Wupisanje dźěłowych městnow/ Wupisanje źěłowych městnow

WUPISANJE

Domowina pyta w najblišim času za Delnju, srjedźnu a Hornju Łužicu

motiwatorow za tworjenje rěčnych rumow a nałožowanje serbskeje rěče (m/ ž/ d)

Motiwator/ka ma wozrodźić a podpěrać serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Dźěło je wusměrjene na župy, towarstwa a kubłanišća. Wón/wona skutkuje w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow.

Wón/wona dźěła z ludźimi a za ludźi a

 • poradźuje a podpěra cyłki při nałožowanju serbskeje rěče
 • pomha zajimcam so w serbšćinje wukmanić
 • pomha zarjadowanja přewjesć a projekty nastorčić
 • přinošuje z tym k wutworjenju a rozšěrjenju serbskich rěčnych rumow

Dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźin wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno. Mzdu płaćimy po TV-L. Jězbna dowolnosć je trěbna.

Namołwjene su wosoby, kotrež

 • su komunikatiwne a maja organizatorisku žiłku
 • horja so za serbsku rěč a serbske žiwjenje
 • njeboja so nowych wužadanjow a maja pozitiwne nastajenje.

Smy waš zajim zbudźili? Jeli maće prašenja, rady na nje wotmołwimy.

Požadajće so prošu ze swojimi podłožkami hač do 19.08.2022 pola hłowneje jednaćelki w Budyšinje abo pola jednaćela Domowiny w Choćebuzu.

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
sekretariat@domowina.de

abo:

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
marcus.koncar@domowina.de


Domowina pyta w nejžblišem casu za Dolnu, srjejźnu a Górnu Łužycu

motiwatory za nałožowanje serbskeje rěcy (m/ ž/ d)

Wósoba buźo zasajźona we jsach serbskego sedleńskego ruma, zajmowanych kupkach a towaristwach, źiśownjach, šulach abo hortach.

Wóna źěła z luźimi za luźi a

 • póraźujo a pódpěrujo pśi (prědnem) nałožowanju serbskeje rěcy
 • pomaga zajmcam se w serbskej rěcy dalej kubłaś a rěc nałožować
 • pomaga pśi woplěwanju nałogow a pśewjeźenju zarjadowanjow
 • a pśinosujo z tym k wutwórjenju serbskich rěcnych rumow.

Źěłowy cas za cełe městno buźo 40 góźin wob tyźeń. Buźo pak móžno, městno źěliś.

Myto płaśimy po TV-L.

Pytamy luźi, kótarež

 • su komunikatiwne a maju organizatoriski talent
 • maju pozitiwne nastajenje
 • raźi serbsku rěc nałožuju a se w serbskem žywjenju derje cuju.

Smy-li waš zajm wubuźili, wótegronijomy raźi na Waše pšašanja.

Maśo-li zajm za take nowe wupominanje, potom zapódajśo Wašo powabjenje pšosym až do 19.08.2022 ze wšymi pódłožkami w zastojnstwje Domowiny w Chóśebuzu abo w Budyšynje:

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
Marcus Końcaŕ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
marcus.koncar@domowina.de

abo

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
sekretariat@domowina.de

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert