Głowna zgromaźina

Z wustawkow Domowiny:

Art. 7
Głowna zgromaźina Domowiny

(1) Nejžwušy organ Domowiny jo głowna zgromaźina, kótaraž se kužde druge lěto schadujo. Zwězkowe pśedsedarstwo zwoła głownu zgromaźinu nanejmjenjej 3 mjasece do togo a naraźijo dnjowny pórěd.

(2) Delegaty głowneje zgromaźiny su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa a dalšne cłonki cłonkojskich towaristwow. Kluc delegatow póstajijo zwězkowe pśedsedarstwo. Pisne pśepšosenja głowneje zgromaźiny z nachylnym dnjownym pórědom rozdźěluju se delegatam nanejmjenjej tśi tyźenje do togo.

...

(5) Głowna zgromaźina srjejź wólbneje doby ma nadawk dwójolětnu źěłabnosć bilancěrowaś a źěłowe směrnice za pśiducej dwě lěśe konkretizěrowaś.
Wósebnje ma wóna:

 • pśiwześ a wobzamknuś rozpšawu zwězkowego pśedsedarstwa wó statkowanju Domowiny za pólěbšenje połoženja serbskego luda a zwopšawdnjenju nadawkow dźěłowych směrnicow,
 • pśiwześ a wobzamknuś dwójolětnu financnu rozpšawu,
 • pśiwześ rozpšawu rewizijnego wuběrka,
 • pśiwześ rozpšawu wujadnańskego wuběrka,
 • diskutěrowaś a rozsuźiś zasadne strategiske pšašanja narodnego źěła,
 • wobzamnkuś wuzwólowański pórěd, kótaryž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamnkuś pórěd za pósćenje cesnego cłonkojstwa, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamnkuś pśinoskowy pórěd, kenž njejo wobstatk toś tych wustawkow,
 • wobzamknuś program Domowiny,
 • wobzamknuś změny wustawkow,
 • wobzamknuś źěłowe směrnicy za dobu až do pśiduceje głowneje zgromaźiny,
 • pśiwześ dokóńcnje towaristwa do Domowiny.

(6) Kužde stwórte lěto jo głowna zgromaźina rownocasnje wólbna zgromaźina. Wóna ma ku głownej zgromaźinje slědujuce pśidatne nadawki:

 • wulichowaś doněntejšne zwězkowe pśedsedarstwo,
 • wuzwóliś pśedsedarja a zastupneju pśedsedarjowu Domowiny, pśi tom ma se na to źiwaś, až stej Dolna a Górna Łužyca zastupjonej,
 • wuzwóliś dalšnych cłonkow zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny,
 • wuzwóliś rewizijny wuběrk,
 • wuzwóliś wujadnański wuběrk.

...