Rozprawa dźěławosće Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2009/2010

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2009 pjeć króć k wuradźowanjam zešła: 30. januara, 3. apryla, 24. apryla, 9. oktobra a 27. nowembra.
HRK je w tutym lěće jednoho ze swojich  čłonow zhubiła – 14. nowembra je zemrěł jeje dołholětny čłon Horst Petrik. Tuž wobsteji komisija nětko z 18 čłonow.
Na prěnim posedźenju je HRK wuradźowała wo stejišću k wotchilenjam  noweho wosadnika (wudateho 2008) wot płaćiweho hornjoserbskeho prawopisa. Stejišćo wotpósła so na wudawaćela (Towarstwo swj. Cyrila a Metoda) kaž tež biskopa. Wotpowědne wozjewjenje jako wotewrjeny list sta so 12. 2. 2009 w Serbskich Nowinach. W sćěhowacym posedźenju diskutowachmy wo prawopisnych prašenjach w zwisku z přiručku nabožneje terminologije, kotraž přihotuje so tuchwilu w RCW. Předmjet dalšich třoch posedźenjow pak běchu dźěle wot dr. Tima Meškanka předźěłaneje wersije prawidłow hornjoserbskeje ortografije a interpunkcije. Na tutej předłoze je w nadawku HRK sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. nabil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, kotraž je so w lěće 2009 trójce zešła (4. měrca, 13. meje a 11. awgusta). Wuslědki posedźenjow pjećwosoboweje skupiny poradźowarjow su so nadrobnje protokolowali a zadźěłaja so do naćiska cyłkownych prawidłow, kotrež so po předźěłanju jednotliwych prašenjowych kompleksow cyłej HRK k diskusiji předpołožichu resp. předpołoža.
Posedźenja HRK kaž tež mjeńšeje skupiny su so kaž předwidźane přewjedli, na nich wobdźěli so mjez 16 a 10 čłonow, resp. na posedźenju ekspertoweje skupiny pjećo resp. štyrjo (ze strowotnych přičin). Na wšěch posedźenjach bě z tym wotpowědnje wustawkam kmanosć k wobzamknjenjam data.

dr. habil. Sonja Wölkowa
předsydka HRK