Wustawki Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

wobzamknjone dnja 03.06.2022 w Chóśebuzu

(PDF-download)

Art. 1
Mě, symbolika, sedło a městno sudnistwa

(1) Towaristwo ma mě Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. / Zwězk Łužyskich Serbow z.t. (dalej: Domowina).

(2) Znamje Domowiny pokazujo na cerwjenej slězynje tśi slobrane lipowe łopjenka, kenž wurostu ze štoma z wósym kórjenjami. Domowina wužywa a šćita serbsku chórgoj módro-cerwjeno-běłu.

(3) Sedło a městno sudnistwa Domowiny jo Budyšyn.

(4) Domowina jo do registra towaristwow zapisana.

 

Art. 2
Zaměr a nadawki

(1) Domowina jo politiski njewótwisny a samostatny zwězk Serbow a kšywowy zwězk serbskich towaristwow Dolneje a Górneje Łužyce. Wóna jo zastupnica zajmow serbskego luda a statkujo pśedewšym w serbskem sedleńskem rumje Kraja Bramborska a Lichotnego stata Sakska. Wóna jo w kontinuiśe pšawniska naslědnica Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow. Domowina wuznawa se k lichotnemu demokratiskemu zakładnemu pórědoju w Zwězkowej republice Nimska.

(2) Domowina ma slědujuce zaměry:

 • se zasajźowaś za zachowanje a wuwijanje, spěchowanje a rozšyrjenje rěcy a kultury a tradicijow serbskego luda, narodnego wědobnja, zgromadnosći Serbow a zwězanosći z domownju,
 • zjadnośiś a pódpěrowaś Serbow a serbske towaristwa w jich narodnem źěle,
 • zastupowaś serbske narodne, góspodarske a socialne zajmy w zjawnosći, napśeśiwo parlamentam, institucijam a zastojnstwam na komunalnej, wokrejsnej, krajowej, zwězkowej a mjazynarodnej rowninje,
 • se zasajźowaś za pšawniske rědowanje šćita a spěchowanja narodnych mjeńšynow w Nimskej a za doźaržanje wótpowědujucych kazniskich póstajenjow a mjazynarodnych dojadnanjow,
 • spěchowaś tolerancu a dorozměśe mjazy serbskim a nimskim ludom a jeje rownostajenje,
 • wuźaržowaś pśijaśelske zwiski k słowjańskim ludam, k narodnym mjeńšynam a mjazynarodnym zjadnośeństwam narodnych mjeńšynow a solidarnje zastupowaś zgromadne zajmy.

(3) K zwopšawźenju swójich zaměrow a nadawkow ma se Domowina pó wót głowneje zgromaźiny wobzamknjonem programje a źěłowych směrnicow.

(4) Wóna móžo byś nosaŕ institucijow.

(5) Domowina statkujo bźeze dobytka a zastupujo resp. wugbajo bźeze wuwześa a njepósrědnje powšykno-wužytne zaměry a nadawki w zmysle wótrězka “danki znižujuce zaměry” pórěda wótedankow. Wóna njama w prědnem rěźe swójsko-góspodarske zajmy.

(6) Pśedsedaŕ a zastupujucy pśedsedaŕ wugbajotej swóju funkciju zasadnje cesnoamtski. Pó pótrěbnosći móžotej se funkciji w ramiku góspodarskich móžnosćow a na zakłaźe dogrona płaśiś abo z płaśenim narownanja pó § 3 cysło 26a EstG wugbaś. Rozsud wó płaśenju funkcijowu lažy pla zwězkowego pśedsedarstwa, kótarež teke wopśimjeśa a wuměnjenja dogronow schwalijo. Wusokosć a wobpśimjeśe płaśenja a narownanja rěduju se w financnem pórěźe Domowiny, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow.

 

Art. 3
Cłonkojstwo

(1) Cłonki Domowiny mógu byś pśirodne a juristiske wósoby, pšawniski zamóžne a pšawniski njezamóžne serbske towaristwa, župy, zjadnośeństwa, drustwa a zgromaźeństwa (w dalšnem towaristwa), kótarež wustawki Domowiny pśipóznawaju. Pśirodny cłonk Domowiny jo kuždy cłonk Domowinje pśisłušajucych towaristwow.

(2) Pšosba towaristwa a pśirodneje wósoby wó pśistup do Domowiny ako kšywowego zwězka ma se pisnje zwězkowemu pśedsedarstwoju zapódaś. Towaristwo ma swóje wustawki pśedpołožyś.

