Źěłowe směrnice Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z. t.

wobzamknjone na 17. głownej zgromaźinje dnja 28.03.2015 w Haslowje

Pśedsłowo

Źěłowe směrnice Domowiny konkretizěruju powšykne zaměry programa “Domowina 2025” za dwójolětnu dobu až do pśiduceje głowneje zgromaźiny w lěśe 2017, ako teke za pśedewześa na dlejšy cas w cełkownej programatiskej dobje až do lěta 2025. Pó wobzamknjenju na głownej zgromaźinje Domowiny twórje wóni zakład za źěłabnosć wólonych gremijow kšywowego zwězka ako teke za Domowinje pśisłuša- juce župy a cłonkojske towaristwa.

Staw zwopšawźenja w źěłowych směrnicach zapisanych nadawkow ma se na głownej zgromaźinje analyzěrowaś. Na to se póśěgujucy maju se źěłowe směrnice aktualizěrowaś.

Zwopšawźenje toś tych směrnicow koordiněrujo zwězkowe pśedsedarstwo z pomocu swójogo prezidiuma a swójich źěłowych wuběrkow. Župy a cłonkojske towaristwa  se do wuźěłanja směrnicow a do pśesajźenja nadawkow integrěruju.

Z wobzamknjenim nowych źěłowych směrnicow na 17. głownej zgromaźinje Domowiny dnja 28.03.2015 w Haslowje narownaju se wše doněntajšne wuwjeźenja źěłowych směrnicow.

 

 

Wobcerki statkowanje se pó slědujucej wašni źěle:                      

x.        wobcerk statkowanja

x.1.      nadawki na krotki cas, kenž dejali se až do pśiduceje głowneje zgromaźiny w lěśe 2017 źělnje abo dopołnje wotdźěłaš

x.2.     nadawki na dlejšy cas, kenž dejali se stawnje abo pśez dlejšu dobu realizěrowaś. Rownocasnje mógu to teke běžne nadawki byś, kótarež se njegóźe ako časowje wobgranicowane woglědowaś

x.x.x.  konkretne nadawki we wótpowědujucem wobcerku

  

 

Wobcerki statkowanja Domowiny a z togo

wurosćece nadawki

1.

Domowinske župy a nadregionalne towaristwa

 

Nadawki, kótarež se póśěguju głownje na nutśikotowaristwowe poměry, mjazsobny wobchad a źěło z cłonkojstwom kšywowego zwězka.

 

1.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

1.1.1.

Domowina zwopšawźujo nadawki ze swójogo koncepta za pólěpšenje nutśikowneje a wenkowneje komunikacije. Pśi tom wužywa mócnjej nowe móžnosći digitalneje komunikacije.

 

 

1.1.2.

Župy a towaristwa wabje nowych cłonkow do swójich rědow a pódpěruju nastaśe nowych kupkow a towaristwow. Wažne jo pśi tom, až se póraźijo wšykne generacije do zgromadnego źěła zapśimjeś.

 

1.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

1.2.1.

Domowina wužywa móžnosći serbske cełki zwenka Łužyce do swójeje źěłabnosći zapśimjeś.

 

 

1.2.2.

Domowina wuźaržujo pśez źěło z asociěrowanymi towaristwami kontakt a kulturnu wuměnu z pśijaśelami ako teke pótomnikami Serbow w Českej, Pólskej, Awstraliskej a Americe.

2.

Domowina – zastupjarka wšych generacijow Serbow

 

Nadawki, kótarež su wusměrjone na pólěpšenje a spěchowanje generacije pśesegajuce statkowanje.

 

2.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

2.1.1.

Domowina procujo se až do 18. głowneje zgromaźiny Domowiny wó trajuce zarucenje kšuteju městnowu młoźinskeju koordinatorowu w Dolnej a Górnej Łužycy.

 

 

2.1.2.

Domowina iniciěrujo młoźinske projekty k narodnopolitiskemu kubłanju. K tomu naźěłajo se gromaźe z młoźinu plan pśedewześow.

 

2.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

2.2.1.

Rěcny centrum Witaj pśewjeźo gromaźe ze župami a dalšnymi partnarjami swójźbne schadowanki.

 

 

2.2.2.

Na zakłaźe dogrona z wokrejsom Budyšyn wugbajo Rěcny centrum Witaj w nadawku Domowiny aktiwity na pólu młoźinskego socialnego źěła.

 

 

2.2.3.

We Slěpjańskej wósaźe pódpěrujo župa Jakub Lorenc-Zalěski młoźinske socialne źěło we šulach a skšuśijo z tym rěcne kubłanje a narodnu identitu młodeje generacije.

3.

Serbska rěc

 

Nadawki, kótarychž zwopšawźenje pśinosujo k šćitoju, nałožowanju, wuchowanju a rewitalizaciji serbskeje rěcy.

 

3.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

3.1.1.

Domowina pódpěrujo gromaźe ze Serbskeju radu Bramborskeje wuwiśe plana napšawow Bramborskego kněžarstwa k pózbuźenju a k wóžywjenju wužywanja serbskeje rěcy w Bramborskej.

 

 

3.1.2.

Na zakłaźe naraźenjow kataloga napšawow k pózbuźenju a zmócnjenju serbskeje rěcy w zjawnosći Sakskeje dajo Rěcny centrum Witaj lisćinu serbskich pśedmjatow zestajaś, kótaraž ma se z pódpěru SMWK wšyknym zjawnym zastojnstwam k dispoziciji stajiś.
Rownocasnje procujomy se wó samske póstupowanje w Bramborskej.

 

 

3.1.3.

Zwězkowe pśedsedarstwo pśewjeźo konferencu k situaciji serbskeje rěcy.

 

3.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

3.2.1.

Domowina wupominajo sebje a pódpěrujo pśesajźenje plana napšawow Sakskego statnego kněžarstwa k pózbuźowanju a k wóžywjenju wužywanja serbskeje rěcy.

 

 

3.2.2.

Domowina procujo se wó syrše wužywanje serbskeju pisneju rěcowu dolneje a górneje serbšćiny w serbskich institucijach, zastojnstwach zjawneje słužby a pódpěrujo aktiwity k wóžywjenju toś tych.

 

 

3.2.3.

Domowina wabi za wutwórjenje Witaj-kupkow a Witaj-źiśownjow.

 

 

3.2.4.

Domowina wjeźo rěcne planowanje (status rěcy, pśiswójenje rěcy a korpusowe planowanje) ze zaměrom dalej, wuwiśe zakładow serbskeje rěcy a pśipóznaśe toś teje rozšyriś.

 

 

3.2.5.

Rěcny centrum Witaj wuźěłajo certifikaciju górno- a dolnoserbskich rěcnych zamóžnosćow pó Zgromadnem europejskem referencnem ramiku za rěcy, aby se modernej praksy nawuknjenja rěcow wótpowědowało a aby se pśinosowało pówušenju statusa serbskeje rěcy.  

 

 

3.2.6.

Rěcny centrum Witaj realizěrujo aktiwity k nawuknjenju serbskeje rěcy z pomocu nowych digitalnych medijow.

 

 

3.2.7.

Domowina pódpěrujo zachopjonu akciju rěcneje rewitalizacije w Dolnej Łužycy “jo!zatebje”.

 

 

3.2.8.

Domowina pódpěrujo dalšne profilěrowanje Rěcnego centruma Witaj ako srjejźišćo rěc spěchujucych pósłužbow a slěźenjow na dobro rozšyrjenja serbsko-rěcnych znajobnosćow za wšych zajmcow.

4.

Kubłanje w narodnem duchu a dorost

 

Nadawki, kenž měrje se na kubłanje w narodnem duchu, což słužy skšuśenju identity jadnotliwca. Wóni wobpśimuju wšykne póla kubłanja – wót pśedšulskego až do wusokego starstwa. Rownocasnje źo wó pósrědnjenje serbskeje rěcy a wědy wó serbskich stawiznach, což dejało teke ku skšuśenju narodnego ducha pśinosowaś.

 

4.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

4.1.1.

Domowina zasajźujo se za zwězujuce pšawniske póstajenje ku kubłańskemu konceptoju 2plus w Sakskej a za běžny monitoringowy proces ku konceptoju w šulskej praksy. Pomina sebje gromaźe ze Serbskeju radu nowelěrowanje wuwjeźeńskego póstajenja šulskeje kazni.

 

 

4.1.2.

Domowina pódpěrujo w Bramborskej pśeźěłanje serbskego šulskego póstajenja w lěśe 2015. Witaj-wucba ma byś regularna forma bilingualneje wucby.

 

4.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

4.2.1.

Domowina źiwa na a se sobu stara w Bramborskej ako teke w Sakskej wó zdobywanje, wukubłanje a zasajźenje wucabnikojskego a kubłarskego dorosta w bilingualnej wucbje a źěła w tom nastupanju z wótpowědujucymi zastojnstwami gromaźe.

 

 

4.2.2.

Domowina procujo se wó to, aby se we wšyknych nastupnosćach serbskego šulstwa w Sakskej a Bramborskej sobupóstajowańske pšawa kazniski zarucyli a pśez kontrolne gremije pśewóźowali.

 

 

4.2.3.

Na zakłaźe nowele bramborskeje šulskeje kazni procujo se Domowina ze župu Dolna Łužyca wó wobsajźenje městnow w šulskich konferencach            pó § 90 (1) BbgSchulG.

 

 

4.2.4.

Domowina pódpěrujo nowe a digitalne wuwucowańske formy, wuwijanje digitalnych wucbnicow a medialne rěcne kurse. Pśi tom ma se koncepcionelnje teke na wucbu za jadnotliwcow źiwaś.

 

 

4.2.5.

Domowina wjeźo ako pśipóznata powědarka zajmow Serbow stawny dialog ze wšyknymi zagronitymi w kubłańskich nastupnosćach.

 

 

4.2.6.

Domowina zasajźujo se za zdźaržanje serbskich kubłanišćow a  wuwiśe jich specifiskego profila serbskosći. Rownocasnje angažěrujomy se za dalšne rozšyrjenje rěcnego kubłanja.

 

 

4.2.7.

Domowina angažěrujo se na politiskej rowninje zaměrnje za solidne  wugótowanje a fachowe profilěrowanje Instituta za sorabistiku w zmysle wukubłanja sorabistiskego dorosta.

5.

Kultura a wuměłstwo

 

Nadawki, kenž su wusměrnjone na spěchowanje a wuwijanje kulturnego źěła a wuměłstwa a turizma.

 

5.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

5.1.1.

Domowina wuwołajo pśi góźbje  200. pósmjertnego narodnego dnja Jana Arnošta Smolerja (03.03.2016) lěto 2016 k “Smolerjowemu lětoju”. Zwězkowe pśedsedarstwo wuwija  k tomu gromaźe ze župami, towaristwami a serbskimi institucijami wótpowědujucy koncept až do kóńca lěta 2015.

 

 

5.1.2.

Domowina se za to zasajźujo, až se zastojnstwowa pódpěra za kulturne aktiwity a projekty regionalnych a nadregionalnych towaristwow, ako teke na bazy rědujo a zmócnijo. W tom zwisku ma se pótrjeba gromaźe z cłonkojskimi towaristwami zwěsćiś.

 

 

5.1.3.

Domowina rozšyrjujo wědu wó serbskich nałogach a jich pśewjeźenje pódpěrujo. Rownocasnje pokazujo na status toś tych ako imaterielne kulturne derbstwo Nimskeje.

 

5.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

5.2.1.

Domowina wjeźo gromaźe z fachowymi krejzami, statnymi instancami a politiskimi zastupnistwami dialog wó wuźaržowanju a dalšnem profilěrowanju serbskich institucijow do pśichoda.

 

 

5.2.2.

Župy a towaristwa pódpěruju a organizěruju mjazsobne wuměny a zmakanja. Z tym ma se skšuśiś wěda a rozměśe za kulturne a regionalne wósebnosći wšych regionow Łužyce.

 

 

5.2.3.

Domowina spěchujo zachowanje a woplěwanje wšych serbskich nałogow, wótpowědujucy lisćinje za šćit imaterielnego kulturnego derbstwa Nimskeje. Wóna procujo se wó zapisk toś tych na lisćinje UNESCO.

 

 

5.2.4.

Domowina pódpěrujo dalšne kulturne wjeraški, ako folklorne, źiwadłowe, chorowe, sportowe, młoźinske a druge festiwale abo zlěty pó cełej Łužycy. Wóna napominajo w pśigótach a pśewjeźenju toś tych woplěwaś wuske kooperacije mjazy towaristwami a serbskimi institucijami.

 

 

5.2.5.

Z kulturnymi wuměnami a zajězdami wuźaržujo Domowina do wukraja kulturne kontakty. Z tym pówušujo kulturnu identifikaciju a swětawótwórjonosć Serbow.

 

 

5.2.6.

Domowina pódpěrujo łagodny turizm, pśez kótaryž zmóžnijo se gósćam serbsku kulturu we Łužycy awtentiski zeznaś. Rownocasnje jo zwólniwa, pśi wutwórjenju nowych pórucenjow póraźowaś.

6.

Góspodarstwo 

 

Nadawki, kótarychž wugbanje k tomu pśinosuju, aby se dwójo- abo wěcejrěcnosć wuwědobniła góspodarstwoju a regionalnemu wuwiśeju ako wěcejgódnota a praktiski jawiła.

 

6.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

6.1.1.

Domowina procujo se wó wutwórjenje zjawnego myta za pśedewześarjow, kenž pśez zjawne wužywanje serbskeje rěcy, pśez zapśimjeśe serbskosći do firmoweje ideje ako teke do wugótowanja abo z pósrědnjenim wědy wó Serbach dwójorěcnosć a serbsku kulturu prezentěruju a wuwijaju.

 

6.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

6.2.1.

Domowina procujo se ze sobuźěłom we wótpowědujucych gremijach wó źiwanje na serbski aspekt pśi nowem spěchowańskem programje LEADER za wšake regiony Łužyce (Górnołužyske gaty a góla, Łužyska jazorata krajina, Błota, Sprjewja-Nysa).

 

 

6.2.2.

Domowina zasajźujo se za pśesajźenje serbskich zajmow pśi dalšnem wuwiśu Łužyskeje jazorateje krajiny a turizma.

 

 

6.2.3.

Rěcny centrum Witaj zasajźujo se zgromadnje z trěbnymi partnarjami za naźěłanje serbskeje terminologije za góspodarstwo we Łužycy. Rownocasnje wabi serbskich pśedewześarjow a pśekupcow k wužywanju teke serbskich pomjenjowanjow.

7.

Politiska participacija

 

Napšawy, z kótarymiž ma Domowina ako kazniski pśipóznata powědarka pšawa a zajmy Serbow zastupowaś.

 

7.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

7.1.1.

Domowina pśewjeźo w lětoma 2016 a 2017 w zgromadnosći z Radu za serbske nastupnosći pśi Bramborskem krajnem sejmje a z Radu za serbske nastupnosći Lichotnego stata Sakska  3. wuběźowanje “Rěcam pśichylona komuna – Serbska rěc jo žywa”.

 

 

7.1.2.

Domowina pśewóźujo w Bramborskej proces zwopšawźenja nowelěrowaneje Serbskeje kazni Bramborskeje a analyzěrujo jogo wuslědki  w pśirownanju z doněntajšnym pšawniskim ramikom.

 

 

7.1.3.

Domowina zarucyjo w Bramborskej pśewjeźenje listowych wólbow Rady za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje w lěśe 2015 w zagronitosći wót njeje pówołanego wólbnego wuběrka. Z nowowuzwólonym gremijom procujo se wó zgromadne źěło na dobro Serbow w Bramborskej.

 

 

7.1.4.

Domowina zasajźujo se za wótzamknjenje nowego financnego dogrona k spěchowanju Załožby za serbski lud, kenž ma wót lěta 2016 sem płaśiwosć.

 

 

7.1.5.

Domowina procujo se znowa wó serbsku zastupjarku/serbskego zastupjarja w medijowej raźe MDR za pśichodnu wólbnu periodu.

 

 

7.1.6.

Domowina procujo se w projektowem źěle wó wuspěšne nawabjenje tśeśich srědkow.

 

7.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

7.2.1.

Zwězkowe pśedsedarstwo pśespytujo w Sakskej pótrjebu nowelěrowanja Serbskeje kazni ako teke dalšnych pšawniskich póstajenjow a twóri wó tom gromaźe ze Serbskeju radu zwězujuce dopórucenja.

 

 

7.2.2.

Domowina zasajźujo se za pśewjeźenje zgromadneje konference ze zastupnikami komunow dwójorěcnego sedleńskego teritorija k pšawniskim pšašanjam serbskego luda a jich zwopšawźenju.

 

 

7.2.3.

Domowina wjeźo pšawidłowne wótgłosowanje z póraźujucymi gremijami na pólu serbskich nastupnosćow pśi boce wokrejsow a městow w Bramborskej a Sakskej. Wósebne wupominanje jo pśi tom nałožowanje serbskeje rěcy w zastojnstwach zjawneje słužby.

 

 

7.2.4.

Ze sobuźěłom w pśiraźe krajneje prewenciskeje rady (Landespräventionsrat) pódpěrujo Domowina wuwiśe a zdźaržanje demokratiskich gódnotow w Sakskej.

 

 

7.2.5.

Pśez zgromadne źěło w póraźujucyma wuběrkoma zwězkowego ministerstwa nutśikownego a nutśikownego wuběrka zwězkowego sejma Nimskeje, pśez cłonkojstwo w mjeńšynowej raźe styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow Nimskeje, procujo se Domowina wó pólěpšenje politiskich wobstojnosćow a źiwanje na zajmy serbskego luda.

 

 

7.2.6.

Domowina wuźaržujo a skšuśijo swóje politiske, kulturne a góspodarske kontakty do susednych krajow a naźěłajo sebje za to lětny plan konkretnych napšawow.

 

 

7.2.7.

Zwězk za serbski kulturny turizm co až do 2017 eksistěrujuce kolasowarske sćažki a temowe pórucenja pód labelom “Serbske impresije” mjazy Górneju (Sakska) a Dolneju Łužycu (Braniborska) wutwariś a zwězaś.

 

 

7.2.8.

Domowina procujo se wó nawězanje kontaktow k prewenciskej raźe Bramborskeje (Landespräventionsrat Brandenburg).

8.

Póśěg k našym susedam we Łužcy a zwenka njeje

 

Nadawki, kótarychž zaměr jo pśinosowaś k rozšyrjenju wědy wó Serbach a k pólěpšenju mjazsobnego wobchadanja.

 

8.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

8.1.1.

Domowina naraźijo a organizěrujo parlamentariskej wjacora k serbskim nastupnosćam w Bramborskem a Sakskem krajnem sejmje.

 

8.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

8.2.1.

Domowina pódpěrujo wšykne prewentiwne napšawy w zwisku ze šćitom Serbow pśeśiwo antiserbskim nadpadam. Wóna stoj woporam takich nadpadow na pomocy.

 

 

8.2.2.

Domowina wugronijo se jasnje za pódpěru azyl póžedajucych a pódpěrujo ze sobuźěłom wótpowědujuce gremije.

9.

Mjazynarodne póśěgi

 

Nadawki, z kótarymiž co Domowina wuznam a bogatosć woplěwanja swójskeje kultury a rěcy rozšyriś.

 

9.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

9.1.1.

Domowina pśewjeźo wót 09. do 12. julija 2015 XI. mjazynarodny folklorny festiwal  Łužyca w Budyšynje, w Hochozy a w Chrosćicach. Program festiwala pósćiwa se šćitoju imaterielnego kulturnego derbstwa.

 

 

9.1.2.

We wobłuku festiwala pśewjeźo Domowina kolokwium k temje “Folklora na jawišću - kak awtentiska jo źinsa?”.

 

 

9.1.3.

Domowina wobźělijo se ze serbskim kopańcowym narodnym mustwom na Europeaźe 2016 w Pódpołudnjowem Tirolu. Wóna pśigótujo gromaźe ze sekciju serbskego Sokoła wše trěbne wuměnjenja za wobźělenje serbskego wubranego mustwa a pśiwisnikow na turněrje.

 

9.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

9.2.1.

Domowina zarucyjo z aktiwnym sobuźěłom w organizacijoma FUEN a MENS serbske zajmy na europejskej rowninje.

 

 

9.2.2.

Domowina wobźělijo se na projekśe “mjeńšynowy kompetencny centrum” organizacije FUEN. Rěcny centrum Witaj, Serbski institut a pśedwiźony “Centrum narodnych mjeńšyn” župy Jakub Lorenc-Zalěski maju se do toś teje zgromadneje seśi FUEN zarědowaś.

 

 

9.2.3.

Pśez cłonkojstwo w organizacji CIOFF wuźaržujo Domowina kontakty k dalšnym kulturnym kupkam.

 

 

9.2.4.

Domowina woplěwujo ze swójimi asociěrowanymi cłonkami na zakłaźe zgromadnje wótgłosowanych projektow a pśdewześow kooperatiwne zgromadne źěło.

10.

Statkowanje w zjawnosći

 

Nadawki, kótarychž zaměr jo, pśinosowaś k transparency pótrjefjece rozsuźenja Domowiny a zwězaś statkowanje wšakorakich politiskich a kulturnych akterow do zgromadnego statkowanja na dobro serbskego luda.

 

10.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

10.1.1.

Domowina twóri wuměnjenja za zgromadny terminowy kalendaŕ serbskich institucijow. Wón se w interneśe wózjawijo.

 

 

10.1.2.

Domowina wuźěła sebje z pomocu zastojnstwa pśirucku za definěrowanje jadnotneho wenkowneho wobraza w zmysle corporate design. 

 

10.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

10.2.1.

Domowina stara se wó rozšyrjenje wědy wó swójej narodnopolitiskej źěłabnosći, wósebnje w młoźinje.

 

 

10.2.2.

Domowina procujo se pśez wótgłosowanje z akterami serbskeje politiki jadnotne politiski wustupowanje Serbow dojśpiś a tak źěło z drugimi politiskimi gremijami efektiwnje na dobro serbskego luda wužyś. Wšykne župy, cłonkojske towaristwa a organy Domowiny su wupominane, se na zakłaźe wobzamknjenjow głownych zgromaźinow, wustawkow a programa swóje zgromadne wótpóglědy a pozicije w serbskich nastupnosćach napśeśiwo komunam, kněžarstwam a politice krajow jadnotnje zastupowaś.

11.

Serbske institucije

 

Nadawki k pólěpšenju zgromadneje źěłabnosći serbskich institucijow a serbskich towaristwow pótrjefjece zastojnskeje a fachoweje pódpěry za projekty k skšuśenju rěcneje identity a woplěwanja serbskeje kultury.

 

11.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

11.1.1.

Domowina wótgłosujo se pšawidłownje z wjednikami serbskich institucijow.

