Zetkanje serbskich gremijow: Štó rozsudźi wo spěchowanju serbskich projektow w ramiku změny strukturow?

Na přeprošenje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, je so póndźelu wječor prěnja lětuša schadźowanka serbskich gremijow digitalnje wotměła. Na njej su so na zwučene wašnje zastupjerki a zastupjerjo zwjazkoweho předsydstwa třěšneho zwjazka, załožboweje rady, parlamentariskeje přirady załožby a serbskeju radow Braniborskeje a Sakskeje wobdźělili. Po wuměnje wo dźěławosći zašłych měsacow su so hłownej temje změny strukturow wěnowali.

Na zakładźe wobzamknjenja zwjazkoweho sejma z lěta 2020, zo ma so serbski lud po § 17 čo. 31 zakonja wo zesylnjowanju strukturow dotalnych brunicowych rewěrow wobkedźbować, je wobhospodarjenje srědkow nadawk Załožby za serbski lud. Załožbowy direktor Jan Budar informowaše wo předwidźanych štyrjoch stołpach prioritow: zdźerženje, wuwiwanje a rewitalizacija serbšćiny, produkcija medijow a rěčna technologija, serbska rěč a kultura jako faktor regionalneje identity a zhromadnosće, turistiske a hospodarske zwičnjenje serbskeho kulturneho herbstwa.

Potom předstaji dotal planowanu zestawu gremija za rozdźělowanje spěchowanskich srědkow w Sakskej. W nim maja Serbja wjetšina być. Při wuzwolenju wotpósłancow serbskeho ludu ma so předewšěm reprezentanca najbóle potrjechenych regionow zaručeć. Wotewrjene hišće je, štó na kóncu serbskich zastupjerjow w tutym gremiju woli.

Porno tomu koncentruje so w Braniborskej spěchowanje na šěsć konsensualnje wuzwolenych wulkoprojektow. Tuchwilu prócuje so załožba wo mjezyfinancowanje planowanych dźěłowych městnow w zwisku z tutymi projektami, dokelž so schwalenje zwjazkoweho etata hač do srjedź lěta dliji.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert