Wotměnjawe wuradźowanje zwjazkoweho předsydstwa

Nowe “myto za hospodarstwo”

Hižo w zašłej legislaturnej periodźe Zwjazkoweho předsydstwa (ZP) je so ideja zrodźiła, hospodarske předewzaća za swój angažement při wužiwanju serbskeje rěče mytować. Za to je so wuběrk wutworił, kotryž je so w minjenym času z tutej temu zaběrał a namjety nadźěłał. Na pjatkownišim wuradźowanju mějachu čłonojo ZP móžnosć, so w diskusijnym kole ze štyrjomi wšelakimi temami tworićelsce rozestajeć. Hač prěnje naćiski layouta, móžny wotběh tajkeho mytowanja abo tež prašenje, kotre kriterije ma mytowany spjelnić - w čiłej diskusiji nadźěłachu čłonojo ZP zajimawe namjety, z kotrymiž budźe so wuběrk nětko dale zaběrać.

Pisane towaršnostne žiwjenje z wulkim potencialom

Županka Gabriela Linakowa rozprawješe na pjatkownišim posedźenju wobšěrnje wo aktualnej situaciji Wojerowskeje župy. Za stawizny wuznamny region je tež dźensa přewšo aktiwny.

Z lěta 2021 tworitaj Gabriela Linakowa a Marcel Brauman načolnu dwójku župy. Kaž Linakowa zdźěli, angažuja so něhdźe 700 ludźi w towarstwach, Domowinskich skupinach abo jako jednotliwc. Nowa  regionalna rěčnica budźe wot 01.01.2024 w Ćisku bydlaca Birgit Hančikowa. Tuchwilna rěčnica za Wojerowski region, Sonja Hrjehorjowa, je nadawk regionalneho managementa w projekće ZARI přewzała. 

“Mamy jako župa zajimy Serbow w regionje zastupować. Ale njejsmy jenož rejowacy abo jejka molowacy lud.”, tak županka. Na přikład organizuja serbske čitanja a prawidłownje serbsku bjesadu “rěčna swětłownja”. Loni angažowachu so we wobłuku Lěta Zejlerja a Kocora a nětko čaka nowy nadawk: projekt informaciskich taflow wo slědach Serbow we Wojerecach “Via Sorabica Hoywoj”.

Wosebje načasna je župa we wobchadźenju z narodnej drastu. Dokelž njebě trěbny płat wjace na składźe, su čłonojo zhotowjenje noweho płata do nadawka dali. A nic jenož to, płat so nětko tež w nowych formach wužiwa. Tuž njemóžeš nětko jenož rjanu narodnu drastu wobdźiwać, ale tež nowy design pola toho abo tamneho čłona župy.

Zajimcy su nimo toho srjedu, 29.11.23 na přednošk wo stykach Serbow do Wendlanda, kotrež budźe we Wojerowskej bróžni witani.

Wobzamknjeni – motiwacija dale wysoka

W rekordnym času wot – trochowanych – 4,5 mjeńšin schwali ZP klětuši posedźenski plan. Dobre znamjo, zo su čłonojo motiwěrowani, klětu na temach dale dźěłać.

Dale bu Jan Bělk do wodźenskeho wuběrka fondsa za małe projekty INTERREG Pólska-Sakska (doba 2021-2027) jako zastupjer Serbow powołany. Gremij rozsudźi wo spěchowanju małych projektow we wysokosći hač do 30.000 eurow.

Foće: Domowina/Judit Šołćina

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert