Wuběrkaj Domowiny wo zdobywanju dorosta za serbske institucije wuradźowałoj – ludźi wosobinsce narěčeć a lěpje informować

Kak dorost za serbske institucije zdobyć a poskitki serbskich dźěłowych městnow lěpje šěrić – to běštej temje zhromadneho wuradźowanja wuběrkow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć resp. za zjawnostne a wukrajne dźěło. Damian Dyrlich jako předsyda wuběrka za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć wopodstatni nastork za zetkanje, zo je dale a ćešo, dźěłowe městna w serbskich institucijach wobsadźić. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, skedźbni tež na potrjebu, wědomje w serbskich swójbach zbudźić, zo poskićuja serbske institucije powabliwe powołanske perspektiwy.

Konsens běše: Serbske institucije měli so bóle direktnje šulerjam prezentować, kaž na powołanskich wikach Ralbičan šule abo na studijnym dnju Budyskeho Serbskeho gymnazija. Wupisanje měli radšo krótše a jadriwiše być. Krystof Grofa, předsyda wuběrka za zjawnostne a wukrajne dźěło, widźi někak 25-lětnych jako hłownu zaměrowu skupinu, kotřiž steja na proze powołanskeho žiwjenja. Image serbskich institucijow njeje tuchwilu přerěznje jara dobry, „naratiw” ma so polěpšić. Městopředsyda Domowiny Marko Hančik sej nimo wupisanjow dokładniše informacije w serbskich medijach wo nowych dźěłowych městnach přeje.

Beno Bělk napomina, tohorunja wjele dźěłowych městnow zwonka akademikarstwa wobkedźbować, kotrež su za serbske žiwjenje tež jara wažne. Pjenjezy njejsu tak rozsudne, kaž so přeco twjerdźi B. Bělk praješe. Wšako je hustodosć ćežko, tež derje płaćene dźěłowe městna wobsadźić. Prašenje je: „Čehodla njeje sexy, w serbskich institucijach dźěłać?” Milan Funka poruča, ludźi direktnje narěčeć a přeswědčić, so požadać, a jich při prěnich kročelach w nowym powołanju přewodźeć. Snano by tež headhunter w nadawku załožby za serbskimi fachowcami pytać móhł, po měnjenju Damiana Dyrlicha by kóždy Serb w swojim wobłuku w tutym zmysle skutkować móhł.  

Dr. Ludwig Ela měni, zo dyrbimy tež ludźi z wotpowědnymi kompetencami z druhich zawodow za serbske institucije wotwabić. Tež serbowacy čěscy přećeljo Serbow su po měnjenju wuběrkownikow wažny personalny potencial za zmištrowanje přichodnych narodnych wužadanjow wosebje na kubłanišćach, kotrymž ma so přichad na naše dźěłowe wiki wolóžić. Přezjedni běchu sej wobdźělnicy, zo je to wosebite w serbskim dźěłowym swěće: Kóždy jednotliwc je wažny za zdźerženje a wuwiwanje Serbstwa. Štóž chce tež rady na dźěle serbować, móže so tule derje čuć. 

Štóž chce rady dalše ideje za temu zapodać, njech so prošu wobroći na sekretariat@domowina.de

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment