Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźen hač do 12. hodownika/decembra 2021 a pokiw na Dźeń Saksow 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kaldendra (13.12.-19.12.2021) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 9.12., na marcel.brauman@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow. Dźiwajće prošu tež na aktualny staw hamtskich postajenjow w zwisku z pandemiju.

 

sobotu, 4.12., wot 9.30 hodź. online-konferenca Załožby za serbski lud wo digitalizaciji https://digiserb.de

 

póndźelu, 6.12., w 9 hodź. online: zazběh do tydźenja – prawidłowna tydźenska wideokonferenca přistajenych Domowiny

 

wutoru, 7.12., w 16.30 hodź. online-posedźenje župneho předsydstwa župy „Handrij Zejler” Wojerecy

temy: plan projektow 2022, pomjenowanje zastupjerja župy w juryji simul+-wubědźowanja, staw šćežki „Na slědach serbskich stawiznow a wótčincow we Wojerecach” (dźěłowe pomjenowanje) atd.

 

srjedu, 8.12., w 17 hodź. online-zetkanje prezidija Domowiny ze zastupjerjemi župy Dolna Łužica a posedźenje prezidija  

 

štwórtk, 9.12., w 9.30 hodź. online-wuradźowanje regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny

 

sobotu, 11.12.,  wokrjes Dubja-Błota je jedne lěto spěchowanski čłon Domowiny https://www.wokreisel.de/news/3/694886/firmennachrichten/wie-sorbisch-ist-dahme-spreewald-kak-serbska-jo-dubja-b%C5%82ota.html

 

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

 

„Dźeń Saksow”: Domowina podpěruje serbske towarstwa

 

Štwórtk zetka so prezidij „Dnja Saksow” online. Přichodny budźe 09.-11.09.2022 w Frankenbergu. Wot 01.12.2021 smědźa so tež towarstwa pola zarjadowarja za program přizjewić.

 

Clemens Škoda, kulturny referent Domowiny, kiž je so na zetkanju wobdźělił: „Tež serbske towarstwa běchu přeco zaso z hosćom na tutym sakskim wjeršku, kotryž so 2022 nadźijomnje zaso přewjedźe. Tuž so nadźijam, zo – byrnjež to w serbskim sydlenskim rumje njebyło – serbske towarstwa a kulturne skupiny móžnosć za wustup a prezentaciju wužija. Domowina poskićowaše hižo w zašłosći při transportnych wudawkach podpěru.“

 

Při prašenjach směće so rady na referenta za kulturu a wukraj, Clemensa Škodu, wobroćić (tel.: 03591 / 550-208, clemens.skoda@domowina.de).

 

Dalše informacije nadeńdźeće pod linkom:

https://www.tagdersachsen2022.de/mitwirkende/#verein-verband

 

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment