select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłoweho městna | Wupisanje źěłowego městna

W zarjedźe Domowiny ma so hnydom městno

projektoweje managerki /
projektoweho managera (m/w/d)

w dźělnym časowym poměrje wobsadźić, zo by so team za projektowe dźěło serbskich towarstwow wosebje w srjedźnej Łužicy zesylnił.

Dźěłowe nadawki

- přewzaće nadawkow realizacije projektow w Hornjej a Delnjej Łužicy na zakładźe kooperaciskich zrěčenjow

- podpěra serbskich towarstwow při planowanju projektow a nastajenju kóštowych a financnych planow kaž tež spěchowanskich próstwow

- terminowe wothłosowanje lětnych projektowych planow ze zajimowanymi partnerami ze zaměrom, koordinować serbske projektowe dźěło a zwjazać resursy z pomocu nowych medijow (wirtuelny pool projektowych managerow)

- planowanje a přewjedźenje lětneho dalekubłanja k serbskim kulturnym projektam za towarstwa

Wuměnjenja a wočakowanja

- master of arts abo bachelor of arts z přidatnymi certifikatami (na př. projektowy abo kulturny management, zawodne zličbowanje, sorabistika)

- jara dobre komunikaciske zamóžnosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- znajomosće k spěchowanskim programam za kulturne projekty

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny a němčiny

- wobšěrne znajomosće na polu stawiznow a kultury Serbow

- wobšěrne znajomosće towarstwoweho, zarjadniskeho a přizwolenskeho prawa

- nazhonjenja při nawjedowanju projektowych skupinow abo sobudźěłaćerjow

- zwjazanosć ze serbskim towarstwowym žiwjenjom

- jězbna dowolnosć

Přistajenje je nachwilnje wobmjezowane hač do 31. decembra 2020. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.

Mzdu płaćimy po TV-L. Dźěłowe městno je w Slepom resp. we Wojerecach.

Na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjorjadnje dźiwamy.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so prošu hač do 20. měrca 2020 ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marko Kowar

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

abo

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82

03046 Chóśebuz

sekretariat.chosebuz@domowina.de


Wupisanje dźěłoweho městna | Wupisanje źěłowego městna

W zarjedźe Domowiny ma so hnydom městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/
kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy

- koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce, hodźi so pak přez dalše dźěłowe wobłuki časowje rozšěrić. Přistajenje je na zakładźe spěchowanskeje doby na lěto 2020 wobmjezowane, hodźi so pak w padźe přizwolenja podlěšić. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.

Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so prošu hač do 20. měrca 2020 ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

abo

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82

03046 Chóśebuz

sekretariat.chosebuz@domowina.de
Facebook Button