select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache


Lube cłonki, cesćone gósći a woglědarje interneta,

ako pśedsedaŕ smějom Was wutšobnje witaś na našej stronje interneta. Wjaselim se, až maśo zajm za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něźi 7300 cłonkow, kenž su w pěś župach, młogich Domowinskich kupkach a tśinasćo nadregionalnych specifiskich towaristwach organizěrowane. Naše cłonki twórje zakład našogo statkowanja. Kužde druge lěto wótmějo se głowna zgromaźina, kužde 4. lěto wuzwóluju jeje delegaty zwězkowe pśedsedarstwo. Toś to rozsuźujo mjazy zgromaźinami wó našej źěłabnosći, pśi kótarejž móžomy se we wšednem źěle na zastojnstwo Domowiny spušćiś.
Sobuźěłaśerje zastojnstwa, wósebnje regionalne powědarje w Budyšynje, Chóśebuzu, Chrósćicach, Slěpem a Wórjejcach, stoje Wam pśi Wašych pšašanjach serbskego zjawnego žywjenja raźi k dispoziciji.

Žycym Wam wjele wjasela pśi woglědanju našeje wirtuelneje Domowiny a strowim Was wutšobnje

Dawid Statnik
pśedsedaŕ Domowiny


Ze swójim nagubnikom pokazujomy: My se mjazsobu šćitamy. Comy zjawne žywjenje pód wuměnjenjami pandemije zmóžniś. Z wótstawkom źiwamy na drugich. Ako kšywowy zwězk smy w maju pla šlodaŕki za wólonych cesnoamtskich cłonkow w gremijach nagubniki ze serbskim signetom skazali. Lěśe jo dawno mimo, něnt smy z “drugeju žwału” konfrontěrowane. Ze solidaritu a mjazsobnym respektom buźomy tek toś to wupominanje gromaźe mejstrowaś. Smy na pólu digitalneje komunikacije tek w Serbach wjele pśinawuknuli. Pśi wšom wóstawaju naše domy pód pśedpisami hygieny pśistupne – z pśizjawjenim. Daniž njebuźo pandemija mimo.


 


 


NEWS

 

Die LEAG hat gerade ihr überarbeitetes Revierkonzept vorgelegt. Demnach wird Proschim / Prožym nicht abgebaggert, aber Mühlrose / Miłoraz. Dazu...

 

LEAG je swój koncept za brunicowy rewěr předźěłał a wozjewił: Prožym wotbagrować nochcedźa, ale Miłoraz. K tomu so Dawid Statnik, předsyda Domowiny,...

Prezidij Domowiny faworizuje sobotu, 12. junija, jako termin přestorčeneje hłowneje zhromadźizny. Doskónčny rozsud twori zwjazkowe předsydstwo 29....

INFO

Som rad Serbowka, dokulaž...
Sym rady Serbowka, dokelž...

Judit Šołćina:

... to jednorje sym – z ćěłom a dušu. Słuša k mojemu žiwjenju, je bohatstwo – na druhim boku pak tohorunja samozrozumliwosć. Mam zbožo, zo móžu so za serbski lud čestnohamtsce kaž tež hłownohamtsce angažować, štož mi wulke wjeselo wobradźa. Tak dožiwjam dźeń wote dnja, kajki pokład mamy a zo je wažne, sej tuto přeco zaso wuwědomić a dale dać. Ćim bóle mje boli, hdyž słyšu Serbowki a Serbow, kiž to zańć nimaja. A nawopak so wjeselu, hdyž sym w Serbach po puću a samozrozumliwe wužiwanje serbšćinje nazhonjam. Potom čuju so doma!

 

Dalše/Dalšne...

Facebook Button