Myto Arnošta Muki

Myto Arnošta Muki wupisa so za studentow a studentki resp. za absolwentow a absolwentki w prěnim lěće po zakónčenju studija na polu serbskeje rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskeho kulturnego slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma. 

Wupisanje 2021

Předsydstwo Maćicy Serbskeje wupisa Myto Arnošta Muki na lěto 2021 za wědomostne dźěło na polu rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, stawiznow, kulturneho slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma Serbow. Jako myto wupisa Maćica Serbska 500 eurow za najlěpše zapodate dźěło. Hdyž je tute w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 700 eurow. Na wupisanju wobdźělić móža so studenća a studentki kaž tež absolwenća a absolwentki w prěnim lěće po zakónčenju studija.

Dźěłi dyrbjało měć znajmjeńša 35 stronow wobjima (połdralinkowski tekst w 12 pt. TimesNewRoman). Ilustracije su jako přidawk witane. Zapodać smě so tež hišće njewozjewjene dźěło, kotrež je nastało za akademiske zaměry. Dźěłu ma być připołoženy list, w kotrymž steji mjeno awtora/awtorki, adresa, narodny dźeń, uniwersita, studijny směr, ličba fachowych semestrow resp. lěto wotzamknjenja, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora/awtorki jewić, zo by so hódnoćiło bjeztoho, zo je awtor znaty/awtorka znata.

Dźěło ma so w pisomnej formje hač do 30.11.2021 na sćěhowacu adresu zapodać:

Maćica Serbska
Postplatz 2/Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin

Předsydstwo rozsudźi hač do 31.01.2022 wo spožčenju myta. Přećiwo rozsudej njeje prawniski puć móžny. Zakład za spožčenje myta su wustawki.

Maćične myto Arnošta Muki je spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska.