Protokol 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t., dnja 28.03.2015, 09:10 hodź. do 15:45 hodź. w Haslowje

dźěłowy prezidij:

Dawid Statnik, předsyda Domowiny
Judith Wałdźic, městopředsydka Domowiny
Marko Hančik, městopředsyda Domowiny
William Jahnhoefer, čłon prezidija Domowiny
Marcel Braumann, čłon prezidija Domowiny
Bjarnat Cyž, jednaćel Domowiny
Marcus Końcaŕ, zast. jednaćel Domowiny

nawodnistwo zhromadźizny:

Judith Wałdźic, městopředsydka Domowiny
Marko Hančik, městopředsyda Domowiny
Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny
William Janhoefer, čłon prezidija zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

ličba přitomnych delegatow:

wot 103 delegatow je 95 přitomnych = 92 %

I.

Konstituowanje hłowneje zhromadźizny

 • powitanje a zawodne słowa předsydy

 

 • zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće

 

Zhromadźizna je wobzamknjenjakmana.

 • schwalenje wotběhoweho a časoweho plana

 

Předležacy wotběhowy a časowy plan so ze slědowacymaj namjetomaj za rozšěrjenje schwali:

VII. Powołanje noweho čłona rewizijneho wuběrka a powołanje noweho čłona změrcowskeho wuběrka za 2. połojcu wólbneje doby

XII. Wobjednanje a schwalenje dźěłowych směrnicow Domowiny …

Wuslědk wothłosowanja:

za namjet: wjetšina

přećiwo namjetej: 1

hłosawzdaća: 0

 • schwalenje jednanskeho porjada:

 

Předležacy jednanski porjad schwali so ze slědowacej změnu:

W dypku 1 wušmórnje so zastupowacy nawoda RCW, dokelž městno tuchwilu njeje wobsadźene.

Wuslědk wothłosowanja:

za namjet: jednohłósnje

přećiwo namjetej: 0

hłosawzdaća: 0

 • konstituowanje dźěłoweho prezidija

 

Dawid Statnik, předsyda Domowiny
Judith Wałdźic, městopředsydka Domowiny
Marko Hančik, městopředsyda Domowiny
William Jahnhoefer, čłon prezidija Domowiny
Marcel Braumann, čłon prezidija Domowiny
Bjarnat Cyž, jednaćel Domowiny
Marcus Końcaŕ, zast. jednaćel Domowiny

 • wuzwolenje redakciskeje komisije

 

Namjety za sobudźěło w redakciskej komisiji 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny:

 • Angelika Kurowscyna                   na namjet SKI Berlin z. t.
 • Gabi Šołćina                                na namjet Serbskeho Sokoła
 • Jurij Łušćanski                             na namjet župy Budyšin

 

Wuslědk wothłosowanja:

za namjet: jednohłósnje

přećiwo namjetej: 0

hłosawzdaća: 0

II.

Postrowne słowa

Michałkowa, Marja, MdB
posrědkuje postrowne słowa dr. Thomasa de Maizière, zwjazkoweho ministra nutřkowneho

Stange, Dr. Eva-Maria
statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo

Gorholt, Martin
statny sekretar w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska a społnomócnjeny kraja Braniborskeje za nalěžnosće Serbow

Harig, Michael
krajny rada wokrjesa Budyšin

Beer, Peter
wjesnanosta hosćićelskeje gmejny Hodźij

III.

Rozprawa zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći Domowiny po
16. hłownej zhromadźiznje

- předleži pisomnje z přidatnymi podaćemi w delegatnej mapje
- doda so na tutym městnje narěč předsydy wo dźěławosći třěšneho zwjazka  
w skutkowanskej dobje 2013 – 2015 a wuhlady

 

IV.

Rozprawa rewizijneho wuběrka (Marko Wjesela, předsyda rewizijneho wuběrka)

Naprašowanja njejsu.
Rozprawa rewizijneho wuběrka so bjez wothłosowanja wot hłowneje zhromadźizny přijima (hlej artikel 7 wustawkow Domowiny).

V.

Rozprawa změrcowskeho wuběrka (Jěwa-Marja Čornakec, čłonka změrcowskeho wuběrka)

Naprašowanja njejsu.
Rozprawa změrcowskeho wuběrka so bjez wothłosowanja wot hłowneje zhromadźizny přijima (hlej artikel 7 wustawkow Domowiny).

 

VI.

