Głowna zgromaźina

Z wustawkow Domowiny:

Art. 7 Głowna zgromaźina Domowiny

 (1)   Nejžwušy organ Domowiny jo głowna zgromaźina, kótaraž se kužde druge lěto schadujo. Zwězkowe pśedsedarstwo zwoła głownu zgromaźinu nanejmjenjej 3 mjasece do togo a naraźijo dnjowny pórěd.
(2)   Delegaty głowneje zgromaźiny su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa a dalšne cłonki  cłonkojskich towaristwow. Kluc delegatow póstajijo zwězkowe pśedsedarstwo. Pisne pśepšosenja głowneje zgromaźiny z nachylnym dnjownym pórědom rozdźěluju se pśez cłonkojske towaristwa delegatam nanejmjenjej tśi tyźenje do togo.
(3)   Cłonki Serbskeju radowu pśi krajnyma sejmoma Bramborskeje a Sakskeje ako teke serbske cłonki rady Załožby za serbski lud maju pšawo, se z póraźujucym głosom na głownej zgromaźinje wobźěliś.

(4)   Głowna zgromaźina srjejź wólbneje doby ma nadawk dwójolětnu źěłabnosć bilancěrowaś a źěłowe směrnice za pśiducej dwě lěśe konkretizěrowaś. Wósebnje ma wóna:       

-pśiwześ a schwaliś rozpšawu zwězkowego pśedsedarstwa wó statkowanju             Domowiny a wó połoženju serbskego luda,       
- pśiwześ a schwaliś dwójolětnu financnu rozpšawu,       
-pśiwześ rozpšawu rewizijnego wuběrka,       
-pśiwześ rozpšawu wujadnańskego wuběrka,       
-diskutěrowaś a rozsuźiś zasadne strategiske pšašanja narodnego źěła,       
-schwaliś wuzwólowański pórěd,       
-wobzamknuś program Domowiny,       
-wobzamknuś změny wustawkow,       
-pśiwześ dokóńcnje towaristwa do Domowiny.

(5)   Kužde stwórte lěto jo głowna zgromaźina rownocasnje wólbna zgromaźina. Wóna ma ku głownej zgromaźinje slědujuce pśidatne nadawki:      
-wulichowaś doněntajšne zwězkowe pśedsedarstwo,       
-wuzwóliś pśedsedarja a zastupneju pśedsedarjowu Domowiny, pśi tom ma se na to źiwaś, až stej Dolna a Górna Łužyca zastupjonej,      
-wuzwóliś dalšnych cłonkow zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny,       
-wobzamknuś źěłowe směrnice za cas mjazy wólbnyma zgromaźinoma,      
-wuzwóliś rewizijny wuběrk,      
-wuzwóliś wujadnański wuběrk.

(6)   Wó wobzamknjenjach głowneje zgromaźiny napórajo se protokol, kótaryž matej        nawjedowaŕ zgromaźiny a protokolant pódpisaś.

(7)   Głowna zgromaźina jo zjawna.

(8)   Wurědnu głownu zgromaźinu zwoła zwězkowe pśedsedarstwo abo pśedsedaŕ na pominanje wót nanejmjenjej jadneje tśeśiny cłonkojskich towaristwow. Wóna ma se w  běgu tśich mjasecow pśewjasć.