Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźen hač do 12. hodownika/decembra 2021 a pokiw na Dźeń Saksow 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kaldendra (13.12.-19.12.2021) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 9.12., na marcel.brauman@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow. Dźiwajće prošu tež na aktualny staw hamtskich postajenjow w zwisku z pandemiju.

 

sobotu, 4.12., wot 9.30 hodź. online-konferenca Załožby za serbski lud wo digitalizaciji https://digiserb.de

 

póndźelu, 6.12., w 9 hodź. online: zazběh do tydźenja – prawidłowna tydźenska wideokonferenca přistajenych Domowiny

 

wutoru, 7.12., w 16.30 hodź. online-posedźenje župneho předsydstwa župy „Handrij Zejler” Wojerecy

temy: plan projektow 2022, pomjenowanje zastupjerja župy w juryji simul+-wubědźowanja, staw šćežki „Na slědach serbskich stawiznow a wótčincow we Wojerecach” (dźěłowe pomjenowanje) atd.

 

srjedu, 8.12., w 17 hodź. online-zetkanje prezidija Domowiny ze zastupjerjemi župy Dolna Łužica a posedźenje prezidija  

 

štwórtk, 9.12., w 9.30 hodź. online-wuradźowanje regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny

 

sobotu, 11.12.,  wokrjes Dubja-Błota je jedne lěto spěchowanski čłon Domowiny https://www.wokreisel.de/news/3/694886/firmennachrichten/wie-sorbisch-ist-dahme-spreewald-kak-serbska-jo-dubja-b%C5%82ota.html

 

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

 

„Dźeń Saksow”: Domowina podpěruje serbske towarstwa

 

Štwórtk zetka so prezidij „Dnja Saksow” online. Přichodny budźe 09.-11.09.2022 w Frankenbergu. Wot 01.12.2021 smědźa so tež towarstwa pola zarjadowarja za program přizjewić.

 

Clemens Škoda, kulturny referent Domowiny, kiž je so na zetkanju wobdźělił: „Tež serbske towarstwa běchu přeco zaso z hosćom na tutym sakskim wjeršku, kotryž so 2022 nadźijomnje zaso přewjedźe. Tuž so nadźijam, zo – byrnjež to w serbskim sydlenskim rumje njebyło – serbske towarstwa a kulturne skupiny móžnosć za wustup a prezentaciju wužija. Domowina poskićowaše hižo w zašłosći při transportnych wudawkach podpěru.“

 

Při prašenjach směće so rady na referenta za kulturu a wukraj, Clemensa Škodu, wobroćić (tel.: 03591 / 550-208, clemens.skoda@domowina.de).

 

Dalše informacije nadeńdźeće pod linkom:

https://www.tagdersachsen2022.de/mitwirkende/#verein-verband

 

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert