Rozpšawa Maśice Serbskeje na głownej zgromaźinje w Budyšynje 2014/2015

Wjerašk našogo źěła w zachadnem lěśe jo był głowna a rownocasnje wólbna zgromaźina Maśice Serbskeje, 13. junija 2014, w Chóśebuzu. Wobźěliło jo se 8 cłonkow a 10 gósći, mjazy nimi styrjo pod 40 lětami a 4 ceptarki a ceptarje gymnaziuma. Słyšali smy pśednosk Ines Neumanoweje k temje „Měnjenja jadnastkarjow k serbskim institucijam a k zapśěgnjenju Dolnoserbskego gymnaziuma do serbskego wobswěta“. W diskusiji k wjelgin atraktiwnej a rownocasnje brizantnej tematice jo se mj. dr. pokazało, až deje serbske institucije swójo nastajenje k wuknikam DSG polěpšyś, se wěcej wótwóriś a jich procowanja wó serbsku rěc a kulturu cesćej teke zjawnje chwaliś. Dej se wuzwignuś, až jo to było zachopjeńk dalšnych diskusijnych zarědowanjow, na kótarychž su se teke wuknice a wukniki gymnaziuma mócnje wobźělili. Wólby w drugem źělu zarědowanja su wobtwarźili doněntejšne pśedsedarstwo a teke pśedsedarja. Pozitiwnje dej se wobšyrne rozpšawnistwo w Serbskich nowinach a Casniku wuzwignuś. Teke casopis Domowiny Naša Domowina jo pśedsedarjoju možnosć dał, swóju rozpšawu wózjawiś (c. 2/2014).

10. septembra 2014 jo woglědało cełkowne pśedsedarstwo Maćice/Maśice do redakcije Nowego Casnikaw Chóśebuzu, aby se zeznało – pó južo dłujkolětnej tradiciji – ze źěłabnosću dalšneje serbskeje institucije w Dolnej Łužycy. Witałej stej nas Gregor Wieczorek, głowny redaktor, a Adelheid Dawmowa. Slědna jo rowno redakciju pó 40 lětach wopušćiła. Młodša naslědnica z nazgónjenjami tam južo jo.

W nazymje jo cełkowna Maćica zasej swóje myta za dorost wupisała. Informacija k mytoju Bogumił Šwjela jo se pódał na DSG. Cłonki pśedsedarstwa Maśice Antje Kellowa a dr. Christiana Piniekowa se wósebnje angažěrujotej, aby se informacija dalšnym wucabnicam serbšćiny resp. zajmowanym wuknikam a wuknicam pósrědniła. We wobłuku slědnego mytowanja dej se wuzwignuś, až stej w Rozglěźe pśednoska Carolin Harpojc a Franciski Neugebauerojc k cytanju, kótarejž stej Myto B. Šwjela dobyłej.

Z boka źěłoweje kupki Serbske pomniki města Chóśebuz jo se pśewjadło cesne wóswěśenje pultowego kamjenja (Pultstein) za fararja Wylema Nowego na pódpołnocnem kjarchobje w Chóśebuzu. Mań cłonkow Maśice jo na cesnem zarědowanju pśibytnych było, tak ako teke lokalne politikarje wšakich frakcijow. Pśedsedaŕ Maśice njejo jano zawóstajnstwo teje wósoby gromadu znosył, ale jo ako wjelelětny cłonk teje źěłoweje kupki teke kontakt k swójźbnymi nawězał, kenž su z wjelikem źěkom pśepšosenju slědowali.

Na kóńcu rozpšawy cu se wuźěkowaś pla wšyknych, kenž su źěłabnosć Maśice Serbskeje w Dolnej Łužycy sobu njasli. Stej to wósebnje cłonka našogo pśedsedarstwa. Mimo togo słuša źěk tym, kenž zaśichim ako Maśicarje źěłaju, tak na pś. z fachowymi pśinoskami w serbskich a nimskich publikacijach. Beno Pětška, něgajšny wjelelětny cłonk cełkownego pśedsedarstwa, pišo južo bejnych lět na swójich dopomnjeńkach. K tomu buźo na našej głownej zgromaźinje pětk, 29. maja 2015, pśednosowaś. Dej se hyšći wuzwignuś, až jo we wobłuku lětosnego jubileja Serbskego domu w Chóśebuzu pśednosk cłonka našogo towaristwa, dr. Anet Brězanec, pśedwiźony, a to 3. junija.

dr. Pětš Šurman, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje

28. februar 2015