Wustawki za Maćične Myto Arnošta Muki

§ 1

 

Maćica Serbska spožči dwulětnje Myto Arnošta Muki, z kotrymž ma so wuznamjenić student/ka abo absolwent/ka w prěnim lěće po zakónčenju studija, kiž předpołoži wědomostne dźěło na polu serbskeje rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskeho kulturneho slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

§ 2

Jako myto wupisa Maćica Serbska 500 eurow. Za dźěło, kiž wotpowěduje zaměram § 1 a je w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 700 eurow. Myto smě so jenož wupisać, hdyž je dotacija zawěsćena.

§ 3

Myto so přez předsydstwo Maćicy Serbskeje zjawnje wupisa.

§ 4

Předsydstwo Maćicy Serbskeje postaji wuběrk za posudźowanje zapodatych dźěłow, wobstejacy z čłona předsydstwa a dalšeju fachowcow na polu sorabistiki. Wuradźowanja wuběrka a lisćina zapodatych dźěłow su dowěrliwe. Wuběrk wozjewi předsydstwu swój namjet za spožčenje myta, kotryž je zakład za rozsud předsydstwa. Wuběrk móže podać doporučenja za spožčenje spěchowanskich mytow z dotaciju 50 €. Hdyž so njejsu zapodali dźěła w trěbnej kwaliće, tak so myto tute lěto njespožči.

§ 5

Dźěła maja so pola předsydy wuběrka w pisomnej formje zapodać. Smědźa to tež dźěła być, kotrež su nastali za akademiske zaměry, kotrež pak hišće wozjewjene njejsu. Wone njesmědźa wobjim 35 stronow połdralinkowskeho teksta w 12 pt z přispomnjenjemi překročić. Ilustracije su jako přidawk móžne. Dźěłu ma być připołoženy list z mjenom awtora, adresu, narodnym dnjom, studijnym směrom, ličbu fachowych semestrow resp. wotzamknjenje, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora jewić, zo by so hódnoćenje stało bjez znajomosće wosoby.

§ 6

Předsydstwo Maćicy Serbskeje spožči myto a informuje lawreata abo lawreatku. Myto přepoda so na hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje abo na wosebitym zarjadowanju. Lawreat/lawreatka móže so prosyć swoje dźěło na hłownej zhromadźiznje předstajić.

§ 7

Přećiwo rozsudam wuběrka a předsydstwa myta dla njeje prawniski puć móžny.

§ 8

Změna wustawkow a jich zběhnjenje leži w zamołwitosći předsydstwa Maćicy Serbskeje.

 

Choćebuz, 27. róžownika 2010

Jan Malink, předsyda                                                            

Marko Kowar, městopředsyda