Chronika Maćicy Serbskeje

1845

załoženska zhromadźizna Maćicy Serbskeje w přitomnosći H. Zejlerja, J. A. Smolerja, K.A.Kocora a K.A. Mosaka-Kłosopólskeho a druhich

1845

(17. oktobra) prěni serbski spěwanski swjedźeń

1847

dozałoženska zhromadźizna Maćicy Serbskeje; předsyda B. A. Klin

1848

wuńdźe prěnje čisło Časopisa Maćicy Serbskeje

1853

wutworjenje prěnich sekcijow; hač do 1906 započachu dźěłać mjez druhim tute wotrjady: rěčespytny, starožitny, přirodospytny, beletristiski, narodohospodarski, pedagogiski, narodopisny, hudźbny a wuměłski

1873

kupi J. A. Smoler za Maćicu w Budyšinje dom

1880

załoženje delnjoserbskeho wotdźělenja Maśica Serbska w Choćebuzu

1897

połoženje zakładneho kamjenja za Serbski dom

1904

wotewrjenje Serbskeho domu w Budyšinje;
Serbski muzej, přistupny wot 1899, w nowych rumnosćach

1923

413 čłonow w Maćicy Serbskej zapisanych

1929

zahajeny rjad "Wědomostne spisy" Maćicy Serbskeje : čo. 1: J. Páta, Zawod do studija serbskeho pismowstwa; čo. 2 (1933): M. Krječmar, J. Bart-Ćišinski

1930

wšoserbski swjedźeń we Wětošowje na 50. róčnicy załoženja Maśicy Serbskeje

1937

wuńdźe poslednje čisło (90. lětnik) Časopisa Maćicy Serbskeje;
wobsadźenje Serbskeho domu přez nacistiske wyšnosće;
wuzwoli so ewangelski farar Gustaw Mjerwa za předsydu a katolski farar Jan Cyž Hajničanski za městopředsydu;
likwidacija knihownje a archiwa Maćicy Serbskeje

1941

oficialne sćazanje zamóženja Maćicy Serbskeje: Serbski dom do wobsydstwa města Budyšin, muzejowe eksponaty do měšćanskeho muzeja

1945

zničenje Serbskeho domu we wojowanjach wo Budyšin

1945

zeńdźenje někotrych čłonow předsydstwa Maćicy před rozpadankami Serbskeho domu

1946

zarjadnisce zrjadowana wuměna ležownosćow Maćičneho wobsydstwa:
woteda so ležownosć na Lawskich hrjebjach a na Hošic hasy -
přewza so ležownosć na Póstowym naměsće
prěnja powójnska zhromadźizna; za předsydu so wuzwoli J. Wjacsławk

1948

190 sobustawow w Maćicy Serbskej zapisanych

1949

po postajenju ministerstwa Sakskeje mějachu so ludowokubłanske towarstwa zarjadować do masowych organizacijow. Maćica Serbska přistupi Domowinje, hdźež prěnje lěto eksistowaše "Wědomostny wotrjad (Maćica Serbska)";
dyrbješe woetedać wšo swoje wobsydstwo.

1951

załoženje Instituta za serbski ludospyt; namakane zbytki Maćičneho archiwa a Maćičneje biblioteki přešli do Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki;
zbytki galerije a muzeja zarjadowane do Serbskeho muzeja

1956

podpisaštaj předsyda a sekretar Domowiny přepodaće ležownosće a twarjenja Serbskeho domu do ludoweho swójstwa/stata.

1990

prěnje wuradźowanje wo wožiwjenju Maćicy Serbskeje a zjawna rozmołwa we "Wjelbiku" wo wožiwjenju Maćicy Serbskeje;
za nachwilneho předsydu superintendent n. w. G. Wirth wuzwoleny
Maćica Serbska sej žada wot stata wróćenje swojeho wobsydstwa - Serbskeho domu.

1991

hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyšinje z wuzwolenjom předsydstwa (předsyda M. Völkel) a přizwaćom wustawkow
Maćica Serbska wuda informacisku brošurku: "Die Sorben in Deutschland".

1992

sekcija stawizny wuhotowa Maćične schadźowanje na temu "Serbja pod stalinistiskim socializmom 1945 - 1960".
Maćica přistupi Domowinje jako třěšnemu zwjazkej serbskich towarstwow.
Maćica nakupi wot rukowaćelstwa z třomi dalšimi towarstwami Ludowe nakładnistwo Domowina.

1993

sekcija stawizny wuhotowa Maćične schadźowanje na temu "Serbske šulstwo mjez socialistiskej ideologiju a narodnej zamołwitosću (1945 - 1970)"
wutworjenje delnjoserbskeho wotdźěla Maćicy; předsyda Měto Pernak
wuńdźechu z podpěru Maćicy Serbskeje Kosykowe rukopisy I (R. Marti/P. Janaš) a "Perspektiven der sorbischen Literatur" we wudawaćelstwje W. Koschmala
mjezynarodny sympozij Serbskeho muzeja a Maćicy Serbskeje wo čěskim molerju a ludowědniku L.Kubje

1994

Maćične schadźowanje na temu "Serbska Dolna Łužyca - problemy a perspektiwy" w Choćebuzu
Hórnikowe swjatočnosće, zarjadowane wot Hórnikoweho wuběrka při Maćicy Serbskej, z mjezynarodnym sympozijom, z literarno-hudźbnym programom a kemšemi; we Worklecach wotewrjenje muzeja a pomjenowanje šule po M.Hórniku
hłowna zhromadźizna wujedna, zo ma předsydstwo wutworić Dolnoserbsku rěcnu komisiju při Maśicy Serbskej a Hornjoserbsku rěčnu komisiju při Maćicy Serbskej

1995

we Waršawje buštej předstajenej nowej serbsko-pólskej wudaći:
"Łužyczanie. Słowiański naród w Niemczech" we wudawaćelstwje Maćicy Serbskeje a zběrnik nastawkow njeboh Maćicarja F. Michałka k serbskej rěči jako zhromadna publikacija Pólskeje akademije wědomosćow a serbskeho wědomostneho towarstwa

1996

zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamkny, zo ma so Domowina stać samalutka wobsydnica Serbskeho domu.