Wustawki za Maćične myto Michała Hórnika

§ 1

Maćica Serbska spožči dwulětnje Myto Michała Hórnika, z kotrymž ma so wuznamjenić šuler/šulerka Serbskeho gymnazija Budyšin abo tamnych hornjołužiskich gymnazijow za fachowe dźěło na polu serbskeje rěče a literatury, serbskich stawiznow, serbskeho kulturneho slědźenja abo wuměłstwa.

§ 2

Jako myto wupisa Maćica Serbska 150 eurow. Za dźěło, kiž wotpowěduje zaměram § 1 a je w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 250 eurow. Myto smě so jenož wupisać, hdyž je dotacija zawěsćena.

§ 3

Myto so přez předsydstwo Maćicy Serbskeje wupisa.

§ 4

Předsydstwo Maćicy Serbskeje postaji wuběrk za posudźowanje zapodatych dźěłow, wobstejacy z čłona předsydstwa a dalšeju fachowcow. Wuradźowanja wuběrka a lisćina zapodatych dźěłow su dowěrliwe. Wuběrk wozjewi předsydstwu swój namjet za spožčenje myta, kotryž je zakład za rozsud předsydstwa. Wuběrk móže podać doporučenja za spožčenje spěchowanskich mytow z dotaciju 50 €. Hdyž so njejsu zapodali dźěła w trěbnej kwaliće, tak so myto tute lěto njespožči.

§ 5

Dźěła maja so pola předsydy wuběrka w pisomnej formje zapodać. Smědźa to tež dźěła być, kotrež su nastali za tamne šulske zaměry. Wone dyrbja měć minimalny wobjim 6 stronow połdralinkoweho teksta w 12 pt. Ilustracije su jako přidawk móžne. Dźěłu ma być připołoženy list z mjenom awtora, adresu, narodnym dnjom, rjadowniski schodźenk, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora jewić, zo by so hódnoćenje stało bjez znajomosće wosoby.

§ 6

Předsydstwo Maćicy Serbskeje spožči myto a informuje lawreata abo lawreatku. Myto přepoda so na hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje abo na wosebitym zarjadowanju. Lawreat/lawreatka móže so prosyć swoje dźěło na hłownej zhromadźiznje předstajić.

§ 7

Přećiwo rozsudam wuběrka a předsydstwa myta dla njeje prawniski puć móžny.

§ 8

Změna wustawkow a jich zběhnjenje leži w zamołwitosći předsydstwa Maćicy Serbskeje.

Choćebuz, 27. róžownika 2010

Jan Malink, předsyda                                            
Marko Kowar, městopředsyda