Serbja a Samojo rjap wuwića swojich regionow tworja – wuměna w Budyšinje

Delegacija Samow a dalšich wobydlerjow šwedskeje doliny Tornedalen je w ramiku wopyta LEADER-regiona Hornjołužiska hola a haty wutoru, 24.5., popołdnju nimo druhich serbskich institucijow tež Domowinu wopytała. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, je skupinu w Serbskim domje witał a zwěsćił:

„Starodawna domoródna ludnosć ma wosebitu kompetencu při wužiwanju zrosćenych specifiskich potencialow regionow. Tohodla mam za spomóžne, zo sej nětko LEADER-regionaj ze Šwedskeje a Łužicy hromadźe we wuměnje praktiski wuznam žiweho kulturneho a rěčneho herbstwa swojich awtochtonych ludow wotkrywatej. My jónkrótnosć regiona tworimy, a tohodla je regionej k wužitku, nam při zdźerženju našich wosebitosćow poboku być – w rozmołwje pytnjemy, zo dyrbi so tute dopóznaće wšudźe hišće dale šěrić.”

LEADER-program słuži wuwiću wjesnych kónčin w EU a podpěruje regionalnych akterow.

Wobraz: Jednaćelka „Wjelbika”, Mónika Lukašowa, wita lěsnu Samowku Lenu Greus do swojeho serbskeho hosćenca w Budyšinje. Foto: Pětr Brězan

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment