select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Witajśo pla Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t.

 

Comy ako kšywowy zwězk na jadnom boku dalej trjebne napšawy stata pśeśiwo koronje pódpěrować a na drugem boku źěłabnosć w našom wobceŕku zmóžniś, kenž su perspektiwiski z boka zwězkowego a krajnego kněžaŕstwa pó kóńcu faze zakaza kontaktow zasej dowólone. W tom zwisku smy rozsuźili, wšych cesnoamtski w gremijach kšywowego zwězka statkujucych ze šćitnymi maskami za gubu a nos zastaraś.

 


Lube cłonki, cesćone gósći a woglědarje interneta,

ako pśedsedaŕ smějom Was wutšobnje witaś na našej stronje interneta. Wjaselim se, až maśo zajm za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něźi 7300 cłonkow, kenž su w pěś župach, młogich Domowinskich kupkach a tśinasćo nadregionalnych specifiskich towaristwach organizěrowane. Naše cłonki twórje zakład našogo statkowanja. Kužde druge lěto wótmějo se głowna zgromaźina, kužde 4. lěto wuzwóluju jeje delegaty zwězkowe pśedsedarstwo. Toś to rozsuźujo mjazy zgromaźinami wó našej źěłabnosći, pśi kótarejž móžomy se we wšednem źěle na zastojnstwo Domowiny spušćiś.
Sobuźěłaśerje zastojnstwa, wósebnje regionalne powědarje w Budyšynje, Chóśebuzu, Chrósćicach, Slěpem a Wórjejcach, stoje Wam pśi Wašych pšašanjach serbskego zjawnego žywjenja raźi k dispoziciji.

Žycym Wam wjele wjasela pśi woglědanju našeje wirtuelneje Domowiny a strowim Was wutšobnje

Dawid Statnik
pśedsedaŕ Domowiny

NEWS

 

Domowina přewjedźe hač do kónca junija 2020 naprašowanje tych zastupjerjow Domowiny, kotrychž je třěšny zwjazk do gremijow wšelakich runin pósłał,...

 

 

Der sorbische Dachverband Domowina stellt planmäßig die praktische Wirksamkeit der Vertretung sorbischer Interessen auf den Prüfstand....

 

Manfred Starosta

K wuznamjenjenju z krajnym mytom za serbski rěcny engažement Bramborskeje - z Mytom Miny Witkojc –

https://mwfk.brandenburg.de/m...

INFO

Facebook Button