Wujadnański pórěd Domowiny

 

(Wustawki wujadnańskego wuběrka)

wobzamknjony dnja 12.04.2014

§ 1

Powšykne

1. Zakład za źěło wujadnańskego wuběrka su wustawki a program Domowiny. Jogo źěło měri se na doźaržanje a skšuśenje nutśikoorganizaciskich demokratiskich zasadow jadnanja a na zachowanje pšawa jadnotliwego cłonka.

2. Wujadnański wuběrk statkujo, aby zwady se wujadnali. Wujadnańske jadnanje se jano pó zapódaśu pšosby wjeźo.

3. Wujadnański wuběrk jo w swójich rozsudach njewótwisny. Cłonki[1] wujadnańskego wuběrka wugbaju swóju źěłabnosć njepartajiski pó nejlěpšem wěźenju a wědobnju. Wobźělone pśi jadnanju maju winowatosć, pśi wujasnjenju nastupnosći sobustatkowaś.

4. Bźez pśigłosowanja a dojadnanja wujadnańskego wuběrka njesmějo se wó nastupnosćach wuběrka w zjawnosći rozpšawjaś.

5. Wujadnańske jadnanje ma zasadnje prioritu pśed dowołanim rědowych sudnistwow. Zranjenje jadnańskich póstajenjow pó toś tom wujadnańskem pórěźe móžo se jano pótom pśed rědowymi sudnistwami pśednjasć, gdyž su se z tym elementarne pšawnostatne principije zranili a se rozsud na zranjenje toś tych principijow złožujo.

§2

Wutwórjenje wujadnańskegowuběrka

1. Wujadnański wuběrk se wót głowneje wólbneje zgromaźiny Domowiny wótpowědnje wustawkam Domowiny art. 13 wuzwólijo. Pśistajone Domowiny ako teke cłonki zwězkowego pśedsedarstwa abo drugich organow Domowiny njesměju byś cłonk w wujadnańskem wuběrku.

2. Cłonki wujadnańskego wuběrka wuzwóliju ze swójich rědow pśedsedarja a zastupnego pśedsedarja.

3. Zastupny pśedsedaŕ zastupujo pśedsedarja w paźe njepśibytnosći a/abo pśedsudkownosći.

4. Zastojnstwo Domowiny stajijo wujadnańskemu wuběrkoju jadnogo referenta ako sekretara, rownocasnje protokolanta, k dispoziciji.

§ 3

Nadawki

1. Wujadnański wuběrk wujadnajo konfliktne pady w zmysle wustawkow Domowiny, artikl 13, kótarež wustawki Domowiny a program Domowiny nastupaju. Wujadnański wuběrk pśedpołožyjo głownej zgromaźinje resp. zwězkowemu pśedsedarstwu naraźenje za změrowanje konflikta.

§ 4

Zapódaśe pšosby a jeje wobźěłanje

1. Wujadnański wuběrk statkujo pó dochaźe pisneje pšosby. Pšosba ma nastupnosć zwady konkretnje pómjenowaś a wobtwarźiś. Pšosbustajarjeju a pśeśiwnikoju pódajo se mjazypowěsć wó dochaźe pšosby w pśiměrjonem casu, nejpózdźej pak 2 tyźenja pó dochaźe.
W toś tom casu ma pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka zwólniwego cłonka wujadnańskego wuběrka namakaś, kenž wjeźo z wobyma partajoma wujadnańske rozgrono, nježli až se wujadnańske jadnanje zachopijo. Z tym pórucyjo wujadnański wuběrk wujadnanje konflikta mimo jadnanja. Wobej boka matej pšawo, toś to rozgrono wótpokazaś.

2. Nastupa-li zwada rozsudy głowneje zgromaźiny abo Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny, ma se pšosba w běgu pśiducych 4 tyźenjow wujadnańskemu wuběrkoju zapódaś. Pó dochaźe pšosby rozsuźijo wujadnański wuběrk w běgu 6 tyźenjow wó wašni jeje wobźěłanja.

3. We wobzamknjenju wó wobźěłanju pšosby ma se termin za wustne jadnanje póstajiś. Toś ten ma se wobźělonym (pšosbustajarjeju a pśeśiwnikoju) na jadnanju bźez skomuźenja, nejpózdźej 2 tyźenja do termina wustnego jadnanja, pósrědkowaś.
Wustne jadnanje ma se nanejpózdźej 6 tyźenjow pó wobzamknjenju wó wobźěłanju pšosby pśewjasć.

4. Naraźenja směju se až do rozsuda wujadnańskego wuběrka slědk śěgnuś.

5. Wopokažo-li se pšosba wó zachopjenju wujadnańskego jadnanja ako njewopšawnjona, se wóna wótpokažo. Rozsud ma se zapódarjeju z pómjenjenim pśicyny a z pokazkom na pšawniske srědki w běgu dwěju tyźenjowu pó wobzamknjenju pósrědkowaś.

6. Pśeśiwo wótpokazanjeju naraźenja na zachopjenje wujadnańskego jadnanja móžo pšosbustajaŕ w běgu 6 tyźenjow napśeśiwjenje z pódaśom pśicyny zapódaś a wó wóspjetne wobźěłanje pšosyś.

§ 5

Pśedsuskownosć

1. Cłonk wujadnańskego wuběrka smějo sebje samego ako pśedsudkownego wózjawiś a swójo sobustatkowanje na jadnanju wótpokazaś.

2. Wobźělone na jadnanju směju pšosbu zapódaś, jadnotliwych cłonkow wujadnańskego wuběrka z jadnanja wuzamknuś. Wó pšosbach rozsuźijo wujadnański wuběrk w pótajmnem wótgłosowanju.

§ 6

Protokol

1. Protokol pósejźenjow wuběrka wopśimjejo:

· termin a městnosć wobradowanja a dnjowny pórěd,

· mě wjednika,

· pśibytnosć cłonkow a gósći,

· pómjenjenje pšosby z mjenim zapódarja a datumom dochada,

· krotke komentary k wobjadnanym wopśimjeśam a

· wopśimjeśe dopórucenja na zwězkowe pśedsedarstwo.

2. Protokol a/abo dalšne pódłožki jadnanjow pśepódaju se pśez pśedsedarjeju wujadnańskego wuběrka k składowanju w Domowinskem zastojnstwje na zagronitego za datowy šćit w zastojnstwje. Wóni maju se tśeśim jano we wopšawnjonem paźe a z dowolnosću wuběrka spśistupniś.

§ 7

Wobźělone pśi jadnanju

1. Wobźělone na wustnem jadnanju su pšosbustajaŕ a w pšosbje ewtl. pómjenowany pśeśiwnik. Na pisnu pšosbu jadnogo z njeju směju se dalšne pśi jadnanju wobźěliś. Wó tom rozsuźijo wujadnański wuběrk. Wujadnański wuběrk smějo pó pótrjebje dalšnych do jadnanja zapśěgnuś, teke na pšosbu wobźělonych partajow.

2. Su-li wobźělone na jadnanju gremije abo organy Domowiny, mógu se we wustnem jadnanju maksimalnje wót dwěju cłonkowu zastupowaś daś.

3. Wobźělonym smějo w jadnanju jadna wósoba na pomocy byś.

§ 8

Wobzamknjenja wujadnańskegowuběrka

1. Wujadnański wuběrk jo z pśibytnosću wětšyny cłonkow zamóžny za wobzamknjenja.

2. Rozsudy, to groni naraźenja za změrowanje konflikta w zmysle artikla 13, wótrězk 3 wustawkow Domowiny, twórje se z wětšynu pśibytnych. Wobzamknjo se zjawnje ze zwignjenim ruki, dalokož to wustawki hynac njepóstajiju.

3. Pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka informěrujo pśedsedarja Domowiny a jadnarja wó wobzamknjenju wujadnańskego wuběrka.

§ 9

Wustne jadnanje

1. Wujadnański wuběrk rozsuźijo wó swójom doporucenju we wujadnańskem jadnanju na zakłaźe wustnego wobradowanja. Jano pśi wobjadnosći pšosbustajarja a jogo pśeśiwnika smějo se mimo njeju (bźeze wustnego jadnanja) naraźenje za změrowanje konflikta twóriś.

2. Pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka póstajijo městno a cas wustnego wobradowanja.

3. Pisne pśepšosenje wobźělonym na jadnanju ma wopśimjeś:

  • městno a cas wobradowanja,
  • mjenja cłonkow wujadnańskego wuběrka,
  • mjenja dalšnych wósobow, kótarež se pó § 7 (1) wót cogo pśepsosyju,
  • wujadnański pórěd a
  • pówucenje wó pšawje, wěstych cłonkow wujadnańskego wuběrka
    wótpokazaś směś.

4. Pšosbustajaŕ a pśeśiwnik smějotej se we wopšawnjonem paźe zastupowaś daś. Wuměnjenje za zastupowanje jo pisna połnomóc.

5. Pśedsedaŕ/pśedsedarka wujadnańskego wuběrka nawjedujo wustne wobradowanje a pśiźělijo pšawo powědanja.

6. Njewobźělijo-li se jaden z wobźělonych daniž na drugem wustnem woradowanju, smějo se wóne wobradowanje w jogo njepśibytnosći pśewjasć.

7. Wobradowanja wujadnańskego wuběrka su njezjawne. Wó winowatosći mjelcanja se pśibytne protokolariski powucyju.

8. Elektroniske nagrawanje jo jano za protokolěrowanje z wót wuběrka skazaneju techniku dowolone. Wó takem nagrawanju se na jadnanju wobźělone informěruju. Wužywanje dalšnych techniskich rědow njejo dowolone.
Nagrawanja se znicyju pó wobzamknjenju protokola a wótběžanju doby rozestajenja.