(3) Towaristwa Serbow zwenka Łužyce a we wukraju resp. towaristwa pśijaśelow Serbow směju ako asociěrowane cłonki pśistupiś. Formy zgromadnego statkowanja rěduju dojadnanja, kótarež sebje pśigłosowanje zwězkowego pśedsedarstwa pominaju.

(4) Spěchujuce cłonki Domowiny mógu byś pśirodne a juristiske wósoby, kenž statkowanje Domowiny spěchuju. Wóni njejsu cłonki Domowiny w zmysle pórěda wótedankow a njamaju žedno głosowańske pšawo.

(5) Cesne cłonki Domowiny mógu byś zasłužbne tu- a wukrajne spěchowarje Domowiny a serbskego luda. Pósćenje cesnego cłonkojstwa rědujo pórěd, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow.

(6) Pśistup towaristwa pśizwólijo głowna zgromaźina. Zwězkowe pśedsedarstwo pśiwzejo towaristwa nachylnje do Domowiny. Wó pśistupje jadnotliwca rozsuźijo zwězkowe pśedsedarstwo.

(7) Cłonkojstwo se skóńcy:

 • z pisnym wupowěźenim towaristwa resp. cłonka samego napśeśiwo zwězkowemu pśedsedarstwoju,
 • z rozpušćenim towaristwa,
 • z pšosbu wó insolwencu towaristwa,
 • ze smjerśu pśirodneje wósoby,
 • z wuzamknjenim pśi gropnem škódowanju Domowiny. Wuzamknjenje wobzamknjo głowna zgromaźina z tśimi běrtylami wšyknych głosow pśibytnych do głosowanje wopšawnjonych.

 

Art. 4
Župy

(1) Župy su na region wězane cłonkojske towaristwa Domowiny. Wóni zastupuju narodne zajmy Serbow swójogo teritorija pśed zjawnymi zastojnstwami a gremijami.

(2) Župy zjadnośuju, koordiněruju a spěchuju narodne statkowanje w župnem teritotiju a procuju se wó zgromadne źěło ze specifiskimi towaristwami.

(3) Župy wutwórje se z Domowinskich kupkow, towaristwow, zjadnośeństwow a jadnotliwcow. Pšawniski njezamóžne towaristwa a kupki źěłaju wopśimjeśowje a financnje samostatnje a w swójskej zagronitosći na zakłaźe tych wustawkow a dalšnych pórědow Domowiny, kenž njejsu wobstatk toś tych wustawkow.

 

Art. 5
Specifiske towaristwa

(1) Specifiske towaristwa statkuju nadregionalnje.

(2) Wóni pśewzeju we wobłuku Domowiny specifiske nadawki a procuju se wó zgromadne źěło ze župami.

(3) Jadnotliwe wósoby zwenka sedleńskego ruma Serbow, kenž njejsu cłonki jadneje župy abo Domowinje pśisłušajucego towaristwa, mógu “Zjadnośeństwo pśirodnych cłonkow Domowiny” wutwóriś.

 

Art. 6
Organy Domowiny

(1) Nastupnosći Domowiny rěduju slědujuce organy:

 • głowna zgromaźina,
 • k zastupowanju wopšawnjone pśedsedarstwo pó § 26 Bergarskich kazniskich knigłow,
 • zwězkowe pśedsedarstwo,
 • prezidium,
 • rewizijny wuběrk,
 • wujadnański wuběrk.

(2) Pšawa a winowatosći organow su w slědujucych artiklach wopisane.

(3) Wólone organy su zamóžne k wobzamknjenju, gaž jo wěcej ako połojca cłonkow wótpowědujucego organa pśibytna. Naraźenje jo pśiwzete, gaž jo wětšyna pśibytnych ku głosowanju wopšawnjonych za naraźenje głosowało, jolic njejo to we wustawkach hynacej póstajone.

(4) Wobzamknjenja organow mógu se teke z pisnym póstupowanim stwóriś. Naraźenje jo pśiwzete, gaž jo se nanejmjenjej połojca cłonkow wótpowědujucego organa na wótgłosowanju wobźěliło a gaž jo wětšyna do wótgłosowanja wopšawnjonych za naraźenje głosowała, jo-lic njejo we wustawkach hynacej póstajone.

(5) Organy Domowiny źěłaju pó swójom jadnańskem pórěźe. Jadnańska rěc jo serbšćina. Wopšawnjone wuwześa su móžne. Jadnańske pórědy organow Domowiny njejsu wobstatk toś tych wustawkow.

(6) Zgromaźiny pśewjedu se pak realnje, pó droze elektroniskeje komunikacije (na pśikład pśez telefon abo wideokonferencu) abo we měšanej formje z pśibytnymi a wobźělnikami pśez wideokonferencu, druge medije abo telefon.

(7) Wobźělenje we formje wideokonference, pśez druge medije abo telefon dej jano móžne byś pśez legitimaciske daty a za wótpowědujucu zgromaźinu pśistupne daty.
W takem paźe se zawcasa do zgromaźiny wósebna mejlka za pśistup pósrědkujo.

 

Art. 7
Głowna zgromaźina Domowiny

(1) Nejžwušy organ Domowiny jo głowna zgromaźina, kótaraž se kužde druge lěto schadujo. Zwězkowe pśedsedarstwo zwoła głownu zgromaźinu nanejmjenjej 3 mjasece do togo a naraźijo dnjowny pórěd.

(2) Delegaty głowneje zgromaźiny su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa a dalšne cłonki cłonkojskich towaristwow. Kluc delegatow póstajijo zwězkowe pśedsedarstwo. Pisne pśepšosenja głowneje zgromaźiny z nachylnym dnjownym pórědom rozdźěluju se delegatam nanejmjenjej tśi tyźenje do togo.

(3) Cłonki rewizijnego a wujadnańskego wuběrka maju pšawo se na głownej zgromaźinje z póraźujucym głosom wobźěliś, jo-lic njejsu delegaty.

(4) Cłonki Serbskeju radowu pśi krajnyma sejmoma Bramborskeje a Sakskeje, serbske cłonki mjeńšynoweje rady ako teke serbske cłonki rady Załožby za serbski lud maju pšawo, se z póraźujucym głosom na głownej zgromaźinje wobźěliś.

(5) Głowna zgromaźina srjejź wólbneje doby ma nadawk dwójolětnu źěłabnosć bilancěrowaś a źěłowe směrnice za pśiducej dwě lěśe konkretizěrowaś.
Wósebnje ma wóna:

 • pśiwześ a wobzamknuś rozpšawu zwězkowego pśedsedarstwa wó statkowanju Domowiny za pólěbšenje połoženja serbskego luda a zwopšawdnjenju nadawkow dźěłowych směrnicow,
 • pśiwześ a wobzamknuś dwójolětnu financnu rozpšawu,
 • pśiwześ rozpšawu rewizijnego wuběrka,
 • pśiwześ rozpšawu wujadnańskego wuběrka,
 • diskutěrowaś a rozsuźiś zasadne strategiske pšašanja narodnego źěła,
 • wobzamnkuś wuzwólowański pórěd, kótaryž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamnkuś pórěd za pósćenje cesnego cłonkojstwa, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamnkuś pśinoskowy pórěd, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamknuś program Domowiny,
 • wobzamknuś změny wustawkow,
 • wobzamknuś źěłowe směrnicy za dobu až do pśiduceje głowneje zgromaźiny,
 • pśiwześ dokóńcnje towaristwa do Domowiny.

(6) Kužde stwórte lěto jo głowna zgromaźina rownocasnje wólbna zgromaźina. Wóna ma ku głownej zgromaźinje slědujuce pśidatne nadawki:

 • wulichowaś doněntejšne zwězkowe pśedsedarstwo,
 • wuzwóliś pśedsedarja a zastupneju pśedsedarjowu Domowiny, pśi tom ma se na to źiwaś, až stej Dolna a Górna Łužyca zastupjonej,
 • wuzwóliś dalšnych cłonkow zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny,
 • wuzwóliś rewizijny wuběrk,
 • wuzwóliś wujadnański wuběrk.

(7) Wó wobzamknjenjach głowneje zgromaźiny napórajo se protokol, kótaryž matej nawjedowaŕ zgromaźiny a protokolant pódpisaś.

(8) Głowna zgromaźina jo zjawna. Wuwześa móžo głowna zgromaźina wobzamknuś.

(9) Wurědnu głownu zgromaźinu zwoła zwězkowe pśedsedarstwo abo pśedsedaŕ na pominanje wót nanejmjenjej jadneje tśeśiny cłonkojskich towaristwow. Wóna ma se w běgu tśich mjasecow pśewjasć.

 

Art. 8
K zastupowanju wopšawnjone pśedsedarstwo w juristiskem zmysle a wósebne zastupniki

(1) K zastupowanju wopšawnjone pśedsedaŕstwo w zmysle § 26 Bergarskich kazniskich knigłow zestajijo se z pśedsedarja, głownego jadnarja, jadnarja a jo-lic jo trjeba z dalšnych pśez zwězkowe pśedsedaŕstwo pówołanych cłonkow. Kuždy z nich ma pšawo Domowinu samostatnje juristiski zastupowaś.

(2) Pśedsedarja pówołujo głowna zgromaźina. Głownego jadnarja a jadnarja pówołujo zwězkowe pśedsedaŕstwo.

(3) Zwězkowe pśedsedaŕstwo móžo pówołaś wjednikow institucijow a wótźělenjow, kótarež su w nosarstwje Domowiny, ako wósebnych zastupjarjow w zmysle § 30 Bergarskich kazniskich knigłow.
Pówołanje płaśi za wšykne góspodaŕske, zastojnstwowe a personelne nastupnosći institucijow abo wótźělenjow, kótarež wóni nawjeduju, jo-lic toś te wustawki nic napśeśiwnego njerěduju. Wósebne zastupjarje su w nutśikownem poměrje wězane na pśikaze do zastupowanja wopšawnjonego pśedsedaŕstwa, do zjawnosći mógu samostatnje jadnaś.

 

Art. 9
Zestawa a nadawki Zwězkowego pśedsedarstwa

(1) Zwězkowe pśedsedarstwo ma až do 30 cłonkow. Wólbna doba trajo styri lěta.

(2) Pśedsedaŕ a zastupujucej pśedsedarja su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa.

(3) Głowny jadnaŕ a jadnaŕ wobźělijotej se z póraźujucym głosom na pósejźenjach zwězkowego pśedsedarstwa. Pśedsedaŕ rewizijnego wuběrka ako teke pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka matej pšawo, se z póraźujucym głosom na wobradowanjach wobźěliś.

(4) Wó wótwołanju cłonka zwězkowego pśedsedarstwa z wólbneje funkcije rozsuźijo pó pórucenju wujadnańskego wuběrka na naraźenje zwězkowego pśedsedarstwa głowna zgromaźina. Wó pśikazanem nachylnem wótpócywanju funkcije cłonka rozsuźijo na zakłaźe pórucenja wujadnańskego wuběrka zwězkowe pśedsedarstwo; až do togo wobchowa pótrjefjony swóje cłonkojske pšawa.

(5) Wó pśiwześu nachylnego złoženja wólbneje funkcije na zakłaźe pódaśa swójskeje wóle cłonka rozsuźijo zwězkowe pśedsedaŕstwo.

(6) Zwězkowe pśedsedarstwo ma slědujuce nadawki:

a. rozsuźiś wó pšašanjach běžnego źěła Domowiny mjazy głownyma zgromaźinoma,

b. póstajiś śěžyšća źěłabnosći a rědowaś zawězujuce zagronitosći za zwopšawźenje nadawkow,

c. pśiwześ pšawidłownje rozpšawy pśedsedarja a prezidiuma Domowiny,

d. póstajiś zagronitosći a nadawki prezidiuma,

e. rědowaś wobsejźeństwo a finance Domowiny,

f. pśiwześ a wobzamknuś financne a góspodarske plany a rozpšawy,

g. wutwóriś źěłowe wuběrki,

h. pśiwześ rozpšawy głownego jadnarja wó źěle zastojnstwa Domowiny a póstajiś śěžyšća źěła zastojnstwa,

i. póstajiś śěžyšća źěłabnosci Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

j. pśiwześ rozpšawy wjednikow Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

k. nachylnje pśiwześ nowe towaristwa do Domowiny,

l. nachylnje rozsuźiś wó nosaŕstwach dalšnych institucijow abo wótźělenjow pód kšywom Domowiny,

m. zastupnikow Serbow pówołaś do a wótwołaś z gremijow resp. nomiměrowaś a pšawidłownje pśiwześ rozpšawy wó jich źěłaboscí,

n. wobzamknuś źěłowe pórědy Domowinskego zastojnstwa a Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

o. pówołaś a wótwołaś wjednikow Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

p. pówołaś a wótwołaś głownego jadnarja a jadnarja Domowiny,

q. wobzamknuś wuznamjenjeńske pórědy Domowiny, kótarež njejsu wobstatk toś tych wustawkow, a wóliś cłonkow mytowańskego wuběrka.

(7) Zwězkowe pśedsedarstwo se schadujo pšawidłownje, nanejmjenjej styri raze wob lěto. Na pominanje nanejmjenjej jadnego běrtyla cłonkow zwězkowego pśedsedarstwa, tśich towaristwow abo prezidiuma ma se wurědne pósejźenje zwołaś a w běgu dweju tyźenjowu pśewjasć.

