Myto Arnošta Muki

Myto Arnošta Muki wupisujo se za studenty a studentki resp. za absolwentow a absolwentki w prědnem lěśe po zakóńcenju studija na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje 2023

Pśedsedaŕstwo Maćice Serbskeje wupišo Myto Arnošta Muki na lěto 2023 za wědomnostne źěło na pólu rěcy, literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, stawiznow, kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma Serbow. Mytowe pjenjeze za nejžlěpše źěło wucyniju 500 euro. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyju se na 700 euro. Na wupisanju wobźěliś mógu se studenty a studentki ako teke absolwenty a absolwentki w prědnem lěśe pó zakóńcenju studiuma.

Źěło dejało měś nejmjenjej 35 bokow (połterasmužkowy tekst w 12 pt. TimesNewRoman). Ilustracije su ako pśidank witane. Zapódaś smějo se teke hyšći njewózjawjone źěło, kótarež jo nastało za akademiske zaměry. Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, uniwersita, studijny směr, licba semestrow resp. lěto wótzamknjenja, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało, bźez togo až jo awtor znaty/awtorka znata.

Źěło ma se w pisnej formje abo ako pdf-ka až do 30.11.2023 na slědujucu adresu zapódaś:

Maćica Serbska - Maćične myto 2019
Postplatz 2 / Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
mejlka: macica.serbska@web.de

Pśedsedaŕstwo rozsuźijo až do 31.01.2024 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna. Zakład za pósćenje myta su wustawki.

Wupisanje Myta Arnošta Muki 2023 ako PDF.