Wuzjawjenje wó šćitu datow

Wjaselimy se, až se za našu internetowu stronu zajmujośo. Šćit Wašeje priwatneje sfery jo nam wjelgin wažny. W slědujucem informěrujomy Was nadrobnje wó wobchaźe z Wašymi datami.

1. Zagronitosć za šćit datow

Zagronita instanca za šćit datow: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t. zastupjona pśez jadnarku Judit Šołćinu, Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn, Tel: 03591 550-102, e-mail: sekretariat@domowina.de

2. Zagronity/-a za šćit datow

Zagronita wósoba za šćit datow jo N.N. Postowe naměsto 2 02625 Budyšyn Tel.: 03591 550-102 e-mail: sekretariat@domowina.de 

3. Zasady zběranja a składowanja Wašych datow

W našom wuzjawjenju wó šćitu datow rozkładujomy Wam, pśi kótarych wótběgach Waše daty zběramy a składujomy a za kótary zaměr. Jo-lic njamóžomy pśi tom dopołnje na Waše pšašanja wótegroniś, wobrośćo se pšosym na našogo/našu zagronitego/zagronitu za šćit datow (kontaktowe daty glědajśo pód cyfru 2.)

a. Zaměr a pšawniski zakład pśeźěłanja datow

Pśeźěłamy Waše daty ze zaměrom, až móžośo našu internetowu stronu bźez mólenjow wužywać a tejerownosći za wobźěłanje Wašych napšašowanjow. Pšawniski zakład pśeźěłanja datow jo artikl 6. wotst. 1 Zakładneho póstajenja wó šćitu datow (nim. DSGVO).

b. Lašowanje resp. blokěrowanje datow w paźe wótpóranja zaměra

Zasadnje płaśitej principa žarjabnego zběranja a wobgranicowanego składowanja datow. Waše wósobinske daty składujomy jano tak dłujko, ako jo to trjebne za dojśpiśe jadnotliwych napšawow wopisanych zaměrow. Pó dopolnjenju zaměra lašujomy Waše daty. Jo-lic nam kazń pśedpisujo dalej segajuce wobchowanje, lašujomy daty po wótběgu kazniskeho časa.

c. Pšawo na informaciju, korekturu, pśenjasenje datow, lašowanje a spśeśiwjenje

Maśo pšawo, kuždy cas informacije wó Wašych pla nas składowanych wosobinskich datach dostaś. Su-lic toś te pla nas składowane daty wopacne, maśo pšawo na korekturu. Dalej móžośo sebje pominaś, až Wam abo jadnej wót Was pomjenjonej tśeśej wósobje pla nas składowane daty w powšyknje znatem datajowem formaśe pśenjasomy. Móžośo sebje kuždy cas pominaś lašowanje swójich na wósobu se póśěgujucych datow, jo-lic njejsu daty nam wěcej notne za rědowanje dogrona z Wami. Lašowanju mógu mimo togo zadoraś kazniske winowatosći chowanja. W tom paźe maśo pak pšawo na wobgranicowane pśeźěłanje swójich datow. Pśeźěłamy-lic daty, kótarež smy wótprědka za drugi zaměr zběrali ako za rědowanje dogrona z Wami, móžośo dalšnemu pśeźěłanju tych datow kuždy cas spśeśiwiś. Za wugbanje wopisanych pšawow wobrośćo se pšosym na našogo/našu zagronitego/zagronitu za šćit datow (kontaktowe daty glědajśo pód cyfru 2.)

d. Pšawo na wobśěžkanje

Maśo pšawo, se pla doglědowańskego zastojnstwa za šćit datow wobśěžkowaś.

e. Skoděrowanje

Aby wěstosć Wašych datow pśi pśenjasenju šćitali, wužywamy něntajšnemu stawoju techniki wótpowědujuce SSL-skoděrowanje pśez HTTPS.

f. Změna našych póstajenjow za šćit datow

Buźomy swójo wuzjawjenje wó šćitu datow stawnje aktualnym pšawniskim pominjanjam pśiměrjowaś. Pótrjeba změny móžo teke wujś z togo, až póbitowanja swójich słužbow rozšyrjamy. Jo-lic pón znowa na našu internetowu stronu pśiźośo, płaśi nowe wuzjawjenje wó šćitu datow.

4. Zběranje, pśeźěłanje a wužywanje Wašeje IP-adrese

a. Zběranje wobchadnych datow

Móžośo na našu stronu woglědaś, bźez togo až aktiwnje daty wó sebje pódajośo. Zběramy daty wó zapśimnjenju, kótarež nam Waš browser pósrědnijo.To su:

. typ a wersija browsera · wužywany źěłański system · Referrer URL (do togo woglědana strona) ·  hostowe mě woglědajucego licaka (IP-adresa) · cas napšašowanja na serwer · cas woglěda a woglědane pódstrony. Toś te daty se jadnučki z techniskich pśicynow zběraju a se za cas Wašogo woglěda na našej stronje składuju. Wóni njedowóliju nam konkluzije na Wašu wósobu śěgnuś.  Waš internetowy provider (póbitowaŕ komunikaciskich słubow) by pak mógał z pomocu pla nas składowaneje ip-adrese Waše internetowe pśizamknjenje identificěrować.

b. Lašowanje datow

Waše daty składujomy jano w běgu Wašogo woglěda na našej internetowej stronje. Lašujomy je awtomatiski, gaž jo Waš browser našu internetowu stronu zacynił.

c. Statistiske wugódnośenje

Za statistiske wugódnośenje pśeźěłamy Waše wobchadne daty z pomocu analyzowych programow, kótarež Wam dołojce bližej pśedstajimy.