9. Wustne wobradowanje zakóńcyjo se ze stojnišćom wobźělonych. W dokóńcnem wózjawjenju smějo se pšosba precizěrowaś. Slědne słowo ma pśeśiwnik pšosbustajarja.

10. Naraźenje za změrowanje konflikta se wót wujadnańskego wuběrka w pótajmnem wobradowanju njepósrědnje pó zakóńcenju wustnych wobradowanjow stwórijo.

11. Naraźenje za změrowanje konflikta jo na pšosbu wězane. Wóno smějo se jano na w wujadnańskem jadnanju pśedlažece pódłožki a na wuslědki wustnych wobradowanjow zepěraś.

12. Naraźenje za změrowanje konflikta a wobzamknjenje wujadnańskego jadnanja smějotej se, ma-li wujadnański wuběrk dalšnu pótrjebu k jadnanju, na pśichodne pósejźenje pśestarcyś, dalokož se to pó wopśimjeśu z pšosbu znjaso.

13. Naraźenje za změrowanje konflikta se njepósrědnje pó wobzamknjenju w pósejźenju pšosbustajarjeju a pśeśiwnikoju z wustnym wobtwarźenim wózjawijo. Wobzamknjenje a wobtwarźenje matej w běgu 14 dnjow pisnje pśedlažaś a se wót pśedsedarja a dalšneju cłonkowu wujadnańskego wuběrka, kótarejž stej se na jadnanju wobźěliłej, pódpisaś. Rozsud se z wobtwarźim, dalokož móžno, wobźělonym pśipósćelo.

14.

§ 10

Wóchylne naraźenje za změrowanje konflikta

1. Wujadnański wuběrk smějo, jolic nastupnosć chwata, wóchylne naraźenje za změrowanje konflikta we wěcy a mimo pórědnego jadnanja twóriś.

2. Wóchylne naraźenje za změrowanje konflikta ma se w běgu 6 tyźenjow w pórědnem jadnanju wobkšuśiś, howac płaśiwosć naraźenja spadnjo.§ 11

Pšawniske srědki

1. Pśeśiwjenje pśeśiwo naraźenjeju za změrowanje konflikta wujadnańskego wuběrka musy w běgu 4 tyźenjow pó wózjawjenju rozsuda pisnje pśedlažaś.

2. Za pśeśiwjeńske jadnanje płaśe pšawidła wujadnańskego pórěda.

§ 12

Nowe wobjadnanje wótzamknjonego jadnanja

1. Wujadnański wuběrk móžo wótzamknjone jadnanje na pšosbu doněntejšnych wobźělonych wótnowotki zachopiś, jolic až se fakty pśedpołožyju, kótarež njejsu za cas wobzamknjenja znate byli.

2. Jadnanja, kótarež su se bźez wobzamknjenja, ale pśez wótstupjenje wót pšosby zakóńcyli, njamógu se wótnowotki zachopiś.

§ 13

Kosty

1. Wujadnański wuběrk se wót wobźělonych (pšosbustajarja a pśeśiwnika) narownanje kostow njepomina.

2. Wobźělonym njezarownaju se nastate kosty pśez wujadnański wuběrk.

3. Což wudawki nastupajo (jězbne kosty, pósejźenske pjenjeze) su cłonki wujadnańskego wuběrka cłonkam zwězkowego pśedsedarstwa rownostajone.

4. Materielne a financne srědki za statkowanje wujadnańskego wuběrka maju se pśez Domowinske zastojnstwo zarucyś.

5. Městnosć zmakanjow wujadnańskego wuběrka jo Serbski dom w Budyšynje. Wuwześa su móžne.

§ 14

Dokóńcne póstajenja

1. Pó pótrjebje jo změna toś tych wustawkow pśez wujadnański wuběrk kuždy cas móžna. Wó płaśiwosći toś tych změnow rozsuźijo zwězkowe pśedsedarstwo abo głowna zgromaźina Domowiny.

2. Jadnotliwemu cłonkoju wujadnańskego wuběrka pśewóstajone pódłožki su wobsejźenstwo Domowiny. Z nimi ma se dowěrliwje wobchadaś. Pśi zakóńcenju jogo sobuźěła maju se toś te pódłožki slědk daś. Ze swójskimi zapiskami ma se datowy šćit wobglědowaś.

3. Pśedlažecy wujadnański pórěd nabydnjo dnja 12.04.2014 swóju płaśiwosć.

Wujadnański pórěd wobzamknjo se na pósejźenju zwězkowego pśedsedarstwa dnja 12.04.2014 w Budyšynje a nabydnjo z tym swóju płaśiwosć.


[1] Muskeca forma měni wuraznje pśecej teke žeńskecu.