Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

 

Wupisanje dźěłoweho městna

„ZARI – Syć za serbsku rěč a regionalnu identitu”pyta

kulturneho posrědnika / kulturnu posrědnicu,

kiž ručež móžno naš team zesylni.

Jako kulturny/a posrědnik/ca dźěłaće we wobłuku regionalny kulturny management projekta ZARI. Prěnjotnje maće towarstwa, ludowych wuměłcow, skupiny abo lokalne cyłki podpěrać, syć mjez lajkami natwarić a jich z profijemi a institucijemi zwjazać.

Wotpowědnje wašim kmanosćam a zajimam maće móžnosć, wotrjady sobu natwarić a w jednym z nich skutkować: muzeje a domizniske stwy; hudźba a reje; literatura, dźiwadło a film; ludowe a tworjace wuměłstwo; drasta; sport.

Što su dźěłowe wobłuki?

 1. natwar syće mjez čestnohamtsce skutkowacymi towarstwami, jednotliwcami a kulturnymi zarjadnišćemi
 2. planowanje a přewjedźenje dalekubłanjow a poradźowanjow lajkow
 3. planowanje a přewjedźenje projektow zhromadnje z towarstwami a partnerami
 4. spěchowanje dorosta
 5. wudaće informaciskich materialow, brošurkow, přiručkow za lajkow

Što wot sobudźěłaćerja/-ki wočakujemy?

 1. wysokošulske wotzamknjenje abo přirunujomne kompetency na polu kulturneho managementa, literatury, hudźby, muzejownistwa, sporta, dźiwadła abo wuměłstwa
 2. znajomosće stawiznow a kultury Serbow
 3. znajomosće spěchowanskich programow na polu kultury
 4. ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny resp. zwólniwosć, serbsku rěč nawuknyć
 5. komunikatiwne kmanosće; zwólniwosć, zamołwitosć přewzać, samostatne wašnje dźěłanja

Što poskićimy?

 1. tydźenski dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźinow, po dorěčenju je tež mjenje móžno
 2. městno je wobmjezowane hač do 31.12.2026 (podlěšenje projekta je planowane)
 3. wosobinske wuwiće podpěrujemy
 4. mzdu płaćimy po TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG 9)

Wy sće zajimowany/-a?

 1. požadajće so prošu hač do 10.05.2024 pola hłowneje jednaćelki Domowiny

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
projekt ZARI
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2 - 02625 Budyšin
zari@domowina.de

- na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy
- z prašenjemi wobroćće so na Dianu Pawlikowu (tel./mobil: 03591/3163850 abo diana.pawlikowa@domowina.de)

 


Wupisanje dźěłoweho městna

Pytamy hnydom jako zastup za staršiski čas

młodźinsku referentku /
młodźinskeho referenta (m/ž/d)

w zarjedźe Domowiny w Budyšinje.

Waše nadawki

 • organizowanje a přewjedźenje projektow za młodźinu/z młodźinu
 • dalše skrućenje a wutwarjenje syće mjez młodźinskimi klubami w serbskim sydlenskim rumje wokrjesow Budyšin a Zhorjelc
 • podpěra při přewjedźenju serbskich nałožkow k skrućenju serbskeje identity a wužiwanja serbskeje rěče
 • koordinacija poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy po SGB VIII
 • sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

Wuměnjenja a wočakowanja

 • pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć
 • jězbna dowolnosć

Dźěłowy čas wučinja tydźensce hač do 40 hodźinow.

Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so ze swojimi dospołnymi podłožkami hač do

1. meje 2024 pola:

Domowina z. t.

Judit Šołćina, jednaćelka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

projektowu managerku /
projektowego managera (m/w/d)

aby se team za projektowe źěło serbskich towaristwow zmócnił.

Waše nadawki

 • pśewześe nadawkow realizacije wjelikich projektow pó cełej Łužycy na zakłaźe kooperaciskich dogronow
 • pódpěra serbskich towaristwow pśi planowanju projektow a nastajanju kostowych a financnych planow ako tek spěchowańskich pšosbow
 • terminowe wótgłosowanje lětnych projektowych planow ze zajmowanymi partnarjami ze zaměrom, koordiněrowaś serbske projektowe źěło a zwězaś resurse z pomocu nowych medijow
 • planowanje a pśewjeźenje lětnego dalejkubłanja k serbskim kulturnym projektam za towaristwa

Wuměnjenja a wócakowanja

 • master of arts abo bachelor of arts z pśidatnymi certifikatami (na pśikład projektowy abo kulturny management, zawodne zlicowaŕstwo, sorabistika)
 • wjelgin dobre komunikaciske zamóžnosći, zwólniwosć zasajźenja a fleksibelnosć
 • znajobnosći k spěchowanskim programam za kulturne projekty
 • wobkněženje serbšćiny a nimšćiny
 • wobšyrne znajobosći towaristwowego, zastojnskego a pśizwóleńskego pšawa
 • nazgónjenja pśi nawjedowanju projektowych kupkow abo sobuźěłaśerjow
 • zwězanosć ze serbskim towaristwowym žywjenim
 • jězdna dowólnosć

Pśistajenje jo nachylnje wobgranicowane až do kóńca 2025. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 40 góźinow, mjenjej jo pó dogronjenju móžne.

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowe městno jo we Łužycy.

Smy Waš zajim buźili? Gaž jo, procujśo se ze swójimi dopołnymi pódłožkami až do 8. apryla pla:

Domowina z. t.
Judit Šołćina, jadnaŕka
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

e-mail: sekretariat@domowina.de

Zur Stellenausschreibung in deutscher Sprache


Wupisanje źěłowego městna

Pytamy

sekretaŕku/wěcywobźěłaŕku
(m/ž/d)

w zastojnstwje Domowiny w Chóśebuzu.

Nadawki

 • organizacija a koordinacija běrowowych wótběgow
 • wobźěłanje posta a dalšnych běrowowych a pisnych nadawkow
 • planowanje financow a wótlicenje financnych pódłožkow regionalnego běrowa w Chóśebuzu
 • koordinacija a pśigótowanje pósejźenjow gremijow

Wuměnjenja

 • wótzamknjone pśekupowaŕske wukubłanje
 • wustne a pisne wobkněženje dolnoserbšćiny
 • pówołańske nazgónjenja w běrowowem źěle
 • samostatna a dokradna źěłowa wašnja
 • wobkněženje computerowych programow MS Office

Myto płaśimy pó TV-L. Źěłowy cas wugótujo tyźeński 40 góźinow, mjenjej jo pó dogronjenju móžne. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu.

Smy waš zajm wubuźili? Pótom póžedajśo se pšosym ze swojimi pódłožkami.

Pśi pšašanjach zatelefoněrujśo pšosym abo napišćo nam mejlku.

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Judit Šołćina
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
sekretariat@domowina.de   

 

Stellenausschreibung

Wir suchen eine/n

Projektmanagerin /
Projektmanager

zur Verstärkung des Teams für Projektarbeit der sorbischen Vereine.

Aufgabenbereiche

 • Unterstützung bei den Aufgaben zur Realisierung von Projekten in der Ober- und Niederlausitz auf Grundlage von Kooperationsverträgen
 • Unterstützung der sorbischen Vereine bei der Planung von Projekten, z. B. bei der Aufstellung von Kostenplänen sowie Förderanträgen
 • Terminabsprache bzgl. der jährlichen Projektpläne mit interessierten Partnern mit dem Ziel, die sorbische Projetarbeit zu koordinieren und die Ressourcen mit Hilfe von neuen Medien zu verbinden
 • Planung und Durchführung einer jährlichen Weiterbildung zu sorbischer Projektarbeit für Vereine

Voraussetzungen

 • Master of Arts oder Bachelor of Arts mit zusätzlichen Zertifikaten (z. B. Projektmanagement, Kulturmanagement, Betriebswirtschaft, Sorabistik)
 • sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Einsatzbereitschaft, Flexibilität
 • Kenntnisse zu Förderprogrammen für Kulturprojekte
 • Beherrschung der sorbischen und deutschen Sprache
 • umfangreiche Kenntnisse des Vereins-, Verwaltungs- und Zuwendungsrechts
 • Erfahrungen bei der Anleitung von Projektgruppen und Mitarbeitern
 • Verbundenheit mit dem sorbischen Vereinsleben
 • PKW-Führerschein

Die Anstellung ist bis Ende des Jahres 2025 befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, weniger ist nach Absprache möglich.

Das Gehalt wird nach Tarif TV-L gezahlt. Der Arbeitsort ist in der Lausitz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 8. April 2024:

Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Judith Scholze/Šołćina, Geschäftsführerin
Postplatz 2
02625 Bautzen

sekretariat@domowina.de

-------------------------------------

Dalše dźěłowe wupisanje: asistenca za wjednistwo mjeńšinoweho sekretariata (m/ w / t)