Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

Wupisanje dźěłoweho městna

ZARI – syć za serbsku rěč a regionalnu identitu je projekt w nošerstwje Domowiny a poskići městno:

docenta (m/ž/d)

wot 1. januara 2025. Sy dźěl teama, kotryž wusměri so na intensiwne wuwučowanje serbšćiny za dorosćenych. Mjez druhim sy zamołwity za wobsahowy přihot a přewjedźeš intensiwny program přez wjacore měsacy. Při tym dźěłaš ze skupinu dorosćenych, kiž chce serbšćinu dobrowólnje w intensiwnym programje wuknyć.

Što wočakujemy?

 • wotzamknjeny wysokošulski studij na polu slawistiki, pedagogiki abo podobne
 • jara dobre pisomne a ertne znajomosće hornjoserbšćiny
 • nazhonjenja na polu kubłanja dorosćenych
 • motiwaciju a wutrajnosć hornjoserbšćinu druhim dale dawać
 • jara dobre komunikaciske zamóžnosće

Što poskićimy?

 • atraktiwne dźěłowe městno, płaćimy po TV-L (po wosobinskich wuměnjenjach hač do E12)
 • tydźenski dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźinow, po dorěčenju je tež mjenje móžno
 • městno je wobmjezowane hač do 31.12.2026 (podlěšenje projekta je planowane)
 • wosobinske wuwiće podpěrujemy
 • zhromadne dźěło w młodym, angažowanym teamje, kiž tebje wobsahowje a organizatorisce podpěruje

Maš zajim?

 • požadaj so prošu hač do 16.08.2024 pola hłowneje jednaćelki Domowiny

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
projekt ZARI
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2 - 02625 Budyšin

zari@domowina.de

 • na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy

Jeli maš prašenja, wobroć so na Dianu Pawlikowu (tel.: 03591/3163850 abo diana.pawlikowa@domowina.de)


Wupisanje dźěłoweho městna

Pytamy ručež móžno jako zastup za staršiski čas

młodźinsku referentku /
młodźinskeho referenta (m/ž/d)

w zarjadnistwje Domowiny w Budyšinje.

Waše nadawki

 • organizowanje a přewjedźenje projektow za młodźinu/z młodźinu
 • dalše skrućenje a wutwarjenje syće mjez młodźinskimi klubami w serbskim sydlenskim rumje wokrjesow Budyšin a Zhorjelc
 • podpěra při přewjedźenju serbskich nałožkow k skrućenju serbskeje identity a wužiwanja serbskeje rěče
 • koordinacija poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy po SGB VIII
 • sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

Wuměnjenja a wočakowanja

 • pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć
 • jězbna dowolnosć

Dźěłowy čas wučinja tydźensce hač do 40 hodźinow.

Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Smy twój zajim budźili? Jeli haj, požadaj so ze swojimi dospołnymi podłožkami pola:

Domowina z. t.

Judit Šołćina, jednaćelka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

projektowu managerku /
projektowego managera (m/w/d)

aby se team za projektowe źěło serbskich towaristwow zmócnił.

Waše nadawki

 • pśewześe nadawkow realizacije wjelikich projektow pó cełej Łužycy na zakłaźe kooperaciskich dogronow
 • pódpěra serbskich towaristwow pśi planowanju projektow a nastajanju kostowych a financnych planow ako tek spěchowańskich pšosbow
 • terminowe wótgłosowanje lětnych projektowych planow ze zajmowanymi partnarjami ze zaměrom, koordiněrowaś serbske projektowe źěło a zwězaś resurse z pomocu nowych medijow
 • planowanje a pśewjeźenje lětnego dalejkubłanja k serbskim kulturnym projektam za towaristwa

Wuměnjenja a wócakowanja

 • master of arts abo bachelor of arts z pśidatnymi certifikatami (na pśikład projektowy abo kulturny management, zawodne zlicowaŕstwo, sorabistika)
 • wjelgin dobre komunikaciske zamóžnosći, zwólniwosć zasajźenja a fleksibelnosć
 • znajobnosći k spěchowanskim programam za kulturne projekty
 • wobkněženje serbšćiny a nimšćiny
 • wobšyrne znajobosći towaristwowego, zastojnskego a pśizwóleńskego pšawa
 • nazgónjenja pśi nawjedowanju projektowych kupkow abo sobuźěłaśerjow
 • zwězanosć ze serbskim towaristwowym žywjenim
 • jězdna dowólnosć

Pśistajenje jo nachylnje wobgranicowane až do kóńca 2025. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 20 góźinow.

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowe městno jo we Łužycy.

Smy twoj zajim buźili? Gaž jo, procuj se ze swójimi dopołnymi pódłožkami pla:

Domowina z. t.
Judit Šołćina, jadnaŕka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de

Zur Stellenausschreibung in deutscher Sprache


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

sekretaŕku/wěcywobźěłaŕku
(m/ž/d)

w zastojnstwje Domowiny w Chóśebuzu.

Nadawki

 • organizacija a koordinacija běrowowych wótběgow
 • wobźěłanje posta a dalšnych běrowowych a pisnych nadawkow
 • planowanje financow a wótlicenje financnych pódłožkow regionalnego běrowa w Chóśebuzu
 • koordinacija a pśigótowanje pósejźenjow gremijow

Wuměnjenja

 • wótzamknjone pśekupowaŕske wukubłanje
 • wustne a pisne wobkněženje dolnoserbšćiny
 • pówołańske nazgónjenja w běrowowem źěle
 • samostatna a dokradna źěłowa wašnja
 • wobkněženje computerowych programow MS Office

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 40 góźinow, mjenjej jo pó dogronjenju móžne. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu.

Smy waš zajm wubuźili? Pótom póžedajśo se pšosym ze swojimi pódłožkami.

Pśi pšašanjach zatelefoněrujśo pšosym abo napišćo nam mejlku.

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Judit Šołćina
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
sekretariat@domowina.de