Jednanski porjad Mytowanskeho wuběrka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

§ 1 Nadawk

1) Mytowanski wuběrk rozsudźi wo spožčenju "Myta Domowiny", "Myta Domowiny za dorost" a "Čestneho znamješka Domowiny" a doporuča Zwjazkowemu předsydstwu wuznamjenjenje jednotliwcow z Čestnym čłonom Domowiny.
Čłonojo wuběrka su z mytowanja wuzamknjeni.
2) Přećiwo rozsudam Mytowanskeho wuběrka je prawniski puć wuzamknjeny.
3) Zakład za rozsudy Mytowanskeho wuběrka su Wustawki "Myta Domowiny" a Porjad k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny a pola Čestneho čłonstwa Domowiny wustawki Domowiny.

§ 2 Wutworjenje a zestawa

1) Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuzwoli na dobu mjez wólbnymaj hłownymaj zhromadźiznomaj Domowiny (to rěka na štyri lěta) čłonow Mytowanskeho wuběrka.
2) Mytowanski wuběrk wobsteji z 9 čłonow. Tući sej wuzwola předsydu/ku a městopředsydu/ku.
3) Čłonojo mytowanskeho wuběrka skutkuja čestnohamtsce.
Za skutkowanje čłonow Mytowanskeho wuběrka płaći "Rjadowanje k zarunanju wudawkow z čestnohamtskeho dźěła za Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.“ wotpowědnje.

§ 3 Zwołanje posedźenjow

1) Wuradźowanje k tworjenju rozsudow wo spožčenju "Myta Domowiny", „Myta Domowiny za dorost” a Čestneho znamješka Domowiny" wotměje so najpozdźišo 3 tydźenje do wuznamjenjenskeho zarjadowanja Domowiny.
Posedźenje zwoła so z trěbnymi podłožkami 3 tydźenje do toho wot předsydy/ki Mytowanskeho wuběrka.
2) Referent za kulturu Domowinskeho zarjada wukonja organizatorikske přihoty posedźenjow.


§ 4 Posedźenja

1) Předsyda(ka) wuběrka nawjeduje posedźenja. W padźe njepřitomnosće předsydy/ki wuběrka nawjeduje městopředsydka.
2) Posedźenja Mytowanskeho wuběrka njejsu zjawne.
3) Referent za kulturu Domowinskeho zarjada wobdźěli so z poradźowacym hłosom na posedźenjach a je zamołwity za protokolowanje wotběha a rozsudow. Wón njesmě sobu wothłosować.

§ 5 Wobzamknjenja/wothłosowanja

1) Mytowanski wuběrk je kmany k wobzamknjenju resp. rozsudam, hdyž je wjace hač połojca jeho čłonow přitomna.
2) Pola wobzamknjenjow nimo rozsudow wo spožčenju "Myta Domowiny", „Myta Domowiny za dorost” a "Čestneho znamješka Domowiny" wobzamkuje so z jednorej wjetšinu wotedatych hłosow. Jenajka ličba hłosow płaći w tutych padach jako wotpokazanje namjeta.
3) Do wothłosowanja wo spožčenju "Myta Domowiny", „Myta Domowiny za dorost” a "Čestneho znamješka Domowiny" zestajitej so ze zapodatych namjetow wotpowědnej wothłosowanskej lisćinje.
Kóždy čłon wuběrka smě při wothłosowanju telko mjenow nakřižować, kelkož so po wustawkach/porjada wuznamjenić smědźa.
4) Wothłosowanja wo spožčenju "Myta Domowiny", „Myta Domowiny za dorost” a Čestneho znamješka Domowiny" so tajnje přewjedu.
Namjet k spožčenju wotpowědneho wuznamjenja je schwaleny, hdyž wjace hač połojcu hłosow přitomnych čłonow wuběrka dósta.
Při runosći hłosow dweju namjetow ma so wuše wothłosowanje přewjesć.
Schwaleny je na kóncu tón namjet, kiž docpěje wjetšinu hłosow přitomnych.

§ 6 Wobchad z namjetami a rozsudami

1) Kóždy zapodaty namjet so wot předsydy wuběrka z pomocu referenta za kulturu pruwuje, hač jón Wustawkam "Myta Domowiny" resp. Porjadej k spožčenju „Čestneho znamješka Domowiny“ wotpowěduje.
Wuznamjenjenje z „Mytom Domowiny“, „Myta Domowiny za dorost” a z „Čestnym znamješkom Domowiny“ smě so na wosobu jenož jónu spožčić.
2) Do rozsuda w tajnym wothłosowanju smě so kóždy čłon wuběrka ke kóždemu zapodatemu namjetej wuprajić.
3) Čłonojo mytowanskeho wuběrka su winowaći, zapodate namjety kaž tež rozsudy k spožčenju wuznamjenjenjow dowěrliwje wobjednać.
4) Medije so hakle po tym wo mytowanych informuja, hdyž su lawreaće wosobinsce wo tym zhonili a so zwólniwi wuprajili, myto přiwzać.
5) Zapodaćeljo namjetow, kotrež wuměnjenjam wotpowěduja, ale njejsu dosć hłosow dóstali, so wo tym informuja. Woni so tež informuja, njeje-li namjet wustawkam wotpowědował. Namjety móža so w najwyšim padźe tři króć za sobu zapodać.

§ 7 Zajatosć

1) Hdyž je namjetowany kandidat za wuznamjenjenje přiwuzny prěnjeho stopjenja čłona mytowanskeho wuběrka, potom je wotpowědny čłon wuběrka z jednanjow a wothłosowanja wuzamknjeny.
2) Kóždy čłon mytowanskeho wuběrka je winowaty, njewotwisnje wot swojeho čłonstwa w župje abo towarstwje rozsudźić.

§ 8 Płaćiwosć

Jednanski porjad mytowanskeho wuběrka płaći wot 3. meje 2010. Změny porjada 16.09.2013 w §4(1); §5(4,5,6) a 01.09.2014 w §6(5)

§ 9 Změny

Jednanski porjad móže so z dwěmaj třećinomaj hłosow wuběrnikow změnić.