Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

WUPISANJE

W zarjedźe Domowiny ma so

městno referenta za zjawnostne dźěło (m/ž/d)

znowa wobsadźić.

Waše nadawki

zjawnostne dźěło w nadawku třěšneho zwjazka

 • organizacija a realizowanje aktiwneho medijoweho dźěła (nowinske informacije, rozmołwy, pěstowanje kontaktow z medijemi a multiplikatorami, atd.)
 • dokumentacija medijowych wozjewjenjow
 • redakcija publikacijow Domowiny, zdźěłanje nawěškow a zamołwitosć za wozjewjenja a wobhospodarjenje budgeta za zjawnostne dźěło
 • wužiwanje social-media-kanalow
 • wotmołwy na naprašowanja zajimcow
 • přewod politiskich kontaktow a oficielnych terminow

Waš profil

 • wysokošulske wotzamknjenje abo přirunujomne powołanske kompetency
 • kwalifikacija a nazhonjenja na polu zjawnostneho dźěła
 • ertne a pisomne wobknježenje hornjoserbšćiny abo delnjoserbšćiny a němčiny
 • znajomosće medijoweho prawa
 • zwólniwosć fleksibelneho dźěłoweho časa

Mzda so płaći po TV-L. Dźěłowy čas wučinja hač do 40 hodźin wob tydźeń, mobilne dźěło je móžne.

Na powabjenje ćežkozbrašenych hlada so při samsnych zamóžnosćach prěnjorjadnje.

Na Was čaka přećelny serbski team w kolegialnej atmosferje.
Nadźijomnje smy Waš zajim budźili. Tuž požadajće so prošu z Wašimi dospołnymi podłožkami pola jednaćelki Domowiny:

Judit Šołćina
Domowina z. t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de

 

Wupisanje


W zastojnstwje Domowiny ma se

městno referenta za zjawnostne źěło (m/ž/d)

nowo wobsajźiś.

Waše nadawki

zjawnostne źěło w nadawku kšywowego zwězka

 • organizacija a realizěrowanje aktiwnego medijowego źěła (casnikaŕske informacije, rozgrona, woplěwanje kontaktow z medijami a multiplikatorami, atd.)
 • dokumentacija medijowych wózjawjenjow
 • redakcija publikacijow Domowiny, naźěłanje anonsow a zagronitosć za
 • wózjawjenja a wobgóspodarjenje budgeta za zjawnostne źěło
 • wužywanje socialnomedijowych kanalow
 • wótegrona na napšašowanja zajmcow
 • pśewóźowanje politiskich kontaktow a oficielnych terminow

Waš profil

 • wusokošulske wótzamknjenje abo pśirownonujobne pówołańske kompetence
 • kwalifikacija a nazgónjenja na pólu zjawnostnego źěła
 • wustne a pisne wobkněženje górnoserbšćiny abo dolnoserbšćiny a nimšćiny
 • znaśa medijowego pšawa
 • zwólniwosć za fleksibelne źěłowe case

Myto se płaśi pó TV-L. Źěłowy cas wugótujo 40 góźinow wob tyźeń, mobilne źěło jo móžne.

Na pominanje śěžkobrašnych se pśi samskich zamóžnosćach w prědnem rěźe glěda.

Na Was caka pśijazny serbski team w kolegialnej armosferje. Naźejamy se, až smy Waš zajm buźili? Toś procujśo se pšosym z Wašymi dopołnymi pódłožkami  wó městno pla jadnaŕki Domowiny:

Judit Šołćina
Domowina z. t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšyn

e-mail: sekretariat@domowina.deWUPISANJE

W zarjadnistwje Domowiny ma so městno

referenta za komunalne, gremijowe a ministerialne naležnosće (m/ž/d)

wobsadźić.

Přistajena wosoba dźěła w stajnym wothłosowanju z předsydu a z jednaćelstwom Domowiny.

• Wona je hłowna zamołwita Domowiny za koordinaciju dźěła z gremijemi, kotrež zaběraja so na komunalnej, krajnej a zwjazkowej runinje ze serbskimi naležnosćemi.
• Wona posudźuje a analyzuje płaćiwe předpisy a zakonje k škitej serbskeje rěče a kultury a wotwodźuje trěbne kročele za jich planowanje.
• Na tutym zakładźe přidźěła prezidijej a jednaćelstwu trěbne stejnišća Domowiny w jeje funkciji jako připóznaty třěšny zwjazk Serbow.

Wuměnjenja za přistajenje su:

• wysokošulske wukubłanje po móžnosći na prawniskim/politiskim polu, w towaršnych wědomosćach abo podobne,
• po móžnosći nazhonjenja w serbskim towaršnym a institucionelnym žiwjenju,
• dobre ertne a pisomne znajomosće serbskeje rěče abo zwólniwosć sej delnjo- abo hornjoserbšćinu přiswojić,
• zamóžnosće wobchadźenja z digitalnymi srědkami běrowoweho dźěła,
• komunikatiwne wašnje dźěła a
• jězbna dowolnosć.

Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń, mjenje je móžno. Mzdu płaćimy po TV-L.

Na powabjenje ćežkozbrašenych hlada so při samsnych zamóžnosćach prěnjorjadnje.

Maće-li zajim za nowe wužadanje, potom zapodajće swoje požadanje prošu ze wšěmi podłožkami w zarjadnistwje Domowiny w Budyšinje abo w Choćebuzu.

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
sekretariat@domowina.de

abo:

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
marcus.koncar@domowina.de


W zastojnstwje Domowiny ma se w nejžblišem casu městno

referenta za komunalne, gremijowe a ministerialne nastupnosći (m/ž/d)

wobsajźiś.

Pśistajona wósoba źěła w stawnem wótgłosowanju z pśedsedarjom a jadnarjoma Domowiny.

 •  Wóna jo głowna zagronita Domowiny za koordinaciju źěła z gremijami, kótarež zaběraju se na komunalnej, krajnej a zwězkowej rowninje ze serbskimi nastupnosćami.
 • Wóna pósuźujo a analyzěrujo płaśece pśedpisy a kaznje k šćitoju serbskeje rěcy a kultury a wótwoźujo trěbne kšace za jich ponowjenje.
 • Na tom zakłaźe pśiźěłajo pśedsedarjeju, prezidijoju a jadnarjoma trěbne stojnišća Domowiny w jeje funkciji ako pśipóznaty kšywowy zwězk Serbow.

Wuměnjenja za pśistajenje su:

 • wusokošulske wukubłanje, pó móžnosći na pšawniskim/politiskim pólu, w towarišnostnych wědomnosćach abo pódobne,
 • pó móžnosći nazgónjenja w serbskem towaristwowem abo institucionelnem žywjenju,
 • dobre wustne a pisne znaśa serbskeje rěcy a zwólniwosć se dolno- abo górnoserbšćinu pśiswójiś,
 • zamóžnosć za wobchadanje z digitalnymi srědkami běrowowego źěła,
 • komunikatiwna wašnja źěła,
 • jězdna dowolnosć

Źěłowy cas wucynijo 40 góźin wob tyźeń, mjenjej jo móžno. Myto płaśimy pó TV-L.

Na powabjenje śěžkozbrašonych glěda se pśi samskich zamóžnosćach w prědnem rěźe.

Maśo-li zajm za take nowe wupominanje, potom zapódajśo Wašo powabjenje pšosym ze wšymi pódłožkami w zastojnstwje Domowiny w Budyšynje abo w Chóśebuzu:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
sekretariat@domowina.de

abo:

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
marcus.koncar@domowina.de