5. Cookije

Wužywamy tak pomjenjone „cookije“. Cookije su małe tekstowe dataje, kótarež so wot serwera internetoweje strony na Wašu kšutu platu pśenjasu. Pśez to dostanjomy awtomatiski wěste daty – ako na pśikład IP-adresu, wužywany browser, źěłański system –  wó Wašom kompjuterje a Wašom pśizamknjenju do interneta. Cookije njedaju se wužywaś za startowanje programow abo pśenjasenje wirow na kompjuter. Z informacijami w tych cookijach móžomy Wam pógibowanje na našej stronje wólažcyś a korektne pokazanje zmóžniś. W žednom paźe njepśepódajomy zběrane daty na tśeśich abo zwězujomy je bźez Wašeho pśizwólenja z Wašymi na wósobu se póśěgujucymi datami. Našu internetowu stronu móžośo sebje se wě zasadnje teke bźez cookijow wobglědaś. Internetowe browsery su pšawidłownje tak nastajone, až cookije akceptěruju. Móžośo wužywanje cookijow kuždy cas w nastajenjach swójogo browsera deaktiwěrowaś. Pšosym wužywajśo za to pomocne funkcije swójogo browsera, aby zgónili, kak móžośo toś te nastajenja změniś. Pšosym źiwajśo na to, až jadnotliwe funkcije našeje internetoweje strony snaź njefunkcioněruju, gaž sćo wužywanje cookijow deaktiwěrowali.

6. Napšašowanja z mejlku, kontaktowy formular

Jo-lic se z nami pśez mejlku abo kontaktowy formular na našej internetowej stronje skontaktěrujośo, zběramy a składujomy Waše pódaśa ze zaměrom wobźěłanja napšašowanja a ewentualnych se pśizamknjecych pšašanjow. Lašujomy Waše daty šesć mjasecow pó slědnem kontakśe.

7. Registrěrowanje za casnikarski rozdźělowak na našej internetowej stronje

Registrěrujśo-lic se na našej internetowej stronje za casnikarski rozdźělowak, składujomy Waše pódane daty, aby Wam mógali naše casnikarske powěźeńki pśipósłaś. Maśo kuždy cas móžnosć, se zasej wótzjawiś. W tom paźe lašujomy Waše daty bźez komuźenja.

8. Póžedanje na cłonkojstwo na našej internetowej stronje

Jo-lic se z pomocu formulara na našej internetowej stronje za cłonkojstwo w našom zwězku, župach, Zwězku serbskich studujucych abo Spěchowańskem krejzu za serbsku ludowu kulturu z. t. pśizjawijośo, zběramy a pśeźěłamy Waše pśi tom pódane daty za wobźěłanje Wašogo póžedanja. Za póžedanja wó cłonkojstwo w župach, Zwězku serbskich studujucych abo Spěchowańskem krejzu za serbsku ludowu kulturu z. t. pósrědnijomy Waše daty na wótpowědnu pśiwobrośonu organizaciju, kótaraž dalšne wobźěłanje pśewzejo. Gaž se Wašo cłonkojstwo wobkšuśijo, składujomy a wužywamy my ako teke tamne organizacije Waše daty za zastojanje Wašogo cłonkojstwa.

9. Wužywanje Google Analytics, pśenjasenje datow do USA

Naša internetowa strona wužywa Google Analytics, słužbu za analyzu interneta wot koncerna Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics wužywa cookije, kótarež se na Wašom kompjuterje składuju a zmóžniju analyzu Wašogo wužywanja internetoweje strony. Pśez cookije nastate informacije wó Wašom wužywanju toś teje strony se regularnje na serwer koncerna Google w USA pśenjasu a tam składuju. Pśez aktiwěrowanje IP-anonymizacije na našej internetowej stronje pak Google do togo skrotcyjo Wašu IP-adresu w cłonkojskich krajach Europejskeje unije abo w drugich krajach, w kótarychž płaśi dogrono wó Europejskim góspodarskem rumje. Jano we wuwześnych padach se ceła IP-adresa na serwer koncerna Google w USA pśenjaso a pótom tam skrotcyjo. W našom nadawku wužywa Google toś te informacije za wugódnośenje wužywanja toś teje internetoweje strony, za zestajenje rozpšawow wó aktiwitach na internetowej stronje a za wugbaśe dalšnych z wužywanim strony a interneta zwězanych słužbow. W ramiku Google Analytics pśenjasona IP-adresa se njezwězujo z drugimi datami koncerna Google. Móžośo składowanju cookijow z wotpowědnym nastajenim Wašogo browsera zadoraś; musymy pak na to pokazać, až jo w tom paźe móžno, až njamóžośo wše funkcije toś teje internetoweje strony dopołnje wužywać. Mimo togo móžośo zadoraś zběranju wot cookijow stwórjenych a na Wašo wužywanje internetoweje strony se póśěgujucych datow (inkl. Wašeje IP-adrese) pla koncerna Google ako teke pśeźěłanju toś tych datow pla nich, gaž dołojce pódanemu linkoju slědujośo a tam póbitowany browser-plugin na swój licak składujośe a instalěrujośo: Link: Browser Add On za deaktiwěrowanje Google Analytics Pśidatnje abo ako alternatiwa za Browser-Add-On móžośo trackingoju pśez Google Analytics na našej stronje zajźowaś, gaž kliknjośo na ten link. Pśi tom se tak pomjenjony Opt-Out-Cookij na Wašom licaku składujo. Z nim se w pśichoźe zajźujo zběranju datow Google Analytics za toś tu internetowu stronu a toś tón browser. Pšosym źiwajśo na: Njesmějośo Opt-Out-Cookie lašowaś, gaž sebje nježycyśo slědowanje wót Google Analytics. Gaž sćo wšykne cookije w swojim browserje lašowali, musyśo teke Opt-Out-Cookij zasej zasajźiś.