Prěnje lětuše posedźenje prezidija Domowiny: Připóznaće jako „serbski lud” wažne – njezrozumjenje dla wotpokazanja spěchowanja filma

Prezidij Domowiny je so srjedu, 12.1., wječor prěni raz lětsa schadźował. Čłonojo a poradźowarjo gremija su so přewažnje digitalnje wobdźělili, třo běchu po reguli 2G+ (šćěpjeni a testowani) na sydarni Serbskeho domu w Budyšinje přitomni. W srjedźišću steješe přihotowanje podłožkow za přichodne wuradźowanje zwjazkoweho předsydstwa (ZP) 28. wulkeho róžka/januara. K tomu słušetej rozprawa zarjada wo lońšej dźěławosći a jeho dźěłowy plan za 2022. Nowa jednaćelka Judit Šołćina informowaše wo aktualnym dźěle Serbow w Mjeńšinowej radźe Němskeje, do kotrejež ma ZP zaso třoch zastupjerjow delegować. Wotpowědny namjet za ZP je prezidij schwalił.

Při wuhódnoćenju koaliciskeho zrěčenja na zwjazkowej runinje chwaleše prezidij, zo su Serbja wuraznje jako „serbski lud” připóznaći. To je dobry zakład za dalše dźěło. Tež na europskej runinje hlada Domowinje w dźěłowych skupinach FUEN w přichodźe hišće dale a wjac dźěła do rukow, tohodla maja přistajeni zarjada po potrjebje a temje kaž dalši zamołwići serbskeho towaršnostneho žiwjenja zapřijeći być. Nic naposledk je předsyda Domowiny Dawid Statnik prezidij wo aktualnym stawje prócowanja w Braniborskej informował, tež Sintow a Romow runja Serbam we krajnej wustawje wobkedźbować.

Nawjazujo na wotpokazane spěchowanje filma Grit Lemke wo Serbach ze stron zwjazkoweho spěchowanja filmow je prezidij swoje njezrozumjenje zwuraznił, zo je po rozprawach medijow pozdatnje mjez druhim wužiwanje zapřijeća „Volk” přičina negatiwneho rozsuda. Předsyda Domowiny dóstanje nadawk, so na zamołwitych za tute wobzamknjenje wobroćić.  

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert