Dźěłowe směrnicy Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t.

wobzamknjene na 17. hłownej  zhromadźiznje dnja 28.03.2015 w Haslowje

Předsłowo

 

Dźěłowe směrnicy Domowiny konkretizuja powšitkowne zaměry programa “Domowina 2025” za dwulětnu dobu hač do přichodneje hłowneje zhromadźizny w lěće 2017, kaž tež za dlěšodobne předewzaća w cyłkownej programatiskej dobje hač do lěta 2025. Po schwalenju na hłownej zhromadźiznje Domowiny tworja woni zakład za dźěławosć wolenych gremijow třěšneho zwjazka kaž tež za Domowinje přisłušace župy a sobustawske towarstwa.

Staw zwoprawdźenja w dźěłowych směrnicach zapisanych nadawkow ma so na hłownej zhromadźiznje analyzować. Na to złožujo, maja so dźěłowe směrnicy aktualizować.

Zwoprawdźenje tutych směrnicow koordinuje zwjazkowe předsydstwo z pomocu swojeho prezidija a swojich dźěłowych wuběrkow. Župy a sobustawske towarstwa so do wudźěłanja směrnicow a do přesadźenja nadawkow integruja.

Ze schwalenjom nowych dźěłowych směrnicow na 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny dnja 28.03.2015 w Haslowje narunaja so wšitke dotalne wuwjedźenja dźěłowych směrnicow.

 

 

 

 

Wobłuki skutkowanja so po slědowacym wašnju dźěla:

x.         wobłuk skutkowanja

x.1.      krótkodobne nadawki, kotrež měli so hač do přichodneje hłowneje zhromadźiznje w lěće 2017 dźělnje abo dospołnje wotdźěłać

x.2.      dlěšodobne nadawki, kotrež měli so stajnje abo přez dlěšu dobu realizować. Zdobom móža tole tež běžne nadawki być, kotrež njehodźa so jako časowje wobmjezowane wobhladować

x.x.x.   konkretny nadawk we wotpowědnym wobłuku

 

Wobłuki skutkowanja Domowiny a z toho

wurosćace nadawki

1.

Domowinske župy a nadregionalne towarstwa

 

Nadawki, kotrež poćahuja so hłownje na nutřkotowarstwowe poměry, mjezsobny wobchad a dźěło z čłonstwom třěšneho zwjazka.

 

1.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

1.1.1.

Domowina zwoprawdźuje nadawki ze swojeho koncepta za polěpšenje nutřkowneje a wonkowneje komunikacije. Při tym wužiwa sylnišo nowe móžnosće digitalneje komunikacije.

 

 

1.1.2.

Župy a towarstwa wabja nowych čłonow do swojich rjadow a podpěruja nastaće nowych skupinow a towarstwow. Wažne je při tym, zo poradźi so wšitke generacije do zhromadneho dźěła zapřijeć.

 

1.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

1.2.1.

Domowina wužiła móžnosće serbske cyłki zwonka Łužicy do swojeje dźěławosće zapřijeć.

 

 

1.2.2.

Domowina wudźeržuje přez dźěło z asociěrowanymi towarstwami kontakt a kulturnu wuměnu z přećelemi kaž tež potomnikami Serbow w Čěskej, Pólskej, Awstralskej a Americe.

2.

Domowina – zastupjerka wšěch generacijow Serbow

 

Nadawki, kotrež su wusměrjene na polěpšenje a spěchowanje generacije přesahowaceho skutkowanja.

 

2.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

2.1.1.

Domowina prócuje so hač do 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny wo trajne zaručenje kruteju městnow młodźinskeju koordinatorow w Delnjej a Hornjej Łužicy.

 

 

2.1.2.

Domowina iniciěruje młodźinske projekty k narodno politiskemu kubłanju. Tomu nadźěła so zhromadnje z młodźinu plan předewzaćow.

 

2.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

2.2.1.

Rěčny centrum Witaj přewjedźe zhromadnje ze župami a dalšimi partnerami swójbne schadźowanki.

 

 

2.2.2.

Na zakładźe zrěčenja z wokrjesom Budyšin wukonja Rěčny centrum Witaj w nadawku Domowiny aktiwity na polu młodźinskeho socialneho dźěła.

 

 

2.2.3.

We Slěpjanskej wosadźe podpěruje župa Jakub Lorenc-Zalěski młodźinske socialne dźěło we šulach a skrući z tym rěčne kubłanje a narodnu identitu młodeje generacije.

3.

Serbska rěč

 

Nadawki, kotrychž zwoprawdźenje přinošuje k škitej, nałožowanju, wuchowanju a rewitalizaciji serbskeje rěče.

 

3.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

3.1.1.

Domowina podpěruje zhromadnje ze Serbskej radu Braniborskeje wuwiće plana naprawow Braniborskeho knježerstwa k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče w Braniborskej.

 

 

3.1.2.

Na zakładźe namjetow kataloga naprawow k pozbudźenju a zesylnjenju serbskeje rěče w zjawnosći kraja Sakskeje da Rěčny centrum Witaj lisćinu serbskich předmjenow zestajić, kotraž ma so z podpěru SMWK wšitkim zjawnym zarjadam k dispoziciji staji. Zdobom prócujemy so wo samsne postupowanje w Braniborskej.

 

 

3.1.3.

Zwjazkowe předsydstwo přewjedźe konferencu k situaciji serbskeje rěče.

 

3.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

3.2.1.

Domowina wužada sebi a podpěruje přesadźenje plana naprawow Sakskeho statneho knježerstwa k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče.

 

 

3.2.2.

Domowina prócuje so wo šěrše wužiwanje spisowneju rěčow delnjo- a hornjoserbšćiny w serbskich institucijach, zarjadach zjawneje słužby a podpěruje aktiwity k wožiwjenju tutych.

 

 

3.2.3.

Domowina wabi za wutworjenje WITAJ-skupinow a WITAJ-pěstowarnjow.

 

 

3.2.4.

Domowina wjedźe rěčne planowanje (status rěče, přiswojenje rěče a korpusowe planowanje) ze zaměrom dale, wuwiće zakładow serbskeje rěče a připóznaća tuteje rozšěrić.

 

 

3.2.5.

Rěčny centrum WITAJ wudźěła certifikaciju hornjo- a delnjoserbskich rěčnych kmanosćow po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče, zo by so modernej praksy nawuknjenja rěčow wotpowědowało a zo by so přinošowało zwyšenju statusa serbskeje rěče.

 

 

3.2.6.

Rěčny centrum WITAJ realizuje aktiwity k nawuknjenju serbskeje rěče z pomocu nowych digitalnych medijow.

 

 

3.2.7.

Domowina podpěruje zahajenu akciju rěčneje rewitalizacije w Delnjej Łužicy “jo!zatebje”.

 

 

3.2.8.

Domowina podpěruje dalše profilowanje Rěčneho centruma WITAJ jako srjedźišćo rěč spěchowacych posłužbow a slědźenjow na dobro šěrjenja serbsko-rěčnych znajomosćow za wšitkich zajimcow.

4.

Kubłanje w narodnym duchu a dorost

 

Nadawki, kotrež měrja so na kubłanje w narodnym duchu, štož słuži skrućenju identity jednotliwca. Wone wobjimuja wšitke pola kubłanja – wot pěstowarskeje hač do wysokeje staroby. Zdobom dźe wo posrědkowanje serbskeje rěče a wědy wo serbskich stawiznach, štož měło tež k skrućenju narodneho ducha přinošować.

 

4.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

4.1.1.

Domowina zasadźuje so za zwjazowace prawniske postajenje ke kubłanskemu konceptej 2plus w Sakskej a za běžny monitoringowy proces ke konceptej w šulskej praksy. Žada sebi hromadźe ze Serbskej radu nowelěrowanje wuwjedźenskeho postajenja šulskeho zakonja.

 

 

4.1.2.

Domowina pódpěruje w Bramborskej pśeźěłanje serbskego šulskego póstajenja w lěśe 2015. WITAJ-wučba ma być regularna forma bilingualneje wučby.

 

4.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

4.2.1.

Domowina dźiwa na a so sobu stara w Bramborskej kaž tež w Sakskej wo zdobyće, wukubłanje a zasadźenje wučerskeho a kubłarskeho dorosta w bilingualnej wučbje a dźěła w tutym nastupanju z wotpowědnymi zarjadami hromadźe.

 

 

4.2.2.

Domowina prócuje so wo to, zo so we wšitkich naležnosćach serbskeho šulstwa w Sakskej a Braniborskej sobupostajowanske prawa zakońsce zaručeja a přez kontrolne gremije přewodźeja.

 

 

4.2.3.

Na zakładźe nowele braniborskeho šulskeho zakonja prócuje so Domowina ze župu Delnja Łužica wo wobsadźenje městnow w šulskich konferencach po § 90 (1) BbgSchulG.

 

 

4.2.4.

Domowina podpěruje nowe a digitalne wuwučowanske formy, wuwiwanje digitalnych wučbnicow a medialne rěčne kursy. Při tym ma so koncepcionelnje tež wučba za jednotliwcow wobkedźbować.

 

 

4.2.5.

Domowina wjedźe jako připóznata rěčnica zajimow Serbow stajny dialog ze wšěmi zamołwitymi w kubłanskich naležnosćach.

 

 

4.2.6.

Domowina zasadźuje so za zdźerženje serbskich kubłanišćow a wuwiće jich specifiskeho profila serbskosće. Zdobom angažujemy so za dalše rozšěrjenje rěčneho kubłanja.

 

 

4.2.7.

Domowina angažuje so na politiskej runinje zaměrnje za solidne wuhotowanje a fachowe profilowanje Instituta za sorabistiku w zmysle wukubłanja sorabistiskeho dorosta.

5.

Kultura a wuměłstwo

 

Nadawki, kotrež su wusměrjene na spěchowanje a wuwiwanje serbskeho kulturneho dźěła a wuměłstwa a turizma.

 

5.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

5.1.1.

Domowina wuwoła składnostnje 200. posmjertnych narodnin Jana Arnošta Smolerja (03.03.2016) lěto 2016 k “Smolerjowemu lětu”. Zwjazkowe předsydstwo wuwiwa k tomu zhromadnje z župami, towarstwami a serbskimi institucijemi wotpowědny koncept hač do kónca lěta 2015.

 

 

5.1.2.

Domowina so za to zasadźuje, zo so zarjadniska podpěra za kulturne aktiwity a projekty regionalnych a nadregionalnych towarstwow, kaž tež na bazy rjaduje a zesylnja. W tutym zwisku ma so potrjeba hromadźe z čłonskimi towarstwami zwěsćić.

 

 

5.1.3.

Domowina šěri wědu wo serbskich nałožkach a jich přewjedźenje podpěruje. Zdobom pokazuje na status tutych jako imaterielne kulturne herbstwo Němskeje.

 

5.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

5.2.1.

Domowina wjedźe zhromadnje ze fachowymi kruhami, statnymi instancami a politiskimi zastupnistwami dialog wo wudźeržowanju a dalšim profilowanju serbskich institucijow do přichoda.

 

 

5.2.2.

Župy a towarstwa podpěruja a organizuja mjezsobne wuměny a zetkanja. Z tym ma so skrućić wěda a zrozumjenje za kulturne a regionalne wosebitosće wšitkich regionow Łužicy.

 

 

5.2.3.

Domowina spěchuje zachowanje a pěstowanje wšitkich serbskich nałožkow, wotpowědnje lisćinje za škit imaterielneho kulturneho herbstwa Němskeje. Wona prócuje so wo zapisk tutych na lisćinje Unesco.

 

 

5.2.4.

Domowina podpěruje dalše kulturne wjerški, kaž folklorne, dźiwadłowe, chórowe, sportowe, młodźinske a druhe festiwale abo zlěty po cyłej Łužicy. Wona namołwja w přihotach a přewjedźenju  tutych pěstować wuske kooperacije mjez towarstwami a serbskimi  institucijemi.

 

 

5.2.5.

Z kulturnymi wuměnami a wuprawami wudźeržuje Domowina do wukraja kulturne styki. Z tym přisporja kulturnu identifikaciju a swětawotewrjenosć Serbow.

 

 

5.2.6.

Domowina podpěruje łahodny turizm, přez kotryž zmóžnja so hosćam serbsku kulturu we Łužicy awtentisce zeznać. Zdobom je zwólniwa, při wutworjenju nowych poskitkow poradźować.

6.

Hospodarstwo

 

Nadawki, kotrychž zeskutkownjenje k tomu přinošuje, zo by so dwu- a wjacerěčnosć wuwědomiła hospodarstwu a regionalnemu wuwiću jako wjacehódnota a praktisce jewiła.

 

6.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

6.1.1.

Domowina prócuje so wo wutworjenje zjawneho myta za předewzaćelow, kotřiž přez zjawne wužiwanje serbskeje rěče, přez zapřijeće serbskosće do firmoweje ideje kaž tež do wuhotowanja abo z posrědkowanjom wědy wo Serbach dwurěčnosć a serbsku kulturu prezentuja a wuwiwaja.

 

6.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

6.2.1.

Domowina prócuje so ze sobudźěłom we wotpowědnych gremijach wo wobkedźbowanje serbskeho aspekta při nowym spěchowanskim programje LEADER za wšelake regiony Łužicy (Hornjołužiske haty a hola, Łužiska jězorina, Błota, Sprjewja-Nysa).

 

 

6.2.2.

Domowina zasadźuje so za přesadźenje serbskich zajimow při dalšim wuwiću Łužiskeje jězoriny a turizma.

 

 

6.2.3.

Rěčny centrum Witaj zasadźuje so za zhromadnje z trěbnymi partnerjemi nadźěłanje serbskeje terminologije za hospodarstwo we Łužicy. Zdobom wabi serbskich předewzaćelow a překupcow k wužiwanju tež serbskich pomjenowanjow.

7.

Politiska participacija

 

Naprawy, z kotrymiž ma Domowina jako zakońsce připóznata rěčnica prawa a zajimy Serbow zastupować.

 

7.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

7.1.1.

Domowina přewjedźe w lětomaj 2016 a 2017 w zhromadnosći z Radu za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje a z Radu za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska 3. wubědźowanje “Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa”.

 

 

7.1.2.

Domowina přewodźuje w Braniborskej proces zwoprawdźenja nowelěrowaneho Serbskeho zakonja Braniborskeje a analyzuje jeho wuslědki w přirunanju z dotalnym prawniskim ramikom.

 

 

7.1.3.

Domowina zarući w Braniborskej přewjedźenje listowych wólbow Rady za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje w lěće 2015 w zamołwitosći wot njeje powołaneho wólbneho wuběrka. Z nowowuzwolenym gremijom prócuje so wo zhromadnje dźěło na dobro Serbow w Braniborskej.

 

 

7.1.4.

Domowina zasadźuje so za wotzamknjenje noweho financneho dojednaja k spěchowanju Załožby za serbski lud, kotrež ma wot lěta 2016 sem płaćiwosć.

 

 

7.1.5.

Domowina prócuje so znowa wo serbskeho zastupjerja/serbsku zastupjerku w medijowej radźe MDR za přichodnu wólbnu dobu.

 

 

7.1.6.

Domowina prócuje so w projektowym dźěle wo wuspěšne nawabjenje třećich srědkow.

 

7.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

7.2.1.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny pruwuje w Sakskej potrjebu nowelěrowanja Serbskeho zakonja kaž tež dalšich prawniskich postajenjow a twori wo tym zhromadnje ze Serbskej radu zwjazowace doporučenje.

 

 

7.2.2.

Domowina zasadźuje so za přewjedźenje zhromadneje konferency ze zastupjerjemi komunow dwurěčneho sydlenskeho teritorija k prawniskim prašenjam serbskeho ludu a jich zwoprawdźenju.

 

 

7.2.3.

Domowina wjedźe prawidłowne wothłosowanje z poradźowacymi gremijemi na polu serbskich naležnosćow poboku wokrjesow a městow w Braniborskej a Sakskej. Wosebite wužadanje je při tym nałožowanje serbskeje rěče w zarjadach zjawneje słužby.

 

 

7.2.4.

Ze sobudźěłom w přiradźe krajneje prewenciskeje rady (Landespräventionsrat) podpěruje Domowina wuwiće a zdźerženje demokratiskich hódnotow w Sakskej.

 

 

7.2.5.

Přez zhromadne dźěło w poradźowacymaj wuběrkomaj zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a nutřkowneho wuběrka  zwjazkoweho sejma Němskeje, přez čłonstwo w mjeńšinowej radźe štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje, prócuje so Domowina wo polěpšenje politiskich wobstejnosćow a wobkedźbowanje zajimow serbskeho luda.

 

 

7.2.6.

Domowina wudźeržuje a skrući swoje politiske, kulturne a hospodarske styki do susodnych krajow a zdźěła sej za to lětny plan konkretnych naprawow.

 

 

7.2.7.

Zwjazk za serbski kulturny turizm chce hač do 2017 eksistowace kolesowarske šćežki a temowe poskitki pod labelom “Serbske impresije” mjez Hornjej (Sakska) a Delnjej Łužicu (Braniborska) wutwarić a zwjazać.

 

 

7.2.8.

Domowina prócuje so wo nawjazanje stykow k prewenciskej radźe Kraja Braniborskeje (Landespräventionsrat Brandenburg).

8.

Poćah k našim susodam we Łužicy a zwonka njeje

 

Nadawki, kotrychž zaměr je přinošować k rozšěrjenju wědy wo Serbach a k polěpšenju mjezsobneho wobchadźenja.

 

8.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

8.1.1.

Domowina namjetuje a organizuje parlamentariskej wječoraj k serbskim naležnosćam w Braniborskim a Sakskim krajnym sejmje.

 

8.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

8.2.1.

Domowina podpěruje wšitke prewentiwne naprawy w zwisku ze škitom Serbow přećiwo antiserbskim nadpadam. Wona steji woporam tajkich nadpadow pomocliwje poboku.

 

 

8.2.2.

Domowina wupraja so jasnje za podpěru požadarjow azyla a podpěruje ze subudźěłom  wotpowědne gremije.

9.

Mjezynarodne poćahi

 

Nadawki, z kotrychž pomocu chce Domowina wuznam a bohatosć hajenja swójskeje kultury a rěče šěrić.

 

9.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

9.1.1.

Domowina přewjedźe wot 09. do 12. julija 2015 XI. mjezynarodny folklorny festiwal Łužica w Budyšinje, w Hochozy a w Chrósćicach. Program festiwala wěnuje so škitej imaterielneho kulturneho herbstwa.

 

 

9.1.2.

We wobłuku festiwala přewjedźe Domowina kolokwij k temje “Folklora na jewišću - kak awtentiska je dźensa?”.

 

 

9.1.3.

Domowina wobdźěli so ze serbskim koparskim narodnym mustwom na Europeadźe  2016 w Južnym Tirolu. Wona přihotuje zhromadnje ze sekciju serbskeho Sokoła wšě trěbne wuměnjenja za wobdźělenje serbskeje wubranki  a přiwisnikow na turněrje.

 

9.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

9.2.1.

Domowina zaruča z aktiwnym sobudźěłom w organizacijomaj FUEN a MENS serbske zajimy na europskej runinje.

 

 

9.2.2.

Domowina wobdźěli so na projekće “mjeńšinowy kompetenčny centrum” organizacije FUEN. Rěčny centrum Witaj, Serbski institut a předwidźany “Centrum narodnych mjeńšin” župy Jakub Lorenc-Zalěski maja so do tuteje zhromadneje syće FUEN sobu zarjadować.

 

 

9.2.3.

Přez čłonstwo w organizaciji CIOFF wudźeržuje Domowina kontakty k dalšim kulturnym ćělesam.

 

 

9.2.4.

Domowina pěstuje ze swojimi asociěrowacymi čłonami na zakładźe zhromadnje wothłosowanych projektow a předewzaćow kooperatiwne zhromadne dźěło.

10.

Skutkowanje w zjawnosći

 

Nadawki, kotrychž zaměr je, přinošować k transparency nastupajo rozsudy Domowiny a zwjazać skutkowanje wšelakich politiskich a kulturnych akterow do zhromadneho skutkowanja na dobro serbskeho ludu.

 

10.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

10.1.1.

Domowina twori wuměnjenja za zhromadnu terminowu protyku serbskich institucijow. Wona so w interneće wozjewi.

 

 

10.1.2.

Domowina wudźěła sebi z pomocu zarjada ručnik za definowanje jednotneho wonkowneho wobraza w zmysle corporate design.

 

10.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

10.2.1.

Domowina stara so wo rozšěrjenje wědy wo swojej narodnopolitiskej dźěławosći, wosebje w młodźinje.

 

 

10.2.2.

Domowina prócuje so přez wothłosowanje z akterami serbskeje politiki jednotne politiske wustupowanje Serbow docpěć a tak dźěło z druhimi politiskimi gremijemi efektiwnje na dobro serbskeho ludu wuwić. Wšitke župy, sobustawske towarstwa a organy Domowiny su wužadani, so na zakładźe wobzamknjenjow hłownych zhromadźiznow, wustawkow a programa swoje zhromadne wotpohlady a pozicije w serbskich naležnosćach napřećo komunam, knježerstwam a politice krajow jednotnje zastupować.

