Wustawki za Maćicne myto Arnošta Muki

§ 1

Maćica Serbska pósćiwa kužde druge lěto Myto Arnošta Muki, z kótarymž ma se mytowaś student/studentka abo absolwent/absolwentka w prědnem lěśe pó zakóńcenju studiuma za wědomnostne źěło na pólu serbskeje rěcy, literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

§ 2

Ako myto wupišo Maćica Serbska 500 euro. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyju se mytowe pjenjeze na 700 euro. Myto smějo se jano wupisaś, gaž jo dotacija zawěsćona.

§ 3

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje myto zjawnje wupišo.

§ 4

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje póstajijo wuběrk za pósuźowanje zapódanych źěłow, wobstojecy z cłonka pśedsedarstwa a dalšneju fachnikowu na pólu sorabistiki. Wobradowanja wuběrka a lisćina zapódanych źěłow su dowěrliwe. Wuběrk pódajo pśedsedarstwoju swójo naraźenje za pósćenje myta, kótarež jo zakład za rozsud pśedsedarstwa. Wuběrk móžo pórucyś pósćenje spěchowańskich mytow z dotaciju 50 €. Gaž njejsu se zapódali źěła w trěbnej kwaliśe, se myto w tom lěśe njepósćijo.

§ 5

Źěła maju se w pisnej formje pla předsydy wuběrka zapódaś. Směju to teke źěła byś, kótarež su nastali za akademiske zaměry a hyšći wózjawjone njejsu. Wóni muse měś maksimalnu dłujkosć 35 bokow połterasmužkowego teksta w 12 pt z pśispomnjeśami. Ilustracije su ako pśidank móžne. Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, studijny směr, licba semestrow resp. lěto wótzamknjenja, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośiło bźeze znaśa wósoby.

§ 6

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje pósćijo myto a informěrujo lawreata/lawreatku. Myto pśepódajo se na głownej zgromaźinje Maćice Serbskeje abo na wósebnem zarědowanju. Na pšosbu pśedsedarstwa pśedstajijo lawreat/lawreatka swójo źěło na głownej zgromaźinje.

§ 7

Pśeśiwo rozsudam wuběrka a pśedsedarstwa myta dla njejo pšawniska droga móžna.

§ 8

Změna wustawkow a jich wótpóranje lažy w zagronitosći pśedsedarstwa Maćice Serbskeje.

Chóśebuz, 27. maja 2010

Jan Malink, pśedsedaŕ                                                     

Marko Kowar, městopśedsedaŕ