Wuhódnoćenje Serbskeho kulturneho lěta w Liberecu

Minjeny pjatk zetka so referent Domowiny, Clemens Škoda ze čłonku towarstwa SAL (Societas Amicuum Liberec) a zdobom hłownej projektnej zamołwitej za Serbske kulturne lěto 2019/2020 (inof. 2019-2023) Janu Vančatovej w Libereckej knihowni.

Wobaj wuhódnoćeštej retomas aktiwitow, kotrež su so w ramiku jubilejneho lěta (75lět Łužiskoserbski gymnazij w Čěskej) přewjedli. Cyłkownje zliči Jana Vančatova něhdźe 75 akcijow*, kaž na př. přednoški, ekskursije, koncerty a wustajeńcy ze serbskej tematiku w lětach 2019-2023.

Jana Vančatova: “Dokelž běše Serbske kulturne lěto runje w času pandemije, smy dyrbjeli tójšto zarjadowanjow wotprajić. Haj, Corona běše jara wulke wužadanje při organizowanju. Njejsmy pak nihdy wótku do žita ćisnyli. Wotprajene zarjadowanja smy po móžnosći hač do dźensa nachwatali, tak kaž na př. něhdy raz planowana a nětko přewjedźena ekskursiju do Hornjeje a Delnjeje Łužicy 11.-13-10.2023.”

“Jako kontaktna wosoba w Serbach za towarstwo SAL při přihotowanju projektow wupraju mój wulki respekt. Zahoritosć za serbske temy tu a wutrajnosć, z kotrejž su woni tu – wosebje hladajo na wšitke wušparanja pandemije – tole přihotowali a přewjedli je kedźby hódna.”, hódnoći Clemens Škoda.

Jana Vančatova planuje hižo, byrnjež “Serbske kulturne lěto” nětko doskónčnje nimo było, nowe projekty ze serbskim wobsahom a přeje sej dale dobry kontakt k serbskim Institucijam a towarstwam, kotrež su tež jubilejne lěto hižo sobu přewjedli. Tak steji nětko hižo rynk přednoškow, koncertow a dalšich ekskursijow na agendźe towarstwa, při kotrychž chce tež Domowina dale sobu podpěrać.

Jana Vančatova: “Widźimy wulki zajim našich čłonow a wobydlerjow z Libereckeje region za serbske temy. Tuž chcemy Serbow w dalšich projektach přeco zaso tematizować a wjeselimy so na dalšu płódnu wuměnu z našimi bliskimi słowjanskimi susodami.”

FOTO: Domowina/Clemens Škoda

Při składnosći zetkanja pokaza Jana Vančatova nowu wustajeńcu towarstwa SAL w Libereckej knihowni “Křižowe puće” a “Putniske městnosće” w Libereckim kraju.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert