select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Witajśo pla Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t.

 

Comy ako kšywowy zwězk na jadnom boku dalej trjebne napšawy stata pśeśiwo koronje pódpěrować a na drugem boku źěłabnosć w našom wobceŕku zmóžniś, kenž su perspektiwiski z boka zwězkowego a krajnego kněžaŕstwa pó kóńcu faze zakaza kontaktow zasej dowólone. W tom zwisku smy rozsuźili, wšych cesnoamtski w gremijach kšywowego zwězka statkujucych ze šćitnymi maskami za gubu a nos zastaraś.

 


Lube cłonki, cesćone gósći a woglědarje interneta,

ako pśedsedaŕ smějom Was wutšobnje witaś na našej stronje interneta. Wjaselim se, až maśo zajm za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něźi 7300 cłonkow, kenž su w pěś župach, młogich Domowinskich kupkach a tśinasćo nadregionalnych specifiskich towaristwach organizěrowane. Naše cłonki twórje zakład našogo statkowanja. Kužde druge lěto wótmějo se głowna zgromaźina, kužde 4. lěto wuzwóluju jeje delegaty zwězkowe pśedsedarstwo. Toś to rozsuźujo mjazy zgromaźinami wó našej źěłabnosći, pśi kótarejž móžomy se we wšednem źěle na zastojnstwo Domowiny spušćiś.
Sobuźěłaśerje zastojnstwa, wósebnje regionalne powědarje w Budyšynje, Chóśebuzu, Chrósćicach, Slěpem a Wórjejcach, stoje Wam pśi Wašych pšašanjach serbskego zjawnego žywjenja raźi k dispoziciji.

Žycym Wam wjele wjasela pśi woglědanju našeje wirtuelneje Domowiny a strowim Was wutšobnje

Dawid Statnik
pśedsedaŕ Domowiny

NEWS

 

Předsydstwo župy „Handrij Zejler” Wojerecy je so na swojim posedźenju srjedu wječor w bróžni domu Domowiny na namjet za klětuše „lěto župow”...

Dźensa přebywaše zapósłanc Zwjazkoweho sejma knjez dr. Klaus-Peter Schulze, kiž je zdobom městopředsyda parlamentariskeje přirady Załožby za serbski...


Leipzig, 09.07.2020

 

Wo Krabaće, křižerjach abo ptačim kwasu su mnozy hižo słyšeli. Ale štó hižo wě, što ludźi we Łužicy dźensa jima a kak ze...

INFO

Som rad Serb, dokulaž...
Sym rady Serb, dokelž...

 

Som rad Serb, dokulaž lubujom serbsku rěc, kulturu a identitu. A lěcrownož bóžko njejsom žywy w Łužycy, ta serbska Łužyca (a z njeju wšykno serbske) wóznamjenijo za mnjo domownju. Markuju to pśecej, gaž som ducy w Łužycy a słyšym zuk serbšćiny: pón mója słowjańska wutšoba mě pśecej groni, až som skóncje zasej doma. Ako Serb mam zacuśe, až słušam k europskemu ludoju z wósebiteju kulturu a jadnorazowymi tradicijami. Rad powědam wobej serbskej rěcy tak cesto ako móžno, a teke lubujom wulicowaś drugim wó rědnosći serbšćiny a magiji serbskeje Łužycy!

Měto Ptaśiński, 37

Facebook Button