2019/2020

Rozpšawa DSRK za lěto 2019

Dolnoserbska rěcna komisija jo se 2019 zmakała dwójce: 15.5. a 17.12.. Zrědowało jo se a) wjelike a małe pisanje wěcejźělnych mjenjow wobydlenišćow, b) wjelike a małe pisanje amtskich pśidankow k mjenjam wobydlenišćow (typ: Uniwersitne město, Rybakaŕske a twardnicowe město) a juristiskich statusow (typ: wjelike wokrejsne město).

Diskutěrowali su se dalšne póstajenja glědajucy na wjelike a małe pisanje w konteksće mjenjow.

Kombinacija grafemowu ‹ch› njama wěcej status pismika a njejo wěcej źěł dolnoserbskego alfabeta. Z tym rozsuźenim jo se rozwězał dłujkolětny problem, až ‹ch› jo w Starostowem słowniku (1999) zarědowane pód ‹c›, weto jo se prězy w słowniku pódał alfabet z ‹ch›. To jo wjadło k njewěstosćam a wšakim wariantam nałožowanja w praksy.

Fabian Kaulfürst, powědaŕ