprawu,
 • přijimać rozprawu rewizijneho wuběrka,
 • přijimać rozprawu změrcowskeho wuběrka,
 • diskutować a rozsudźić zasadne strategiske prašenja narodneho dźěła,
 • schwalić wólbny porjad, kiž njeje z wobstatkom tutych wustawkow,
 • schwalić porjad za spožčenje čestneho čłonstwa, kiž njeje z wobstatkom tutych wustawkow,
 • schwalić přinoškowy porjad, kiž njeje z wobstatkom tutych wustawkow,
 • wobzamknyć program Domowiny,
 • wobzamknyć změny wustawkow,
 • wobzamknyć dźěłowe směrnicy za dobu hač do přichodneje hłowneje zhromadźizny,
 • přijimać doskónčnje towarstwa do Domowiny.

(6) Kóžde štwórte lěto je hłowna zhromadźizna zdobom wólbna zhromadźizna. Wona ma k hłownej zhromadźiznje slědowace přidatne nadawki:

 • wuwjazać dotalne zwjazkowe předsydstwo,
 • wolić předsydu a městopředsydow Domowiny, wobkedźbować ma so při tym, zo staj tu Delnja a Hornja Łužica zastupjenej,
 • wolić dalšich čłonow zwjazkoweho předsydstwa Domowiny,
 • wolić rewizijny wuběrk,
 • wolić změrcowski wuběrk.

...