2016/2017

Rozprawa pomnikoweho wuběrka na Hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

 

Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je gremij, w kotrymž so projekty nastupajo serbske pomniki předstaja, diskutuja a schwala. Doporučimy Załožbje za serbski lud, kotre projekty měła wona spěchować. To nastupa wobnowjenje starych kaž tež postajenje nowych pomnikow. We wuběrku dźěłaja sobu zastupjerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Ze stron załožby skutkuje sobu knjez John Petrik, předsydka je Trudla Malinkowa. Wuběrk je so loni dwójce zešoł – jónu w nalěću hłownje k planowanju projektow, jónu w nazymje hłownje k bilancowanju dźěławosće.

W lěće 2016 je pomnikowy wuběrk załožbje štyri projekty k spěchowanju doporučił:

1. W nošerstwje Domowniskeho towaristwa Kóšnojce je so připrawiła wopomnjenska tafla za molerja Alfreda Janigka. Wón bě so 1889 w tutej wsy pola Drjowka narodźił a słuša k wuznamnym molerjam Delnjeje Łužicy. 2014 běchu w Kóšnojcach hižo nawjes po nim pomjenowali. Nětko je wopomnišćo z dwurěčnej pomjatnej a dalšej informaciskej taflu wuhotowane. Zjawnosći přepodate bu wone njedźelu, 1. meje 2016, w přitomnosći wjesnjanow a dalšich hosći. Medije w Delnjej Łužicy wo tym informowachu.

2. Na iniciatiwu Güntera Lehmanna z Rachlowa a z pomocu Bukečanskeje wosady připrawi so na ródnym domje fararja, kěrlušerja a wupućowarja Jana Kiliana w Delanach pod Čornobohom pomjatna tafla. Pomnikowy wuběrk MS je tu wosebje skićił wobsahowu podpěru. Wotkryće tafle wotmě so sobotu, 13. awgusta 2016, w přitomnosći 200 wjesnjanow z Delan a dalšich hosći zbliska a zdaloka. Dwurěčnu swjatočnosć wobrubichu Bukečanscy dujerjo a chór Budyšin ze spěwami Kiliana. Wo podawku so wobšěrnje w serbskich a němskich medijach rozprawješe.

3. Na Strobicanskim pohrjebnišću w Choćebuzu wobnowja so w nošerstwje tamnišeho byrgarskeho towaristwa row Klosec swójby. Wuznam tutoho rowa wobsteji w tym, zo namaka so na nim serbski napis z lěta 1921, kotryž je najstarši w cyłym Choćebuzu. Wobšěrne dźěła na tutym projekće tuchwilu hišće traja, maja pak so lětsa w aprylu zakónčić.

4. Na próstwu Kamjenskeje župy Domowiny je so spěchowało inwentarizowanje katolskich nabožno-narodnych pomnikow w Ralbičanskej wosadźe. Dźěło wukonjałoj staj knjeni Trudla Kuringowa a knjez Alfons Kuring. Wuslědki so tež Serbskemu institutej přepodadźa a so tam archiwěruja. Inwentarizowanje je cyłkownje na něhdźe wosom lět koncipowane a ma so lětsa w  Chróšćanskej wosadźe pokročować.

Srjedź měrca změjemy přichodne posedźenje pomnikoweho wuběrka, hdźež chcemy sej lětuše předewzaća dorěčeć. Štóž ma nastupajo serbske pomniki namjety, što móhło abo dyrbjało so něhdźe zwoprawdźić, njech so prošu na nas wobroći.

 

Trudla Malinkowa

předsydka

Budyšin, 11. měrca 2017