Wobzamknjenje 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny nastupajo pawšalne spěchowanje župow a hospodarskeho plana Domowiny

Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny namołwja nowowuzwolenych čłonow rady Załožby za serbski lud, pawšalne spěchowanje župow zaso do hospodarskeho plana Domowiny přiwzać.

Pawšalne spěchowanje župow ma so zaso do hospodarskeho plana Domowiny přiwzać, kaž bě to rjadowane hač do lěta 2012. Župa je zwjazk towarstwow na swojim teritoriju. Wukonja kulturno-politiske dźěło a narodne kubłanje, zesylnja bazu a podpěruje dźěło skupinow a towarstwow w župnym teritoriju. Župy njehodźa so ze zapisanymi towarstwami přirunować a maja wo wjele mjenje swójskich srědkow k přewjedźenju projektow. Přez to smy na župne pawšalne spěchowanje pokazani.

Wopodstatnjenje

Z pawšalnym spěchowanjom župow hodźa so po jednorym puću projekty zwoprawdźić. Zdobom móže so krótkodobnje na potrjeby reagować. Tuchwilne wašnje spěchowanskeho postupowanja žada přidatnu nałožbu wosebje zarjadniskeho dźěła w župje a pola załožby.

Tuchwilu realizuja so župne projekty hłownje čestnohamtsce. Přez wulku nałožbu zarjadniskeho dźěła so čestnohamtske dźěło haći. Tež wobstaranje swójskich srědkow přežada čestnohamtski angažement.

Tute dźěło na dobro kulturneho a narodneho spěchowanja hodźało so rozšěrić, hdy by so župa dale po směrnicach z lěta 2006 spěchowała.

Haslow, dnja 28.03.2015


delegaća 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny