Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9
Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1) Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

...

Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

a. rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,

b. postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,

c. přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny,

d. postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,

e. rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,

f. přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,

g. wutworić dźěłowe wuběrki,

h. přijimać rozprawy hłowneho jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,

i. postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,

j. přijimować rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,

k. nachwilnje přijimać nowe towarstwa do Domowiny,

l. nachwilnje rozsudźić wo nošerstwach dalšich institucijow abo wotrjadow pod třěchu Domowiny,

m. powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,

n. wobzamknyć dźěłowe porjady Domowinskeho zarjada a Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,

o. powołać a wotwołać nawodow Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,

p. powołać a wotwołać hłowneho jednaćela a jednaćela Domowiny,

q. wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...