11.

Serbske institucije

 

Nadawki k polěpšenju zhromadneje dźěławosće serbskich institucijow a serbskich towarstwow nastupajo zarjadniskeje a fachoweje podpěry za projekty k skrućenju rěčneje identity a hajenja serbskeje kultury.

 

11.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

11.1.1.

Domowina wothłosuje so prawidłowne z nawodami serbskich institucijow.

 

11.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

11.2.1.

Domowina pomha nowym kulturnym zarjadnišćam při koncipowanju serbskich wobsahow a při zaručenju serbskorěčneho personala.

 

 

11.2.2.

Domowina zasadźuje so za to, zo so hajenje sorabistiskeje wědomosće a slědźenja wo rěči, stawiznach a kulturje Serbow dale přez Zwjazk, Saksku a Braniborsku spěchuja.

12.

Škit serbskeho sydlenskeho ruma

 

Nadawki, z kotrymiž chce Domowina sydlenski rum a z tym zwjazane prawa skrućić a přesadźić.

 

12.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

12.1.1.

Domowina zaběra so znowa z prašenjom “Serbja a brunica - Kak dale?”. K tomu přewjedźe so brunicowa konferenca zwjazkoweho předsydstwa.

 

 

12.1.2.

Domowina podpěra župu Delnja Łužica a Radu za naležnosće Serbow Braniborskeho krajneho sejma w prócowanju wo rozšěrjenje serbskeho sydlenskeho ruma. Wona wobkedźbuje tutón proces z kritiskim zhladowanjom w zwisku dodźerženja mjeńšinoweho prawa na zakładźe europskich standartow.

 

12.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

12.2.1.

Domowina podpěruje potrjechene župy při politiskim dialogu nastupajo zachowanje serbskeje rěče a kultury pod wuskutkom negatiwnych sćěhow wudobywanja surowiznow w serbskim sydlenskim teritoriju. 

 

 

12.2.2.

Domowina podpěruje župu Jakub Lorenc-Zalěski při zwoprawdźenju planowanych naprawow w koncepciji k pozbudźenju a wožiwjenju serbskeje rěče a kultury w Slepjanskej wosadźe “wosom wsow – jedna wosada”.

 

 

12.2.3.

Domowina podpěra a spěchuje wšitke prócowanja a aktiwity, kotrež su na to wusměrjene, zdźeržeć a wuwiwać zrosćene, intaktne hospodarske, kulturne, socialne a towaršnostne struktury we wsach, gmejnach a hamtach dwurěčneje Łužicy a z tym wšě trěbne wuměnjenja a zakłady za bohate serbske narodne a kulturne dźěło cyłkow a jednotliwcow.      

13.

Serbske nabožno-narodne žiwjenje

 

Domowina ma pěstowanje nabožno-narodnych tradicijow a nałožkow za wažne při wutworjenju, skrućenju a wuwiwanju narodneho wědomja. Nadawki, kotrež podpěruja čłonske kaž tež zwonkačłonske cyłki.

 

13.1.

Krótkodobne nadawki

 

 

13.1.1.

Domowina podpěruje nabožno-narodne projekty a předewzaća serbskich katolskich a ewangelskich projektowych nošerjow.

 

13.2.

Dlěšodobne nadawki

 

 

13.2.1.

Přez zhromadne dźěło ze Serbskim ewangelskim towarstwom a Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi wobkedźbuje Domowina zajimy towarstwow při swojich politiskich rozsudach. Po tutym přikładźe prócuje so tež wo zhromadne dźěło z dalšimi.

 

 

13.2.2.

Domowina wudźeržuje stajny dialog z krajnymi cyrkwjemi a podpěruje z tym wěriwych Serbow při zdźerženju rěčnych rumow w katolskich a ewangelskich wosadach.

 

Wšitke wočakowanja bazuja na mjeńšinoprawniskim zakładźe, kiž wotbłyšćuje so w płaćiwych zakonjach na zwjazkowej kaž tež na krajnej runinje.

 

Z wurazom serbska rěč je měnjeny kanon rěčow, wobstejacy z hornjoserbskeje , delnjoserbskeje spisowneje rěče, jich regionalnalnych formow kaž tež slepjanšćiny.