(8) Zwězkowe pśedsedarstwo źěła pó jadnańskem pórěźe, kenž sebje póstajijo. Wobradowanja zwězkowego pśedsedarstwa su zjawne. Wuwześa wobzamknjo zwězkowe pśedsedarstwo. Jadnański pórěd zwězkowego pśedsedarstwa njejo wobstatk toś tych wustawkow.

 

Art. 10
Prezidium

(1) Do prezidiuma słušaju pśedsedaŕ Domowiny, zastupujucej pśedsedarja Domowiny a dalšnej cłonka zwězkowego pśedsedarstwa, kótarejuž na naraźenje pśedsedarja zwězkowe pśedsedarstwo pówołajo. Wó wótwołamju wótpowědneju cłonkowu smějo zwězkowe pśedsedarstwo rozsuźiś.

(2) Prezidium schadujo se pšawidłownje, nanejmjenjej źaseś raz wob lěto a źěła na zakłaźe swójskego jadnańskego pórěda, kótaryž zwězkowe pśedsedarstwo wobzamknjo. Jadnański pórěd prezidija njejo wobstatk toś tych wustawkow.

(3) Prezidium póraźujo pśedsedarja a pśigótujo pósejźenja zwězkowego pśedsedarstwa.

(4) Dalšne nadawki pśipokazujo jomu zwězkowe pśedsedarstwo.

 

Art. 11
Nadawki pśedsedarja a zastupujuceju pśedsedarjowu

(1) Pśedsedaŕ a zastupujucej pśedsedarja reprezentěruju Domowinu w zjawnosći.

(2) Pśedsedaŕ ma slědujuce nadawki:

a. kordiněrowaś a nawjedowaś źěło k zwopšawźenju programa Domowiny, źěłowych směrnicow, wobzamknjenjow głowneje zgromaźiny a zwězkowego pśedsedaŕstwa z pomocu Domowinskego zastojnstwa,

b. zwołaś a nawjedowaś wobradowanja zwězkowego pśedsedarstwa a prezidiuma,

c. nanejmjenjej raz wob lěto zwołaś a nawjedowaś wobradowanje z wjednikami serbskich institucijow,

d. nanejmjenjej raz wob lěto zwołaś a nawjedowaś wobradowanje z pśedsedarjami pśisłušajucych towaristwow. Na pominanje nanejmjenjej połojce pśedsedarjow pśisłušajucych towaristwow ma wón zwołaś wurědne pósejźenje pśedsedarjow pśisłušajucych towaristwow,

e. pśewjasć pšawidłownu koordinaciju z głownym jadnarjom a wjednikami Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

f. głownemu jadnarjeju pósrědniś nadawki z wobzamknjenjow wólonych organow Domowiny a jich zwopšawźenje w zastojnstwje kontrolěrowaś,

g. statkowaś ako bźezpósrědny pśedstajony jadnarja Domowiny a wjednikow Domowinje pśisłušajucych institucijow.

(3) Zastupujucej pśedsedarja pódpěrujotej źěło pśeedsedarja a zastupujotej jogo w paźe njepśibytnosći.

 

Art. 12
Zestawa a nadawki rewizijnego wuběrka

(1) Rewizijny wuběrk wobstoj z 5 cłonkow a wuzwólijo se na wólbnej głownej zgromaźinje. Rewizijny wuběrk wuzwólijo swójogo pśedsedarja ze swójich rědow. Wuběrk źěła pó swójom jadnańskem pórěźe, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow. Pśistajone Domowiny njamógu byś cłonk rewizijnego wuběrka.

(2) Rewizijny wuběrk pśekontrolěrujo pšawidłownje, nanejmjenjej raz wob lěto wužywanje wobsejźeństwa a financow Domowiny ako teke jich pórědne zaknigłowanje. Rewizijny wuběrk pśedpołožyjo rozpšawu głownej zgromaźinje.

 

Art. 13
Zestawa a nadawki wujadnańskego wuběrka

(1) Wujadnański wuběrk wobstoj z 5 cłonkow a wuzwólijo se na wólbnej głownej zgromaźinje. Wujadnański wuběrk wuzwólijo swójogo pśedsedarja ze swójich rědow. Wuběrk źěła pó płaśecem wujadnańskem pórěźe, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow. Pśistajone Domowiny, ako teke cłonki zwězkowego pśedsedarstwa abo drugich organow Domowiny njamógu byś cłonk wujadnańskego wuběrka.

