Dolnoserbska rěcna komisija

Dolnoserbska rěcna komisija (DSRK) jo wót Maśice Serbskeje powołany a awtorizěrowany gremium za kodificěrowanje pisneje dolnoserbšćiny. Wóna zaběra se ze wšymi zjawami pisneje rěcy, źož wobstoj notnosć regulěrowanja a norměrowanja. Wuchadajucy z wuslědkow rěcywědnych slěźenjow a glědajucy na rěcnu praksu wuźěła wóna pšawidła a dopórucenja za praktiske wužywanje pisneje dolnoserbšćiny. Rownocasnje dej se glědajucy na změny w rěcnej praksy na to źiwaś, až se něgajšne póstajenja pśekontrolěruju a jolic jo notne nowym wobstojnosćam pśiměrjuju. Z tym co DSRK pśinosowaś k skšuśenju a wuwijanju pisnorěcnego standarda.
Jeje nadawki wopśimuju rozwězanje ortoepiskich, pšawopisnych, interpunkciskich, morfologiskich, leksikaliskich a syntaktiskich pšašanjow.
Źěłabnosć DSRK jo wusměrjona na praktiske nałožowanje pisneje rěcy. Toś słušaju do njeje mimo fachnikow na pólu serbskeje rěcywědy (wědomnostniki Serbskego instituta a Instituta za sorabistiku w Lipsku) teke sobuźěłaśerje takich serbskich institucijow, w kótarychž grajo nałožowanje a rozšyrjenje dolnoserbskeje pisneje rěcy wjeliku rolu: serbskich kubłańskich institucijow (šule, Rěcny centrum WITAJ, ABC) a serbskich medijow (knigłowy wobłuk LND, casniki a casopise, rozgłos).

Informacije wó dolnoserbskem pšawopisu namakajaśo how

Źěłabnosć Dolnoserbskeje rěcneje komisije spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborska a Sakskego krajnego sejma.