Rozpšawa źěławosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2009/2010

Nowa Dolnoserbska rěcna komisija jo chopiła źěłaś w lěśe 2009. Ako cłonki su pówołane głownje zastupjarje tych institucijow, kenž nałožuju wšednje pisnu dolnoserbšćinu. Jo było wědobne rozsuźenje, až njejo se wuzwólił(a) nowy pśedsedaŕ / nowa pśedsedarka, ale jano powědaŕ komisije z nadawkom, wobzamknjenja komisije w zjawnosći zastupowaś. Koordinaciju źěłabnosći jo pśewzeła Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta.
2010 jo se komisija tśi raze zmakała. Wobradowało jo se głownje wó (ortografiskej) adapciji cuzych słow do dolnoserbšćiny a wó wjelikem resp. małem pisanju. Pśi tom jo se glědało na to, aby se wobzamknjenja – źož jo było móžno – makali z wótpowědujucymi póstajenjami górnoserbskeje komisije. Na wósebnosći dolnoserbšćiny w tom konteksće jo se ale konsekwentnje źiwało. To pótrjefijo mj. dr. kupki cuzych słow, ako wóstanu w dolnoserbšćinje indeklinabelne, mjaztym až jo se w górnoserbšćinje južo tendenca k morfologiskej integraciji słowa pśesajźiła.
2011 źěłabnosć pókšacujo, wjeliki źěł 2010 pśepowědanych temow móžo se lětosa pó tśeśem cytanju w komisiji wótžognowaś.

Fabian Kaulfürst, powědaŕ