Rozpśawa rewizijnego wuběrka Domowiny z.t. ke gospodarskemu wótlicenju 2013 a 2014 na 17. głownej zgromadźinje 28.03.2015 w Haslowje

Lube sotšy a lube bratšy!

Cesćone delegaty a gósći głowneje zgromadźiny Domowiny!

Rewizijny wuběrk da Wam źinsa rozpśawu k wótlicenju Domowiny z.t. w gospodarskimaj lětomaj 2013 a 2014.

16. głowna zgromadźina jo wuzwóliła do rewizijnego wuběrka Floriana Brězana, Měrćina Marka, Pětša Petrika, Dierka Šewca a Marka Wjeselu. Tragiskego znjeglucnjenja našego bratša Měrćina Marka dla ma se źins nowa cłonka abo cłonk za wuběrk wuzwoliś. Měrćin Mark wóstanjo nam z jogo pśijaznym, kradosćiwym a zasajźitym statkowanim na dobro Serbow w nejlěpšym spomnjeśu. Daś jo jomu serbska zemja lažka.

Rewizijny wuběrk jo se dogromady dwa raza w zachadnyma lětoma zmakał. Mimo togo pak smy byli pśi pótrjebje w kontakśe z financnym wotrědom Domowiny z.t.

K pśeglědowanju stej nam pśedlažyłoj gospodarskej wótliceni za lěśe 2013 a 2014 zarěda Domowiny a Domowinje pśisłušajuceje institucije RCW, ako teke wótlicenje Domowiny z.t. na Załožbu za serbski lud (Zzsl).

19. pózymskego 2015 smy pśeglědowanje pśewjadli a wózjawimy to z rozpśawu k wobzamknjenju tej źinsajšnej głownej zgromaźinje. Financna rozpśawa zarěda Wam pśedlažy w delegatnych mapach na bokach 18 do 23.

Gospodarski wotrěd Domowiny z.t. jo wuběrkoju te pominane pódłožki w porědnej kwaliśe pśiźěłał. Na naše napśašowanja k wužywanju srědkow a k wótlicenju dostachmy stawnje spokojece a napśawdne wujasnjenja.

Zespominajo zwěsćimy, až su se k dispoziciji stojece srědki w lětoma 2013 a 2014 w mysli zaměrow a nadawkow Domowiny wužywali, ako jo to w artiklu dwa našych wustawkow zapisane.

Wažnosć jo lažyło pśi tom na spěchowanju projektow a procowanju wó srědki tśeśich.

Na zakłaźe pśedlažecych pódłožkow njejsmy zmólki a zmurjonosći zwěsćili.

Pśi pśeglědanju cełkownego wótlicenja gospodarskego plana 2013 a 2014 zwěsćichmy pozitiwnje, až pśesěguju dochody te wudawki. Potakem jo we wobyma lětoma plan wurownany.

Domowina z.t. da pśez eksternego dankowego pśespytowarja gospodarsku rozpśawu z bilancu zestajiś. Teke zarěd załožby (ZzSL) pruwujo kužde lěto wužywanje srědkow w mysli swójogo pśizwolenja.

Tak garantujo se paralelnje pśawosć předlažecych licbow, ako teke pśespytowanje powšyknowužytnosći Domowiny z.t. Wšykne pśespytowańske instance su wobtwarźili, až su se srědki wěcownje pšawje a wótpowědujucy tym nadawkam wužywali.

Plan źěłowych městnow Domowiny z.t. jo se ze snadnym wotchylenjom doźaržał.

Kuždolětny pśidank Załožby za serbski lud ma zarucyś wěstosć pśi planowanju nabrankow a wudankow.

Spagat mjaze serioznym gospodarskim planowanim a teje w běgu lěta se wuzjawjaceje financneje pótrjeby jo późiwanja gódny a jo wěsće teke kuždy źeń wótnowotki wjelickan wupominanje za gospodarki.

Nic doprědka wiźobne zežarjenja dla na dlejšy cas chórych pśistajonych abo dla wužywanja starjejšyskego casa, su se, glědajo na zasady góspodarjenja, za wurownanje drugich titulow wužywali, což ale njeby dejało zasadna wudroga pśi zarownanju budgetowych njedostatkow byś.

Pótwjerźimy na toš tem městnje tu w rozpśawje zarěda pomjenjonu notnosć, až se wěcne a projektowe titule w pśiducem casu realnym płaśiznam a pótrjebam pśiměrja.

Tejerownosći zwěsćimy, až měłoj se w duchu doněntejšneje praksy, wašni spěchowanja z kupkowej a ze župnej pawšalu na dobro źěła pśi bazy dalej wjasć.

Zežarjenje personalnych resursow, krotše drogi a malsnejše wobźěłanje, stringentnjejšy pśeglěd na zwězkowej a župnej rowninje su jano někotare z lěpšynow teju až doněnta korektnje wužywaneju a wotliconeju spěchowańskeju źěłoweju rědowu narodnego źěła.

Facit: Cełkownje zwěsćimy, až jo se źěłało pó spěchowańskich pśed-pismach a až su se pjenjeze połnje zmysła zasajźeli. Togodla naraźimy delegatam źinsajšneje głowneje zgromaźiny, pśedlažecu financnu rozpśawu Domowiny z.t. wobzamknuś a Zwězkowe pśedsedarstwo ze zagronitosći wuwězaś.

Wužywam rownocasnje tu góžbu, se mójim sobukolegam rewizijnego wuběrka za spómožne zgromadne źěło wuźěkowaś. Wutšobny źěk wugronim w mjenju wuběrka sotše Mariji Pěčcynej a sobuźěłaśerkam financneho zarěda Domowiny za dobre wobgóspodarjenje Domowinskego budgeta a za pomoc pśi pśespytowanju.

Wutšobny źěk za Wašu kejźbnosć.

Rewizijny wuběrk

Marko Wjesela

pśedsedaŕ