Wujadnański pórěd Domowiny

Wujadnański pórěd Domowiny

Wustawki wujadnańskego wuběrka

  1. Powšykne zasady
    (1) Zakład za źěło wujadnańskego wuběrka su wustawki a program Domowiny. Jogo źěło měri se na doźaržanje a skšuśenje nutśikownoorganizaciskich zasadow jadnanja a na zachowanje pšawa jadnotliwego cłonka

(2) Wujadnański wuběrk statkujo k wujadnanju zwadow. Wujadnańske póstupowanje pśewjeźo se jano na zapódanu pšosbu.

(3) Wujadnański wuběrk jo w swójich rozsudach njewótwisny. Cłonki [1] wujadnańskego wuběrka wugbaju swóju źěłabnosć njepartajski pó nejlěpsem wěźenju a wědobnosći. Na wujadnanju wobźělone maju winowatosć, na wujasnjenju nastupnosći sobu statkowaś.
(4) Bźez pśigłosowanja wujadnańskego wuběrka a dojadnanja z nim njesmějo se wó nastupnosćach wuběrka w zjawnosći rozpšawjaś.
(5) Wujadnańske póstupowanje ma zasadnje prioritu pśed zawołanim rědowych sudnistwow. Zranjenje jadnańskich póstajenjow pó toś tom wujadnańskem pórěźe móžo se jano pótom  rědowym sudnistwam pśednjasć, gaž su se z tym elementarne principije zranili a rozsud se na zranjenje toś tych principijow złožujo.

2. Wutwórjenje wujadnańskego wuběrka
   
(1) Wujadnański wuběrk se wót głowneje wólbneje zgromaźiny Domowiny wótpowědujucy   
          wustawkam Domowiny art. 13 wuzwólijo. Pśistajone Domowiny ako teke cłonki zwězkowego
          pśedsedaŕstwa abo drugich organow Domowiny njamógu  byś cłonk wujadnańskego wuběrka.
    (2) Cłonki wujadnańskego wuběrka wuzwóliju ze swójich rědow  pśedsedarja a zastupujucego
          pśedsedarja.
    (3) Zastupujucy pśedsedaŕ zastupujo pśedsedarja w paźe njepśibytnosći a/abo pśedsudkownosći.
    (4) Zastojnstwo Domowiny staji wujadnańskemu wuběrkoju jadnogo referenta ako sekretara ,
          rownocasnje protokolanta, k dispoziciji.

3. Nadawki
   
(1) Wujadnański wuběrk změrujo konfliktne pady w zmysle wustawkow Domowiny, art. 13, kótarež
          wustawki Domowiny a program Domowiny pótrjefje. Wujadnański wuběrk pśedpołožyjo
          głownej zgromaźinje resp. zwězkowemu pśedsedaŕstwoju naraźenje za wujadnanje konflikta.


4. Zapódaśe pšosby a jeje wobźěłanje
   
(1)Wujadnański wuběrk statkujo pó dojźenju pisneje pšosby. Pšosba musy pśedmjat zwady
          konkretnje pomjeniś a wobtwarźiś. Pšosbu stajecemu a pśeśiwnikoju dajo se mjazypowěsć wó
         dojźenju pšosby w pśiměrjonem casu, nejpózdźej za 2 tyźenja.
         W tom casu ma pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka dobyś zwólniwego cłonka wujadnańskego
         wuběrka, kenž wjeźo z wobyma partajoma wujadnańske rozgrono do wótwórjenja
         wujadnańskego póstupowanja. Z tym póbitujo wujadnański wuběrk wujadnanje konfkikta bźez  
        póstupowanja. Wobej boka matej pšawo, toś to rozgrono wótpokazaś.
 (2)  Pótrjefijo-lic zwada rozsudy głowneje zgromaźiny abo Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny,
        ma se pšosba w běgu slědujucych 4 tyźenjow wujadnańskemu wuběrkoju zapódaś. Pó dojźenju
        pšosby rozsuźijo wujadnański wuběrk w běgu 6 tyźenjow wó wašni jeje wobźěłanja.
(3)   We wobzamknjenju wó wobźěnju pšosby musy se termin za wustne jadnanje póstajiś. Toś ten  
        musy se wobźělonym (stajarjoju pšosby a pśeśiwnikoju) na jadnanju bźez komuźenja, najpózdźej
       2 tyźenja do termina wustnego jadnanja, pósrědniś.
       Wustne jadnanje musy se nejpózdźej 6 tyźenjow pó wobzamknjenju wó wobźěłanju pšosby
       pśewjasć.
(4)  Naraźenju směju se až do rozsuźenja wujadnańskego wuběrka slědk śěgnuś.
(5)  Wopokazujo-lic se pšosba k wótwórjenju wujadnańskego póstupowanja ako njewopšawnjona, se  
       wóna wótpokažo. Rozsuźenje musy se zapódajucemu z pomjenjenim pśicynow a z pokazku na
       pšawniski srědki w běgu dweju tyźenjowu k wěsći daś.
(6)  Pśeśiwo wótpokazanju naraźenja za wótwórjenje wujadnańskego póstupowanja móžo pšosbu
       stajecy w běgu 6 tyźenjow spśeśiwjenje z pódaśim pśicyny zapódaś a wó wóspjetne wobźěłanje
       pšosyś.

5. Pśedsudkownosć
(1) Cłonk wujadnańskego wuběrka smějo sebje samego ako z pśedsudkom wobłapjonego wuzjawiś
      a swójo sobustatkowanje na jadnanju wótpokazaś.
(2) Wobźělone na jadnanju směju pšosbu pódaś, jadnotliwych cłonkow wujadnańskego wuběrka z
      jadnanja wuzamknuś. Wó njej rozsuźijo wujadnański wuběrk w pótajnem wótgłosowanju.

6. Protokol
(1)Protokol pósejźenjow wuběrka musy wopśimjeś:

     - termin a městno wobradowanja ako teke dnjowny pórěd,
     - mě wjednika,
     - pśibytnosć cłonkow a gósći,
     - pomjenjenje pšosby z mjenim zapódawarja a datumom dojźenja,
     - krotke komentary k wobjadnanym wopśimjeśam a
    -  wopśimjeśe pórucenja na zwězkowe pśedsedaŕstwo.

(2)  Protokol a/abo dalšne pódłožki jadnanjow pśepódaju se pśez pśedsedarja wujadnańskego
       wuběrka k składowanju w zastojnstwje zagronitemu za šćit datow w zastojnstwje. Wóni mógu
       se tśeśim we wopšawnjonem paźe a z dowólnosću wuběrka spśistupniś.

7. Wobźělone na jadnanju
(1) Wobźělone na wustnem jadnanju stej pšosbu stajecy a w pšosbje ewntualnje pomjenjony
      pśeśiwnik. Na pisnu pšosbu jadnogo wót njeju směju se dalšne na jadnanju wobźěliś. Wó tom
      rozsuźijo wujadnański wuběrk. Wujadnański wuběrk smějo pó pótrjebnosći dalšnych do jadnanja
      zapśimjeś, teke na pšosbu wobźělonych bokow.
(2) Su-lic wobźělone na jadnanju gremije abo organy Domowiny, mógu se toś te we wustnem
      jadnanju maksimalnje wót dweju cłonkowu zastupowaś daś.
(3) Wobźělonym smějo w jadnanju jadna wósoba na pomocy byś.  

8. Wobzamknjenja wujadnańskego wuběrka
(1) Wujadnański wuběrk jo z pśibytnosću wětšyny cłonkow do wobzamknjenjow wopšawnjony.
(2) Rozsudy, to groni naraźenja za wujadnanje konflikta w zmysle artikla 13, wótrězk 3 wustawkow
      Domowiny, twórje se z wětšynu pśibytnych. Wobzamknjo se zjawnje ze zwignjenim ruki, jo-lic
      to wustawki hynac njepóstajaju.
(3) Pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka informěrujo pśedsedarja Domowiny a jadnarja wó
      wobzamknjenju wujadnańskego wuběrka.

9. Wustne jadnanje
(1) Wujadnański wuběrk rozsuźijo wó swójom pórucenju w wujadnańskim jadnanju na zakłaźe
      wustnego wobradowanja. Jano w dorozměśu pšosbu stajecego a jogo pśeśiwnika smějo se bźez
      njeju (bźez wustnego jadnanja) naraźenje za wurownanje konflikta twóriś.
(2) Pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka póstajijo městno a cas wustnego wobradowanja.
(3) Pisne pśepšosenje na jadnanju wobźělonym musy wopśimjeś:
      - městno a cas wobradowanja,
     - mjenja cłonkow wujadnańskego wuběrka,
    - mjenja dalšnych wósobow, kenž se pó § 1 (1) pśepšose,
    - wujadnański pórěd a
    - pówucenje wó pšawje, směś wěstych cłonkow wujadnańskego wuběrka wótpokazaś.
(4) Pšosbu stajecy a pśeśiwnik smějotej se we wopšawnjonem paźe daś zastupowaś. Wuměnjenje
      za zastupowanje jo pisna połnomóc.
(5) Pśedsedaŕka/pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka nawjedujo wustne wobradowanje a dowólijo
      powědaś.
(6) Njewobźělijo-lic se jaden wót wobźělonych razka na drugem wustnem wobradowanju, směju se
      toś te w jogo njepśibytnosći pśewjasć.
(7) Wobradowanja wujadnańskego wuběrka njejsu zjawne. Wó winowatosći mjelcanja se pśibytne
      protokolariski pówuce.
(8) Elektroniske nagrawanje jo jano za protokolěrowanje z techniku wót wuběrka skazaneje
      dowólone.
      Nagrawanja se pó wobkšuśenju protokola a wótběgu casa spśeśiwjenja znice.
(9) Wustne wobradowanje zakóńcyjo se ze stojnišćom wobźělonych. W kóńcnem wózjawjenju smějo
      se pšosba precizěrowaś. Slědne słowo ma pśeśiwnik pšosbu stajecego.
(10) Naraźenje za wurownanje konflikta se wót wujadnańskego wuběrka w pótajmnem
        wobradowanju direktnje pó zakóńcenju wustnych wobradowanjow twóri.
(11) Naraźenje za wurownanje konflikta jo na pšosbu wězane. Wóno smějo se jano złožowaś na we
        wujadnańskem póstupowanju pśedlažece pódłožki a na wuslědki wustnych wobradowanjow.
(12) Naraźenje za wurownanje konflikta a wobzamknjenje wujadnańskego wuběrka smějotej se, ma-
        lic wujadnański wuběrk dalšnu pótrjebu k jadnanju, na pśiduce pósejźenje pśestarcyś, jo-lic se to
        z pšosbu a jeje wopśimjeśu znjaso.
(13) Naraźenje za wurownanje se direktnje pó wobzamknjenju w pósejźenju pšosbu stajecemu a
        pśeíwnikoju z wustnym wobtwarźenim wózjawijo. Wobzamknjenje a wobtwarźenje matej w
        běgu 14 dnjow pisnje pśedlažaś a se wót pśedsedarja a dalšneju cłonkowu wujadnańskego
        wuběrka, kenž stej se na jadnanju wobźěliłej, pódpisaś. Rozsud se z wobtwarźenim, tak malsnje
        ako móžno, wobźělonym pósćelo.     
10. Nachylne naraźenje za wurownanje konflikta
(1) Wujadnański wuběrk smějo, jo-lic nastupnosć chwata, nachylne naraźenje za wurownanje
      konflikta we wěcy a bźez pórědnego jadnanja twóriś.
(2) Nachylne naraźenje za wurownanje konflikta musy se w běgu 6 tyźenjow w pórědnem jadnanju
      wobkšuśiś, howac buźo njepłaśiwe.

11. Pšawniske srědki
(1) Spśeśiwjenje pśeśiwo naraźenjoju za wurownanje konflikta wujadnańskego wuběrka musy se w
      běgu 4 tyźenjow pó wózjawjenju rozsuda pisnje zapódaś.
(2) Za spśeśiwjeńske jadnanje płaśe pšawidła wujadnańskego wuběrka.


12. Nowe wobjadnanje wótzamknjonego jadnanja
(1) Wujadnański  wuběrk móžo wótzamknjone jadnanje na pšosbu doněntajšnych wobźělonych
      znowa wótwóriś, jo-lic se fakty pśepołože, kótarež njejsu za cas wobzamknjenja znate byli.
(2) Jadnanja, kenž su se bźez wobzamknjenja pśez slědkwześe pšosby zakóńcyli, njamógu se znowa
      wótwóriś.

13. Kosty
(1) Wujadnański wuběrk se wót wobźělonych (pšosbu stajecego a pśeśiwnika) narownanje kostow
      njepomina.
(2) Wobźělonym se nastate kosty pśez wujadnański wuběrk njezarownaju.
(3) Wudawki pótrjefjecy (jězdne kosty, pósejźeńske pjejeze) su cłonki wujadnańskego wuběrka
      cłonkam zwězkowego pśedsedaŕstwa rowne.
(4) Materielne a financne srědki za statkowanje wujadnańskego wuběrka muse se pśez zastojnstwo
      garantěrowaś.
(5) Městno zejźenjow wujadnańskego wuběrka jo Serbski dom w Budyšynje. Wuwześa su móžne.

14. Kóńcne póstajenja
(1) Pó pótrjebje jo změna toś tych wustawkow pśez wujadnański wuběrk kuždy cas móžna. Wó
      płaśiwosći toś tych změnow rozsuźijo zwězkowe pśedsedaŕstwo abo głowna zgromaźina     
      Domowiny.
(2) Jadnotliwemu cłonkoju wujadnańskego wuběrka pśewóstajone pódłožki su wobsejźeństwo
      Domowiny. Z nimi musy se dowěrliwje wobchadaś. Pśi zakóńcenju jogo sobuźěła muse se toś te
      pódłožki slědk daś. Ze swójskimi zapiskami dej se źiwajucy na šćit datow wobchadaś.
(3) Pśedlažecy wujadnański pórěd dostanjo dnja 12.04.2014 płaśiwosć.

 

[1] Muskeca forma měni wuraznje stawnje teke žeńskecu.