(2) Wujadnański wuběrk pśepytujo na pšošbu jadnogo gremija kšywowego zwězka, cłonkojskego towaristwa abo jadnotliwego cłonka konfliktne pady w źěłabnosći Domowiny, zranjenja programa, wustawkow ako teke wobzamknjenja głowneje zgromaźiny abo zwězkowego pśedsedarstwa.

(3) Wujadnański wuběrk pśedpołožyjo głownej zgromaźinje resp. zwězkowemu pśedsedarstwoju naraźenje za wujadnanje konflikta.

 

Art 14
Domowinske zastojnstwo a jogo wótźělenja

(1) Zastojnstwo Domowiny rědujo pó wótgłosowanju z pśedsedarjom  zwopšawźenje wobzamknjenjow głowneje zgromaźiny a zwězkowego pśedsedarstwa a pódpěrujo źěło cłonkojskich towaristwow na zakłaźe dogronow.

(2) Zestawu a nadawki zastojnstwa Domowiny ako teke Domowinje pśisłušajuch institucijow rěduju źěłowe pórědy, kenž ma zwězkowe pśedsedaŕstwo wobzamnkuś. Źěłowe pórědy zastojnstwa Domowiny njejsu wobstatk toś tych wustawkow.

(3) Głowny jadnaŕ nawjedujo Domowinske zastojnstwo a jogo wótźělenja.

(4) Joli njejo głowny jadnaŕ pśibytny, zastupujo jogo jadnaŕ.

(5) Głowny jadnaŕ a jadnaŕ pówołajotej se na dobu 7 lět wót zwězkowego pśedsedaŕstwa. Jaden wót wobeju ma swójo źěłowe městno w Dolnej Łužycy a nawjedujo tamny zarěd Domowiny.

 

Art. 15
Finance a wobsejźeństwo Domowiny

(1) Finance a wobsejźeństwo Domowiny směju se jano za dopołnjenje Domowinskich zaměrow, ako su wóni we wustawkach zapisane, wužywaś. Žedna wósoba njesmějo měś lěpšyny pśez njepoměrne wusoke zarownanje abo pśez wudawki, kenž su zaměroju Domowiny cuze. Cłonki-jadnotliwce njedostanu ze srědkow Domowiny žedne pśipłaśonki.

(2) Wobchodne lěto jo kalendarske lěto.

(3) Wužywanje financow rědujo se pó financnem pórěźe Domowiny, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow.

(4) Domowina financěrujo se:

a. z financielnych pódpěrow,

b. z nabrankow ze zarědowanjow,

c. ze zběrkow a dalšnych nabrankow,

d. z darow,

e. z płaśonkow,

f. z pśinoskow cłonkow-jadnotliwcow,

g. z pśinoskow župow a cłonkojskich towaristwow/zwězkow za zgromadne pśedewześa Domowiny.

Wusokosć pśinoskow póstajijo se pśez głownu zgromaźinu.

 

Art. 16
Změnjenje wustawkow

(1) Wustawki smějo jano głowna zgromaźina Domowiny změniś. K tomu stej dwě tśeśinje głosow pśibytnych delegatow notnej.

 

Art. 17
Rozpušćenje towaristwa

(1) Rozpušćenje Domowiny móžo jano k tomu zaměroju zwołana głowna zgromaźina z nanejmjenjej tśi běrtylami głosow wolonych delagatow wobzamknuś.

(2) Pśi rozpušćenju abo pśi zwignjenju Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z.t. abo pśi wótpadnjenju danki znižujucych zaměrow pśipadnjo jeje zamóženje juristiskej wósobje zjawnego pšawa abo drugej korporaciji z dankowym póniženim k wužywanju za zachowanje a wuwijanje serbskeje rěcy a kultury.

(3) Serbski dom w Budyšynje pśejźo do wobsejźeństwa Maśice Serbskeje z.t resp. jeje naslědnicy, kenž ma jen ako powšykno-wužytne towaristwo w zmysle zaměrow k spěchowanju serbskeje rěcy a kultury ako teke serbskego towaristwowego žywjenja wužywaś, kenž su w artiklu 2, wótstawk 2 toś tych wustawkow naspomnjete.

 

Za lěpšu cytajobnosć se njewužywa rownocasne pomjenjowanje muskeje, žeńskeje a diwersneje formy (m / ž / d). Wšykne pomjenjowanja funkcijow płaśe rownopšawnje za wšykne rody.