Naprašowanja k rozprawomaj zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ

Damian Dyrlich, Zwjazk serbskich studowacych:
„W projektowym přehledźe Domowiny (hlej str. 21 delegatneje mapy) steji pod titulom 282 02 – dary, přiražki – zo su so w lěće 2014 0,00 € planowali, dóšli pak su 116.954,60 €. Zwotkel přindźe tuta ličba?“

Bjarnat Cyž, jednaćel Domowiny, wotmołwi:
Tu jedna so wo třěće srědki a projektne srědki, za kotrež ma so wosebita próstwa stajić a kotrež so hakle w běhu hospodarskeho lěta přizwola. Tuž njehodźa so planować. Su to na přikład srědki BMI we wysokosći 10 t€ za FUEV, 60 t€ za mjeńšinowy sekretariat w Berlinje, dalše srědki za projekty, mjezdruhim tež srědki koncerna Vattenfall za jednotliwe projekty abo srědki dalšich sponsorow. Tute srědki dokumentuja so we wotličenju, njehodźa so pak planować.

Damian Dyrlich, Zwjazk serbskich studowacych:
Kelko procentow z tutych srědkow da koncern Vattenfall?

Bjarnat Cyž, jednaćel Domowiny, wotmołwi:
Za srědki Vattenfall stej zamołwitej potrjechenej župje Jakub Lorenc-Zalěski a Delnja Łužica. Tute samostatnje planujetej, próstwy stajitej, wotličitej a rozprawy pisatej. To njeje planowanska wěc Domowiny ale župow, kotrejž stej samostatnej towarstwje.

VII.

Powołanje noweho čłona rewizijneho wuběrka

Claudia Kubašec, čłonka Serbskeho šulskeho towarstwa

za namjet: 76

přećiwo namjetej: 0

hłosawzdaća: 4

Powołanje noweho čłona změrcowskeho wuběrka

Hańža Winterowa, přistajena města Budyšin

za namjet: 78

přećiwo namjetej: 0

hłosawzdaća: 3

VIII.

Diskusija

Anke Schwarzenberg, MdL Brandenbug, Die Linke – postrowne słowo

Hajko Kozel k rozprawje změrcowskeho wuběrka:
Rozłožuje přičiny złoženja swojeje funkcije jako předsyda:

  • wobstejachu disency, kotrychž dla jemu tamni čłonojo změrcowskeho wuběrka Domowiny swoju njedowěru wuprajichu
  • wón měni, zo ma so wo jednanjach mjelčeć, wo wuslědkach pak smě so rěčeć, dokelž jenož mjelčenje njepřinošuje k skrućenju Domowiny

Jěwa-Marja Čornakec, změrcowski wuběrk:
Krótki dodawk k prinoškej Hajka Kozela: Wuběrk je jemu njedowěru wuprajił, dokelž je Lěwicu dočasnje wo wuslědkach njezjawnych jednanjow informował.

Jurij Łušćanski, župa Budyšin:
Župa žada sej, zo so pawšalne spěchowanje župow zaso do hospodarskeho plana Domowiny přiwza. → namjet na redakcisku komisiju → wuslědk wothłosowanja hlej dypk XV dnjoweho porjada

Jan Nuk, zwjazkowe předsydstwo Domowiny:

 1. Nowy Braniborski zakoń ma swoje róžki: Sylnjenje Domowiny rěka, jej telko kompetencow kaž móžno přenjesć, to njeje so radźiło –njeje so tu w zmysle 16. hłowneje zhromadźizny jednało.

Markus Końcar nawjazujo doda:
Pokaza na zetkanje mjez župu Delnja Łužica, prezidijom Domowiny a čłonami Serbskeje rady. W tutym zwisku je so mjez přitomnymi dojednało so wo jednotny wólbny modus prócować. Serbska rada njeje tutym dojednanju při dalšich jednanjach slědowała.

 1. Wukrajnicy: namjetuje medijowe stejišćo za tolerancu napřećo wukrajnikam → namjet na redakcisku komisiju → wuslědk wothłosowanja hlej dypk XV dnjoweho porjada
 
 1. Brunica: pomina spušćomne wobzamknjenja Domowiny, kotrež potrjechenych njewobćežuja → namjet na redakcisku komisiju → wuslědk wothłosowanja hlej dypk XV dnjoweho porjada

 

Manfred Hermaš, zwjazkowe předsydstwo Domowiny:
Podpěruje namjet čo. 3 - brunica Jana Nuka, trjebaja spušćomnosć a wěstosć – prosy, zo by so namjet přiwzał.

Marka Cyžowa:
Hladajo na wjelestronskosć wuhotowanja podłožkow za hłownu zhromadźiznu namjetuje wona, jednotny wobraz/jednotne wustupowanje (Corporate design) za Domowinu wuwić dać. Wobkedźbować měło so na přikład:

 • slěd rěčow
 • jednotne pismo
 • jednotne wužiwanje Domowinskeho znamješka

Do impresuma delegatneje mapy słuša podaće redakciskeho kónca.
Internetowe strony Domowiny maja “bjez barjery” wužiwajomne być, t. r. pismo je přemałe, grafiki su lědma wučitajomne.

dr. Andreas Kluge, Stup dale z. t. Drježdźany:
Před měsacom wotmě so w Drježdźanach 1. serbski sympozij, kiž zaběra so mjez druhim z prašenjom, kak móža Serbja w zjawnosći lěpje swoje prawa prezentować a zastupować. K tomu poskići dr. Kluge dohlad do originala TED-wothłosowanja, dokelž su so wuslědki w Serbskich nowinach “redakcionelnje” změnili.
Hladajo na to, zo pozhubja so młodźi Serbja z tradicionelnych towarstwow, měli so tež tu we Łužicy wuslědki sympozija wobkedźbować.
Tuchwilu faluja

 • forum, hdźež so wšitko hač do kónca transparentnje wudiskutuje, hlej srědki wot Vattenfall,
 • połnodnjowske serbske radio,
 • forma profesionelneho přesadźenja.

Damian Dyrlich, Zwjazk serbskich studowacych
rozprawja wo dźěle Zwjazka serbskich studowacych – župy Jan Skala

IX.

Přestawka

X.

Kulturny program

Wustupi skupina Wólbernosće.

XI.

Wobjednanje a schwalenje noweho programa „Domowina 2025“

Dźěłowa skupina předstaji swoje mysle k programej we widejowej prezentaciji.

Wuslědk wothłosowanja:

za namjet: 86

přećiwo namjetej: 0

hłosawzdaća: 2

XII.

Wobjednanje a schwalenje dźěłowych směrnicow Domowiny k wudospołnjenju noweho programa Domowiny

doda so dypk  7.2.7
za namjet: 86 | hłosawzdaća: 2

dypk  7.2.8 je dotalny dypk  7.2.7

dypk  11.2.2
za namjet: 83 | hłosawzdaća: 5

dypk  12.2.3
za namjet: 58 | přećiwo namjetej: 13 | hłosawzdaća: 8

dypk  10.1.2
za namjet: 53 | přećiwo namjetej: 9 | hłosawzdaća: 16

w cyłku:
za namjet: 75 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 1

XIII.

Přestawka

XIV.

Pokročowanje diskusije

Diskusijne přinoški:

Bjarnat Cyž, čłon załožboweje rady, 
namjetuje schwalenje rezolucije na adresu jednacych za dalše spěchowanje serbskich institucijow a z tym za wotzamknjenje noweho finančneho zrěčenja za Załožbu za serbski lud. Trěbnosć toho bě ze słowow ministerki Sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo Evy-Marije Stange wusłyšeć. 

Monika Cyžowa, předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow,
namjetuje, w poslednej sadźe změnić słowo “wočakujemy” na “žadamy sej”.

wothłosowanje :
za namjet: 75 | přećiwo namjetej: 2 | hłosawzdaća: 1

Borbora Felberowa
namjetuje w prěnjej lince změnić zapřijeće “hospodarskeho wuběrka” na “etatoweho wuběrka”

wothłosowanje:
za namjet: 77 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 0

XV.

Rozprawa redakciskeje komisije

Namjet Jana Nuka – azylowa politika

wothłosowanje :
za namjet: 77 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 1

Namjet Jana Nuka – brunicowa politika

wothłosowanje:
za namjet: 73 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 4

Namjet župy Budyšin – pawšalne spěchowanje župow do hospodarskeho plana Domowiny zapřijeć

wothłosowanje:
za namjet: 76 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 0

Schwalenje rozprawow a dźěłowych směrnicow

rozprawa zwjazkoweho předsydstwa:

wothłosowanje:
za namjet: 77 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 1

rozprawa Domowinskeho zarjada:

wothłosowanje:
za namjet: 75 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 3

rozprawa Rěčneho centruma WITAJ:

wothlosowanje :
za namjet: 73 | přećiwo namjetej: 0 | hłosawzdaća: 5

XVI.

Zakónčace słowa předsydy Domowiny a zakónčenje hłowneje zhromadźizny ze serbskej hymnu

 

 

Přiłohi:

 • Rozprawa zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći Domowiny po 16. hłownej zhromadźiznje
 • rozprawa zarjada Domowiny
 • rozprawa Rěčneho centruma WITAJ
 • narěč předsydy wo dźěławosći třěšneho zwjazka w skutkowanskej dobje 2013 – 2015 a wuhlady
 • rozprawa rewizijneho wuběrka
 • rozprawa změrcowskeho wuběrka
 • program “Domowina 2025”
 • dźěłowe směrnicy Domowiny
 • Rezolucija - wotzamknjenje noweho financneho zrěčenja za spěchowanje Załožby za serbski lud
 • Wobzamknjenje 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny nastupajo pawšalne spěchowanje župow a hospodarskeho plana Domowiny
 • Stejišćo 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny k aktualnym wuwićam w brunicowej politice
 • Stejišćo 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny k azylowej problematice a towaršnostnym wuwićam

 

 

Judith Wałdźic
městopředsydka Domowiny

 

 

Marcus Kóńcaŕ
zastupowacy jednaćel Domowiny

 

 

 

Michaelis Korjeńkowa
protokolantka