 

11.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

11.2.1.

Domowina pomaga nowym kulturnym zastojnstwam pśi koncipěrowanju serbskich wobpśimjeśow a pśi zarucenju serbskorěcnego personala.

 

 

11.2.2.

Domowina zasajźujo se za to, až se woplěwanje sorabistiskeje wědomnosći a slěźenja wó rěcy, stawiznach a kulturje Serbow dalej pśez Zwězk, Saksku a Braniborsku spěchuju.

12.

Šćit serbskego sedleńskego ruma

 

Nadawki, z kótarymiž co Domowina sedleński rum a z tym zwězane pšawa skšuśiś a pśesajźiś.

 

12.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

12.1.1.

Domowina zaběra se wótnowotki z pšašanim “Serby a brunica – Kak dalej?”. K tomu pśewjeźo se brunicowa konferenca zwězkowego pśedsedarstwa.

 

 

12.1.2.

Domowina pódpěrujo župu Dolna Łužyca a Radu za nastupnosći Serbow Bramborskego krajnego sejma w procowanju wó rozšyrjenje serbskego sedleńskego ruma. Wóna glěda na ten proces z kritiskim zglědowanim w zwisku doźaržanja mjeńšynowego pšawa na zakłaźe europejskich standardow.

 

12.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

12.2.1.

Domowina pódpěrujo pótrjefjone župy we politiskem dialogu nastupajucy zachowanja serbskeje rěcy a kultury pód wugbaśim negatiwnych slědow wudobywanja surowiznow w serbskem sedleńskem teritoriumje.

 

 

12.2.2.

Domowina pódpěrujo župu Jakub Lorenc-Zalěski pśi zwopšawźenju planowanych napšawow w koncepciji k pózbuźenju a wóžywjenju serbskeje rěcy a kultury w Slěpjańskej wósaźe “wósym jsow – jadna wósada”.

 

 

12.2.3.

Domowina pódpěrujo a spěchujo wšykne procowanja a aktiwity, kótarež su na to wusměrnjone, zdźaržaś a wuwijać zrosćone, intaktne góspodarske, kulturne, socialne a towarišnostne struktury we jsach, gmejnach a amtach dwójorěcneje Łužyce a z tym wše trěbne wuměnjenja a zakłady za bogate serbske narodne a kulturne źěło cełkow a jadnotliwcow.    

13.

Serbske nabóžno-narodne žywjenje

 

Domowina ma woplěwanje nabóžno-narodnych tradicijow a nałogow za wažne pśi wutwórjenju, skšuśenju a wuwijanju narodnego wědobnja. Nadawki, kenž pódpěruju cłonkojske ako teke zwenkacłonkojske cełki.

 

13.1.

Nadawki na krotki cas

 

 

13.1.1.

Domowina pódpěrujo nabóžno-narodne projekty a pśedewześa serbskich katolskich a ewangelskich projektowych nosarjow.

 

13.2.

Nadawki na dlejšy cas

 

 

13.2.1.

Pśez zgromadne źěło ze Serbskim ewangelskim towaristwom a Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi źiwa Domowina na zajmy towaristwow pśi swójich politiskich rozsuźenjach. Pó toś tom pśikłaźe procujo se teke wó zgromadne źěło z dalšnymi.

 

 

13.2.2.

Domowina wuźaržujo stawny dialog z krajnymi cerkwjami a pódpěrujo z tym wěrjecych Serbow pśi zdźaržanju rěcnych rumow w katolskich a ewangelskich wósadach.

 

Wšykne wócakowanja bazěruju na mjeńšynopšawniskem zakłaźe, kenž wótbłyšćujo se w płaśecych kaznjach na zwězkowej ako teke na krajnej rowninje.

 

Z wurazom serbska rěc jo měnjony kanon rěcow, wobstojecy z gornoserbskeje, dolnoserbskeje pisneje rěcy, jich regionalnych formow ako teke slěpjańšćiny.