select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

 

 W zarjedźe Domowiny pytamy hnydom za pilotowy projekt

motiwatoraj za tworjenje rěčnych rumow (m/ ž/ d)

Motiwator wozrodźa a podpěruje serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Wón skutkuje w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jeho nadawki su:

· poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje

· zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować, nałožki pěstować

· zarjadowanja přewjesć a dalše projekty nastorčić

· k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować

Dźěłowy wobjim wučinja 20 hodźin wob tydźeń. Mzdu płaćimy po TV-L.

Namołwjeni su wosoby, kotrež

· su komunikatiwne a maja organizatoriski talent

· horja so za serbsku rěč a serbske žiwjenje

· maja pozitiwne nastajenje.

Smy-li waš zajim zbudźili, rady na waše prašenja wotmołwimy. Požadajće so prošu ze swojimi podłožkami hač do 07.04.2021 pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marko Kowar
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
sekretariat(at)domowina.de

 

 


 W zarjedźe Domowiny ma so k 01.04.2021 městno

referenta za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta (m/ž/d)

wobsadźić.

Dźěłowe wobłuki jako społnomócnjeny/-a Domowiny na polu serbskeje kubłanskeje politiki su:

- zamołwity/-a za kontakty ke kubłanišćam w Hornjej a Delnjej Łužicy (dokumentacija, analyza)

- koordinacija/zhromadne dźěło ze serbskimi institucijemi a towarstwami

- gremijowe dźěło

- politiske dźěło Domowiny (zdźěłanje předłohow ke kubłanskim temam, wuske zhromadne dźěło ze zastupjerjemi w šulskich konferencach)

Wuměnjenja za přistajenja su:

- wysokošulske wukubłanje w humanowědomosćach abo w duchownych wědomosćach

- ertne a pisomne wobknježenje serbskeje rěče

- kmanosć samostatneho, komunikatiwneho a fleksiblneho dźěła

- socialne kompetency

- wobšěrne znajomosće na polu stawiznow a kultury Serbow

- po móžnosći nazhonjenja w serbskim towarstwowym abo institucionelnym žiwjenju

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźin wob tydźeń. Mzdu płaćimy po TV-L. Dźěłowe městno je we Wojerecach. Dźěłowe městno je najprjedy na tři lěta wobmjezowane.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Dalše informacije dóstanjeće pod telefonowym čisłom 03591 550-100. Hdyž maće zajim za tajke nowe wužadanje, potom požadajće so prošu hač do 19.03.2021 ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marko Kowar

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

 


 

Za čas staršiskeho časa ma so k 17.05.2021 městno

šefsekretarki/wěcywobdźěłarki (m/ž/d)

za jednaćela w zarjedźe Domowiny wobsadźić:

Dźěłowe wobłuki su:

- organizacija a koordinacija běrowowych wotběhow (inkl. za předsydu)

- koordinacija a přihot posedźenjow gremijow (protokolowanje, wuhódnoćenje)

- wobdźěłanje personalnych naležnosćow

- wobdźěłanje póšty a dalšich běrowowych a pisomnych nadawkow kaž tež přełožki

Wuměnjenja za přistajenje su:

- wotzamknjene powołanske wukubłanje jako běrowowa wěcywobdźěłarka/překupča

- jara dobre znajomosće serbskeje a němskeje rěče

- powołanske nazhonjenja w běrowowym dźěle

- wobknježenje computerowych programow MS Office

- zdwórliwy a korektny wobchad z kolegami a hosćimi

Mzdu płaćimy po TV-L. Dźěłowy čas wučinja tydźensce 40 hodźinow (mjenje je po dorěčenju móžne). Dźěłowe městno je Budyšin.

Smy waš zajim zbudźili? Potom požadajće so prošu ze swojimi podłožkami hač do 31.03.2021 pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marko Kowar

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

 

 


W zarjedźe Domowiny ma so k 01.08.2021 městno

referenta za naležnosće třěšneho zwjazka (m/ž/d)

wobsadźić. Jako hłowny zamołwity zarjada za dźěławosć organow a gremijow Domowiny ma referent we wuskim zhromadnym dźěle z předsydu a jednaćelstwom Domowiny wosebje slědowace dźěłowe ćežišća:

- wobsahowje koncipować, přihotować a poradźować hłowne zhromadźizny, posedźenja zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija, kaž tež dalšich gremijow Domowiny a běžnje kontrolować zwoprawdźenje wobzamknjenjow tutych,

- zwěsćić potrjebu za rozsudy organow třěšneho zwjazka a wotpowědne předłohi zdźěłać resp. přihotować,

- koordinować zhromadne dźěło třěšneho zwjazka ze župami a čłonskimi towarstwami/zwjazkami Domowiny a poradźować w prašenjach towarstwoweho prawa a hladajo na zakonske předpisy ke škitej a spěchowanju serbskeho ludu,

- zdźěłać naćiski za stejišća a rozprawy Domowiny k serbskim a mjeńšinowym prašenjam,

- zdźěłać naćiski stejišćow Domowiny jako nošer zjawnoprawniskich naležnosćow

Wuměnjenja za přistajenja su:

- wysokošulske wukubłanje na prawniskim polu abo w duchownych wědomosćach,

- po móžnosći nazhonjenja w serbskim towarstwowym abo institucionelnym žiwjenju,

- ertne a pisomne wobknježenje serbskeje rěče, rady w hornjo- a delnjoserbšćinje resp. zwólniwosć wukmanjenja,

- kmanosće za dźěławosć z digitalnymi srědkami běrowoweho dźěła,

- komunikatiwna dźěławosć,

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźin wob tydźeń. Mzdu płaćimy po TV-L. Dźěłowe městno je po dorěčenju w Budyšinje, Choćebuzu abo we Wojerecach.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Hdyž maće zajim za tajke nowe wužadanje, potom požadajće so prošu hač do 31.03.2021 ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Marko Kowar

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat@domowina.de


Facebook Button